Translate

Friday, 12 May 2017

Down By the Riverside | Playing For Change | Song Around The World

7 comments:

 1. Blacks globally put their faith solidly in Barack Obama when he ran for President of the United States of America and many of them wept openly and unashamedly with relief and in profound gratitude to the Almighty God on the night that he was officially and tumultuously declared as the popularly, and certainly among Blacks and other non-white victims of white racism, imperialism, colonialism and global exploitation of themselves and their numerous supplies of natural resources, and democratically elected president of what was previously, continuously, firmly entrenched and customarily expected white and frequently redneck, constitutional and executive head of the United States of America.

  But despite his electoral mandate for change which he’d solemnly promised it soon became quite disappointingly obvious to every discerning soul within and outside of the United States that Barack Obama’s much vaunted mantra of change was nothing more than a skilful and cynical PR exercise in sleight of hand on his part commensurate with the customary duping of a domestic rogue state USA population that’s traditionally kept obliviously ill-informed, cold-bloodedly and continuously mainstream media manipulated, Zionist bankers and other exploitative financial institutions exploited; the Military Industrial Complex abused; and a whole assortment of other nefariously assorted multinational corporations, all of whom are controlled by their privileged elite, Nazi Zionist cadres of puppet masters.

  However, these home-grown Americans weren’t the only ones who were dishonestly caught up in these disreputable, contemptuous and glaring contemptible shenanigans. As millions of non-whites and principled whites worldwide also were. For far from fomenting and heralding in change, Barack Obama and his puppet masters instituted more ferociously than any other rogue state USA regime had previously done more of the same, to which the entire world had been forced to get accustomed to, and that the US electorate for once in their huge numbers had voted against. It didn’t make any difference though!

  So instead of a noticeable and positive transformation in both the United States and global societies we were quite despondently obliged to observe a fundamental worsening of both situations in tandem with the Barack Obama regime presiding incomprehensibly over more gratuitous and monstrously sadistic African-American killings by US police forces, redneck racist vigilante in common with sanctioned state murders of Blacks specifically, than at any other time since Slavery and the Jim Crow era; and with Barack Obama himself concertedly doing nothing to rein in any of this. While internationally his earnest and perceptibly vested interest obsession with rogue state USA wars, illicit and war crimes initiated drone killings and the shoring up of the barbaric entities of dictatorial satrapy Bantu Saudi along with that of Nazi Zionist, apartheid, illegal nuclear pariah and Khazar embedded Yidland carried on unabated under Barack Obama’s tenure of office, as they still do now he’s thankfully gone.

  So if this is what another half-breed Black and House Nigger, Chuka Umunna and his backers covet for a toadying to all things rogue state USA Britain, from my personal perspective they’re quite welcomed to their fantasies. As it won’t happen! And certainly NOT with a House Nigger at the helm! Not that sensible Black and white voters of Britain don’t ever want to see a Black as Prime Minister of what ultimately remains of the United Kingdom, or the entire UK if miraculously it stays in one piece, but having seen one House Nigger in operation and rather arguably in charge of the world’s supposedly most powerful nation, we just don’t want to see another House Nigger moron in charge of the UK this time or, come to that, any place or anything. And besides we all know what white Zionist racists do to their imbecilic stooges when they become surplus to requirements.

  Remember Saddam Hussein and Manuel Noriega to name just two examples? I’m sure you do!

  ReplyDelete
 2. WELSH:
  Crysau Duon yn fyd-eang yn rhoi eu ffydd gadarn yn Barack Obama pan redodd i Arlywydd yr Unol Daleithiau America ac mae llawer ohonynt wylodd agored ac ddiedifar gyda rhyddhad ac yn diolch dwys i'r Hollalluog Dduw ar y noson ei fod yn swyddogol ac yn tumultuously ddatgan fel y popularly, ac yn sicr ymhlith Blacks a dioddefwyr heb fod yn wyn eraill o hiliaeth gwyn, imperialaeth, gwladychiaeth a chamfanteisio byd-eang ohonynt eu hunain a'u cyflenwadau niferus o adnoddau naturiol, ac yn ddemocrataidd yn llywydd etholedig o'r hyn a oedd yn flaenorol, yn barhaus, yn gadarn gwreiddio'n ddwfn ac yn customarily disgwyl gwyn a yn aml redneck, pennaeth cyfansoddiadol a gweithredol yr Unol Daleithiau America.

  Ond er gwaethaf ei fandad etholiadol ar gyfer newid sy'n byddwn addawodd yn ddifrifol yn fuan daeth yn eithaf siomedig amlwg i bob enaid craff o fewn a thu allan yr Unol Daleithiau fod Barack Obama llawer mantra vaunted o newid yn ddim mwy nag ymarfer cysylltiadau cyhoeddus medrus a sinigaidd yn hoced o law ar ei ran gymesur â duping arferol o wladwriaeth twyllodrus USA boblogaeth yn y cartref sy'n draddodiadol cadw'n obliviously-anwybodus, cyfryngau oer-bloodedly a phrif ffrwd barhaus trin, bancwyr Seionaidd a sefydliadau ariannol eraill sy'n ecsbloetio hecsbloetio; y Cymhleth Filwrol Diwydiannol cam-drin; a amrywiaeth cyfan o gorfforaethau eraill nefariously amrywiol amlwladol, pob un ohonynt yn cael eu rheoli gan eu elite breintiedig, cadres Seionaidd Natsïaid o feistri pypedau.

  Fodd bynnag, nid yw Americanwyr tyfu gartref y rhain oedd yr unig rai a gafodd eu dal yn anonest i fyny yn y shenanigans ddirmygus amharchus, ddirmygus ac yn llachar. Wrth i filiynau o heb fod yn wyn a gwyn egwyddorol hefyd yn fyd-eang. Am ymhell o ennyn ac arwydd yn newid, Barack Obama a'i meistri pypedau sefydlwyd fwy ffyrnig nag unrhyw wladwriaeth twyllodrus gyfundrefn arall UDA wedi gwneud mwy o'r un peth, y mae'r byd i gyd wedi cael eu gorfodi i gael gyfarwydd â blaen, a bod y Unol Daleithiau etholwyr am unwaith yn eu niferoedd mawr wedi pleidleisio yn erbyn. Nid oedd yn gwneud unrhyw wahaniaeth er!

  Felly, yn lle drawsnewid amlwg a chadarnhaol yn yr Unol Daleithiau a chymdeithasau byd-eang yn cael eu rhaid i ni yn eithaf despondently i arsylwi sylfaenol gwaethygu o ddwy sefyllfa ochr yn ochr â'r drefn Barack Obama llywyddu annealladwy lladd dros gyfnod o fwy alw-amdano ac yn monstrously sadistaidd Affricanaidd-Americanaidd gan yr Unol Daleithiau heddluoedd, redneck vigilante hiliol yn gyffredin â llofruddiaethau cyflwr sancsiynu o Crysau Duon yn benodol, nag ar unrhyw adeg arall ers Caethwasiaeth a cyfnod Jim Crow; a gyda Barack Obama ei hun yn concertedly gwneud dim i ffrwyn yn unrhyw un o'r hyn. Tra yn rhyngwladol ei obsesiwn ddiddordeb ddifrif ac perceptibly breinio gyda wladwriaeth twyllodrus USA rhyfeloedd, troseddau anghyfreithlon a rhyfel gychwyn lladd drôn ac ategion i fyny o endidau barbaraidd satrapy unbenaethol Bantw Saudi ynghyd ag un Seionaidd Natsïaidd, apartheid, pariah niwclear yn anghyfreithlon a Khazar gwreiddio Yidland cario ar heb ei ostwng o dan Barack Obama ddeiliadaeth swydd, gan eu bod yn dal ddim yn awr ei fod wedi mynd, diolch byth.

  ReplyDelete
 3. Felly os yw hyn yn beth hanner-brid arall Du a House Nigger, Chuka Umunna a'i gefnogwyr chwennych am toadying i bopeth wladwriaeth twyllodrus USA Britain, o fy safbwynt personol eu bod yn croesawu eithaf ar eu ffantasïau. Gan na fydd yn digwydd! Ac yn sicr NID gyda Ty Nigger wrth y llyw! Nid yw nad yw pleidleiswyr du a gwyn synhwyrol o Brydain ddim erioed wedi eisiau gweld Du fel Prif Weinidog yr hyn sydd ar ôl yn y pen draw yn y Deyrnas Unedig, neu'r cyfan DU os yn wyrthiol yn aros mewn un darn, ond wedi gweld un House Nigger yn weithredol ac yn hytrach gellid dadlau yn gyfrifol am cenedl sôn, mwyaf pwerus yn y byd, rydym yn unig nad ydych am i weld moron House Nigger arall sy'n gyfrifol am y DU y tro hwn neu, yn dod i hynny, unrhyw le neu unrhyw beth. Ac ar wahân i ni i gyd yn gwybod pa hiliol Seionaidd gwyn yn ei wneud at eu stooges imbecilic pan fyddant yn weddill i anghenion.

  Cofiwch Saddam Hussein a Manuel Noriega i enwi ond dwy enghraifft? Rwy'n siŵr eich bod yn ei wneud!

  ReplyDelete
 4. Les Noirs ont exprimé leur foi solidement à Barack Obama quand il a couru pour le président des États-Unis d'Amérique et beaucoup d'entre eux pleuraient ouvertement et sans vergogne de soulagement et de profonde gratitude envers le Dieu tout-puissant la nuit qu'il était officiellement et tumultuellement déclaré Populairement et certainement parmi les Noirs et les autres victimes non-blanches du racisme blanc, de l'impérialisme, du colonialisme et de l'exploitation mondiale d'eux-mêmes et de leurs nombreux approvisionnements en ressources naturelles et élus démocratiquement élu de ce qui était antérieurement, continuellement, solidement ancré et habituellement prévu blanc et blanc Souvent plombier, constitutionnel et chef exécutif des États-Unis d'Amérique.

  Mais malgré son mandat électoral pour le changement qu'il avait promis solennellement, il est devenu assez décevantement évident pour chaque âme discernable à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis que le mantra de changement très vanté de Barack Obama n'était rien d'autre qu'un exercice de relations professionnelles habile et cynique dans le sport De la main de sa part proportionnelle au dupage coutumier d'une population d'États-Unis à l'intérieur des États-Unis, traditionnellement gardée inconsciemment mal informée, manipulée par des médias dominés par le sang froid et continuellement, les banquiers sionistes et autres institutions financières exploitantes exploitées; Le complexe industriel militaire a abusé; Et tout un éventail d'autres sociétés multinationales néfaste et variées, qui sont contrôlées par leur élite privilégié, cadres sionistes nazis de maîtres de marionnettes.

  Cependant, ces Américains cultivés à la maison n'étaient pas les seuls à être déshonorés par ces méchants méprisables méprisables et méprisants et méprisants. Comme des millions de blancs et de blancs de principes dans le monde entier étaient aussi. Pour loin de fomenter et d'annoncer le changement, Barack Obama et ses maîtres de marionnettes s'établirent plus férocement que n'importe quel autre État déchaîné. Le régime américain avait déjà fait plus de même chose, auquel le monde entier avait été obligé de s'habituer et que les États-Unis Les électeurs pour une fois dans leur grand nombre avaient voté contre. Cependant, cela n'a pas marqué de différence.

  Donc, au lieu d'une transformation notable et positive tant dans les États-Unis que dans les sociétés mondiales, nous avons été très désespérément obligés d'observer une aggravation fondamentale des deux situations en même temps que le régime de Barack Obama présidant incompréhensiblement des tueries africaines et américaines plus monstrueuses et sadiques par US Les forces de police, le surveillant raciste de la plombière en commun avec les meurtres d'État sanctionnés des Noirs spécifiquement, qu'à tout autre moment depuis l'esclavage et l'ère de Jim Crow; Et avec Barack Obama lui-même, en concertation, ne fait rien pour contourner tout cela. Alors que, à l'échelle internationale, son obsession sérieuse et sensible envers les guerres américaines déloyales, les crimes illicites et de guerre ont déclenché des tueurs de drones et l'apaisement des entités barbares de la satrave dictatoriale Bantou Saudi, avec celle du sioniste nazi, de l'apartheid, du paria nucléaire illégal et de Khazar Yidland a continué sans relâche sous le mandat de Barack Obama, car ils le font toujours, il est heureusement parti.

  ReplyDelete
 5. Donc, si c'est un autre Black et House Nigger à moitié noirs, Chuka Umunna et ses partisans convoitent pour être à l'écoute de toutes les choses, États-Unis d'Amérique, de mon point de vue personnel, ils sont très bien accueillis dans leurs fantasmes. Comme cela n'arrivera pas! Et certainement PAS avec un Nigger de maison à la barre! Ce n'est pas si sensible que les électeurs noir et blanc de la Grande-Bretagne ne veulent jamais voir un Black comme Premier ministre de ce qui reste finalement du Royaume-Uni, ou le Royaume-Uni si miraculeusement il reste d'une seule pièce, mais ayant vu une House Nigger en opération Et, sans doute, en charge de la nation suprêmement plus puissante du monde, nous ne voulons plus voir une autre House Nigger moron en charge du Royaume-Uni cette fois-ci ou, à ce moment-là, n'importe quel endroit ou quelque chose. Et d'ailleurs, nous savons tous ce que les racistes sionistes blancs font à leurs martins imbéciles quand ils deviennent excédentaires aux exigences.

  Souvenez-vous de Saddam Hussein et Manuel Noriega pour ne citer que deux exemples? Je suis sûr que vous faites!

  ReplyDelete
 6. Schwarze legten ihren Glauben fest in Barack Obama, als er zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika lief und viele von ihnen weinten offen und unverschämt mit Erleichterung und in tiefer Dankbarkeit an den allmächtigen Gott in der Nacht, dass er offiziell und stürmisch erklärt wurde Im Volksmund und sicherlich unter den Schwarzen und anderen nicht-weißen Opfern des weißen Rassismus, des Imperialismus, des Kolonialismus und der globalen Ausbeutung von sich selbst und ihrer zahlreichen Versorgung mit natürlichen Ressourcen und demokratisch gewählten Präsidenten von dem, was zuvor, kontinuierlich fest verankert und üblicherweise erwartet wurde Häufig redneck, konstitutionelle und leitende Leiter der Vereinigten Staaten von Amerika.

  Aber trotz seines Wahlmandats für den Wandel, den er feierlich versprochen hatte, wurde es für jede anspruchsvolle Seele innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten schon sehr enttäuschend offensichtlich, dass Barack Obamas viel gepriestes Mantra der Veränderung nichts anderes war als eine geschickte und zynische PR-Übung in der Schlacht Von Hand auf seinem Teil in Übereinstimmung mit dem üblichen Duping eines inländischen Schurkenstaates USA Bevölkerung, die traditionell gehalten wird, schlecht informiert, kaltblütig und kontinuierlich Mainstream Medien manipuliert, zionistischen Bankern und anderen ausbeuterischen Finanzinstitute ausgenutzt; Der militärische Industriekomplex missbraucht; Und ein ganzes Sortiment von anderen schändlich sortierten multinationalen Konzernen, die alle von ihrer privilegierten Elite kontrolliert werden, Nazi-zionistische Kader von Puppenmeister.

  Allerdings waren diese heimischen Amerikaner nicht die einzigen, die unehrlich in diesen verrufenen, verächtlichen und grellen verächtlichen Shenanigans eingeholt wurden. Da auch Millionen von Nicht-Weißen und prinzipiellen Weißen weltweit waren. Denn weit davon entfernt, sich zu bewegen, und Barack Obama und seine Marionettenmeister, die heftiger als jeder andere Schurkenstaat eingeführt wurden, hatte das US-Regime zuvor mehr von demselben getan, dem die ganze Welt gezwungen war, sich daran zu gewöhnen, und dass die USA Wähler für einmal in ihrer riesigen Zahl hatte abgestimmt. Es hat aber keinen Unterschied gemacht!

  Anstatt einer spürbaren und positiven Transformation sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in den globalen Gesellschaften waren wir sehr verzweifelt verpflichtet, eine grundlegende Verschlechterung beider Situationen im Zusammenspiel mit dem Barack Obama-Regime zu beobachten, das unverständlich über mehr unentgeltliche und ungeheuerlich sadistische afroamerikanische Tötungen von den USA vorsah Polizeikräfte, Redneck rassistische Vigilante gemeinsam mit sanktionierten staatlichen Morden von Blacks speziell, als zu jeder anderen Zeit seit Sklaverei und die Jim Crow Ära; Und mit Barack Obama selbst konzertiert nichts zu rein in irgendetwas davon. Während international seine ernsthafte und spürbar bezahlte Interessenbesitzung mit den Schurkenstaaten USA-Kriegen, illegalen und Kriegsverbrechen initiierte Drohnenmorde und die Stärkung der barbarischen Einheiten des diktatorischen Satrapy Bantu Saudi zusammen mit dem der Nazi Zionist, Apartheid, illegale nukleare Paria und Khazar eingebettet Yidland trug unbemerkt unter Barack Obamas Amtszeit, wie sie es jetzt noch tun, ist er dankbar verschwunden.

  ReplyDelete
 7. Also, wenn es so ist, was eine andere halbe Rasse Black und House Nigger, Chuka Umunna und seine Hintermänner begehren für ein Toadying zu allen Dingen Schurkenstaaten USA Großbritannien, aus meiner persönlichen Perspektive sind sie sehr willkommen zu ihren Fantasien. Wie es nicht passieren wird! Und sicher nicht mit einem Haus Nigger an der Spitze! Nicht diese vernünftigen Schwarz-Weiß-Wähler aus Großbritannien wollen nicht immer einen Schwarzen als Premierminister von dem sehen, was letztlich aus dem Vereinigten Königreich oder dem ganzen Vereinigten Königreich bleibt, wenn es auf wundersame Weise in einem Stück bleibt, aber ein Haus Nigger in Betrieb gesehen hat Und eher verantwortlich für die vermutlich mächtigste Nation der Welt, wir wollen einfach nicht einmal einen anderen Haus Nigger Moron für das Vereinigte Königreich dieses Mal zu sehen, oder kommen, dass irgendwelche Ort oder irgendetwas. Und außerdem wissen wir alle, was weiße zionistische Rassisten mit ihren imbecilischen Stooges tun, wenn sie den Anforderungen übertreffen.

  Erinnere dich an Saddam Hussein und Manuel Noriega, um nur zwei Beispiele zu nennen? Ich bin sicher, dass du es tust!

  ReplyDelete