Translate

Saturday, 28 January 2017

Mr Bojangles Sammy Davis Jr 1989

SAMMY DAVIS JR. ~ "WHAT KIND OF FOOL AM I" stereo 45rpm version ~1962

Unforgettable and thought provoking memories


By Stanley Collymore

Being a librarian in Britain was once and universally across
the country a highly knowledgeable and a very responsible
vocation, not so any more alas as those days are long
gone and even rashly and hastily forgotten, that’s
assuming of course they were ever known about
in the first place by those who hedonistically
frequent our libraries nowadays as some
where that to their heart’s content they
can either indulge luxuriantly in a multiplicity of
imbecilic and naturally non-inspirational content
that fits in handsomely, but despairingly and
markedly so to other library users that in
distinct contrast to them have sensibly
functioning and regularly utilized
brains in their heads, with these
aforesaid morons’ appallingly
to every one else apart from
them utterly fixated Reality TV fantasy
shenanigans; while additionally and
most evidently in their workshy
capacity using these libraries
as warm and obviously to
others as annoyingly
opportune places
to boisterously
hang out in!

You however are gratefully a librarian of the
old school - not only cognizant of but also
discernibly and determinedly one who
promotes the golden value rules of
yesteryear, and in that capacity
professionally, sensibly and
objectively adhere to the
cultured standards that
erudite library clients
of today fully anticipate,
appreciate, willingly
embrace and, of
course, cherish
and correctly
consider as
very dear.

© Stanley V. Collymore
27 January 2017.


Author’s Remarks:
I’ve written openly and unabashedly previously, and will wherever and whenever possible continue to do so at ever opportunity, about the parlous state of British libraries in the 21st Century as the long forgotten genial venues for the welcoming acknowledgement, vigorous encouragement, constructive reinforcement and the objective and universal dispensing to all and sundry who are themselves seeking to improve their lives both socially and intellectually, and which indisputably constitutes the primary platform and the fundamental role of libraries, in my opinion, and why their altruistic, far-sighted originators and benefactors established them in the first place.

But unfortunately and most regrettably in practicably every conceivable sense within Britain these laudable pursuits and programmes are now as far removed from these originally and for some considerable time afterwards sterling and commensurately worthwhile goals as one can possibly get. A tedious and exasperating situation to say the least and one that can and must be steadfastly and truthfully laid not only at the feet of many of today’s library users but also significantly and most ironically in Britain’s case those of the vast majority of basically puerile jobsworth, incompetent, attention-starved and therefore populist librarians themselves; generating a truly wholesale tragedy that benefits no one, not even with the merest modicum of intelligence, but all the same reinforces the dictum of plummeting British society to the very bottom of the least common denominator for all.


Denken-provozierende und unvergessliche Erinnerungen


Von Stanley Collymore

Als ein Bibliothekar in Großbritannien war einmal und universell
gegenüber das Land ein sehr kenntnisreich und ein sehr verant-
wortliches Berufung, nicht so noch ach wie diese Tage sind
lang gegangen und sogar überstürzt und hastig vergessen
vorausgesetzt natürlich waren sie überhaupt bekannt
in erster Linie durch diejenigen, die hedonistisch
häufig unsere Bibliotheken heutzutage als
einige wo sie zu Herzen kommen kann
sich entweder üppig in einer Vielfalt von imbecilic und
natürlich nicht-inspirierend Inhalt das hübsch, aber
verzweifelt passt deutlich für andere Bibliotheks-
benutzer, die in deutlichen Kontrast zu ihnen
haben vernünftig funktionieren und regel-
mäßig genutzt werden Gehirn in ihren
Köpfen, mit diesen die vorhin erwähnten
Idioten zu jedem anderen außer Sie
völlig fixiert Reality TV Fantasy
Shenanigans; Während zusätzlich und
am deutlichsten in ihrer Arbeit mit
diesen Bibliotheken wie warm
und offensichtlich andere
als ärgerlich günstige
Orte zu stürmisch
hängen Sie
innen herein!

Sie sind jedoch dankbar ein Bibliothekar der
alte Schule - nicht nur bewusst, sondern
auch erkennbar und entschlossen fördert
die goldenen Wert Regeln und in
dieser Eigenschaft Beruflich,
vernünftig und objektiv
haften an der kultivierten Standards,
die erudite Bibliothek Kunden
von heute voll antizipieren,
schätzen, bereitwillig
umfirstzuerst Natürlich,
schätzen und richtig
betrachten als
sehr lieb.

© Stanley V. Collymore
27. Januar 2017.


Bemerkungen des Autors:
Ich habe offen und unerschrocken vorher geschrieben und werde, wo immer möglich und immer möglich, dies auch weiterhin tun, bei der Gelegenheit, über den parlösen Zustand der britischen Bibliotheken im 21. Jahrhundert als die längst vergessenen Spielstätten für die willkommene Anerkennung, kräftige Ermutigung, konstruktive Verstärkung Und die objektive und universelle Abgabe an alle, die selbst ihr soziales und intellektuelles Leben zu verbessern suchen und die unbestritten die primäre Plattform und die fundamentale Rolle der Bibliotheken ausmachen und warum ihre altruistischen, weitsichtigen Urheber Und Wohltäter bildeten sie an erster Stelle.


Aber leider und bedauerlich in praktisch jedem erdenklichen Sinne in Großbritannien sind diese löblichen Beschäftigungen und Programme jetzt so weit entfernt von diesen ursprünglich und für einige Zeit nachher Sterling und angemessen angemessene Ziele, wie man es bekommen kann. Eine mühsame und verärgernde Situation, um das Geringste zu sagen, und das, was nicht nur an den Füßen vieler heutiger Bibliotheksbenutzer standhaft und wahrheitsgemäß sein kann und muss, sondern auch deutlich und ironisch im Fall Großbritanniens die der überwiegenden Mehrheit der grundsätzlich kindlichen Jobsworth, Inkompetente, aufmerksamkeitsstarke und daher populistische Bibliothekare selbst; Eine wahrhaft große Tragödie hervorzubringen, die niemandem zugute kommt, nicht einmal mit dem geringsten Intelligenzanteil, sondern dasselbe verstärkt das Dictum, die britische Gesellschaft auf den Grund des kleinsten gemeinsamen Nenners für alle zu stürzen.

Bythgofiadwy a meddwl atgofion ysgogi'r


Gan Stanley Collymore

Mae bod yn llyfrgellydd ym Mhrydain oedd unwaith ac yn
gyffredinol ar draws y wlad yn wybodus iawn ac yn gyfrifol
iawn alwedigaeth, nid felly mae unrhyw mwy gwaetha'r
modd fel y dyddiau hynny yn hir mynd a hyd yn oed
fyrbwyll ac yn frys anghofio, dyna gan dybio wrth
gwrs y maent erioed yn hysbys yn y lle cyntaf
gan y rhai sydd hedonistically mynychu'r ein
llyfrgelloedd y dyddiau hyn gan fod rhai
lle hynny at y cynnwys eu calon yn y
maent yn Gall naill ai fwynhau
luxuriantly mewn nifer fawr o cynnwys imbecilic
ac yn naturiol heb fod yn ysbrydoledig sy'n cyd-
fynd yn hael, ond despairingly a sylweddol
felly i ddefnyddwyr eraill y llyfrgell bod
yn cyferbyniad amlwg i'r ohonynt yn
synhwyrol gweithredu a defnyddio'n
rheolaidd ymennydd yn eu pennau,
gyda'r rhain morons a nodwyd
uchod 'ofnadwy i bob un arall
ar wahân i iddynt Realiti gwbl eu
sefydlogi ffantasi teledu shenanigans;
tra ychwanegol a fwyaf amlwg yn
eu ddiog chynhwysedd gan
ddefnyddio llyfrgelloedd
hyn mor gynnes ac yn
amlwg i eraill yn
annoyingly lleoedd
amseroli boister-
ously hongian
allan mewn!

Fodd bynnag, yr ydych yn ddiolchgar llyfrgellydd
o'r hen ysgol - nid yn unig yn ymwybodol o,
ond hefyd discernibly ac benderfynol un
a hyrwyddo'r rheolau gwerth aur a
fu, ac yn rhinwedd y swydd
broffesiynol, yn synhwyrol ac cadw
wrthrychol i'rsafonau diwylliedig
sy'n cleientiaid llyfrgell dysgedig
heddiw yn rhagweld yn llawn,
gwerth-fawrogi, yn barod
cofleidio ac, o cwrs,
Goleddu'r ac yn
gywir ystyried
fel annwyl
iawn.

© Stanley V. Collymore
Ionawr 27, 2017.


Sylwadau Awdur:
Rwyf wedi ysgrifennu yn agored ac yn unabashedly blaen, a bydd lle bynnag a phryd bynnag y bo modd parhau i wneud hynny yn gyfle erioed, am gyflwr enbyd llyfrgelloedd Prydain yn yr 21ain Ganrif wrth i'r hen anghofio lleoliadau hynaws ar gyfer y gydnabyddiaeth croesawgar, anogaeth egnïol, atgyfnerthu adeiladol a'r dosbarthu gwrthrychol a chyffredinol i'r byd a'r betws sydd eu hunain yn ceisio gwella eu bywydau yn gymdeithasol ac yn ddeallusol, ac sy'n ddiamau yn golygu y platfform sylfaenol a'r rôl sylfaenol o lyfrgelloedd, yn fy marn i, a pham eu dechreuwyr anhunanol, pell-ddall a chymwynaswyr yn eu sefydlu yn y lle cyntaf.


Ond yn anffodus ac mae'r rhan fwyaf yn anffodus yn ymarferol mhob ystyr bosibl o fewn Prydain gweithgareddau a rhaglenni canmoladwy hyn bellach symud mor bell oddi wrth y rhain yn wreiddiol ac ers cryn amser nodau wedyn sterling ac gymesur gwerth chweil gan y gall un o bosibl yn ei gael. Mae sefyllfa ddiflas ac yn exasperating a dweud y un lleiaf a bod modd a rhaid ei osod ddiysgog ac yn onest, nid yn unig wrth draed llawer o ddefnyddwyr llyfrgell heddiw ond hefyd yn sylweddol ac mae'r rhan fwyaf yn eironig rhag ofn Prydain rhai'r mwyafrif helaeth o jobsworth bôn phlentynnaidd, , sylw-llwgu ac felly poblogaidd llyfrgellwyr anghymwys eu hunain; cynhyrchu trasiedi wirioneddol cyfanwerthu sydd o fudd unrhyw un, nid hyd yn oed gyda'r modicum glywed unrhyw sôn o gudd-wybodaeth, ond mae pob yr un fath yn atgyfnerthu'r dictum o plymio gymdeithas Prydain i waelod iawn o'r enwadur lleiaf cyffredin i bawb.

Souvenirs inoubliables et stimulants


Par Stanley Collymore

Etre bibliothécaire en Grande-Bretagne était une fois et
universellement le pays un très compétent et très
responsable Vocation, pas plus hélas que ces
jours sont longs disparu et même hâtivement
et hâtivement oublié, c'est en supposant
évidemment qu'ils aient été connus
en premier lieu par ceux qui,
hédoniquement, fréquentes
dans nos bibliothèques
aujourd'hui où, à leur contenu, ils peuvent se
livrer luxuriante- ment à une multiplicité
de Imbécile et naturellement non inspirant
contenu qui s'insère dans le beau, mais
désespérément et d'autres utilisateurs
de bibliothèques que dans contraste
distinct avec eux ont sensiblement
fonctionnement et régulièrement
utilisés Cerveaux dans leur tête,
avec ces suspects suspects à
tous les autres ils totalement
fixé réalité TV fantastique
manigances; Tout en ajoutant et en évidem-
ment dans leur travail capacité à l'aide
de ces bibliothèques aussi chaud et
évidemment d'autres comme
ennuyeux endroits opportune
à bruyamment passer du temps

Vous êtes cependant reconnaissant vieille école –
non seulement connaissant mais aussi discernement
et déterminé celui qui favorise les règles de
valeur d'or d'autrefois, et en cette qualité
professionnellement, judicieusement
et adhérer objectivement à la des
normes culturelles des clients
de bibliothèques savantes
d'aujourd'hui anticipent
pleinement, apprécier,
volontiers embrasser
et de bien sûr, chérir
et correctement
considérer
comme
très
cher.

© Stanley V. Collymore
27 janvier 2017.


Remarques de l'auteur:
J'ai écrit ouvertement et sans préjugés auparavant, et je le ferai à chaque occasion et à chaque fois que je le ferai à chaque occasion, au sujet de l'état lamentable des bibliothèques britanniques au 21e siècle en tant que lieux géniaux longtemps oubliés pour la reconnaissance accueillante, l'encouragement vigoureux, Et la dispensation objective et universelle à tous ceux qui cherchent eux-mêmes à améliorer leur vie tant sur le plan social que sur le plan intellectuel et qui constitue incontestablement la plate-forme principale et le rôle fondamental des bibliothèques à mon avis et pourquoi leurs créateurs altruistes et prévoyants Et les bienfaiteurs les ont établis en premier lieu.


Mais malheureusement et malheureusement, dans pratiquement tous les sens imaginables au sein de la Grande-Bretagne ces activités louables et les programmes sont maintenant aussi éloigné de ceux-ci à l'origine et pendant un certain temps après la livre sterling et les objectifs commensurate utile comme on peut éventuellement obtenir. Une situation fastidieuse et exaspérante pour dire le moins et qui peut et doit être fermement et sincèrement posée non seulement aux pieds de beaucoup d'utilisateurs de bibliothèque d'aujourd'hui mais aussi de manière significative et très ironiquement dans le cas de la Grande-Bretagne ceux de la grande majorité d'emplois essentiellement puérile, Incompétents, attentionnés et donc populistes; Engendrant une tragédie véritablement grossière qui ne profite à personne, même avec le minimum d'intelligence, mais renforce tout de même le dicton de plonger la société britannique au fond du plus petit dénominateur commun pour tous.

Wednesday, 25 January 2017

J.S. Bach: Adagios- Sheep may safely graze

Living with diabetes the silent but implacable killer


By Stanley Collymore

It’s depressingly cold, densely foggy and absolutely freezing and
my feet are literally killing me with pain and furthermore are
virtually driving me insane. Nothing to do with the weather
what’s going on actually, since like the rest of my body I
made quite sure before leaving home this morning that
they were properly taken care of and unquestionably
cosy and warm in the comfortable shoes that I’m
wearing. So what’s the problem then I hear you
questioning and why am I really complaining?
Quite relevant, I freely admit, the question
that you’re asking; but it’s medical with
me you see as in actuality I’m a long-
standing sufferer of Type 2 diabetes.

Yes my conscientious and very much on the ball doctor
has from the outset prescribed me with all the requisite
medication I need and which I routinely take for my
established medical condition, while additionally,
as determined by the extremely charming and
methodically professionally knowledgeable
GP practice, diabetic nursing sister who I
often and confidently see, as guided by
her I unwaveringly monitor my blood sugar situation
daily, and furthermore every eight weeks or so my
similarly adorable and exceedingly professional
podiatrist in her thoroughgoing and proficient
manner that’s so emblematic of her affable
and engaging nature diligently attends to
any pesky symptoms I might have and
need to be catered for or any residual
work requiring to be done. Even so
life’s such a bitch that even with
the very best will or intentions
in the world of either myself
or others it nevertheless has
it appears, to periodically
and perversely embark
on exasperating and
infuriating glitches
like that which at
the moment I’m
experiencing!

© Stanley V. Collymore
24 January 2017.


Author’s Remarks:
There is no doubt that diabetes in both its forms: type 2 the more common one and type 1, and despite the sterling efforts on the part of organizations in Britain, one wishes that the same resolute commitment not only in financial terms but also in numerous other evidently practicable ways were also invested by consecutive UK regimes but which manifestly hasn’t been the case, but instead is an ongoing and utterly despicable situation that both conscionably and urgently needs to be attended to, and especially when these same regimes not only disingenuously imply but also publicly and dishonestly say that there is no money available to invest in vital counteractive measures like diabetes treatment coupled with the eradication of this disease and other illnesses that imperil the health, welfare and future prospects of the average British citizen or UK resident but nevertheless can and do without any scruples or hesitation liberally and willingly shell out shed-loads of money for useless and empire throwback imperialistic and colonist adventures that are themselves exacerbated by the obscene and hubristic purchase by the impracticability in their usage of nuclear systems like Trident, that only wreak consummate misery on millions of innocent civilians worldwide.

That diabetes is significantly triggered and further exacerbated globally by propagandized and self-serving financial interests foisted on a worldwide community by irresponsible and corrupt multinational corporations and their associates involved in crops mutation, the growing of them and their distribution and with all sectors of these lucrative and exploitatively embarked on procedures exclusively owned and controlled by a small coterie of utterly unconscionable, totally lowlife scum and attendant with that graspingly avaricious multi-billionaires who the more that they fleece the global population financially the more they greedily want, I have no doubt whatsoever in my mind on this and the other calamities that these dubious specimens calling themselves human beings callously inflict on everyone, it must be said, so long as there’s money in it to be made and garnered in dumper-truck loads for these consummately Zionist-Nazi pimps.

For centuries and even millennia global communities and countries have lived healthy and productive lives in which they grew their crops naturally, fed the animals on which they relied on in the same way and knew precisely what it was that they were ingesting into their stomachs, and as such and especially in thoroughly sensible countries like Barbados - which assiduously and quite harmoniously with Nature routinely employed and benefited enormously from these harmonious procedures - that per population as in Barbados’ case has the most centenarians anywhere in the world carry on with their tried and tested solutions to a happy individual, eating life and happy life. But unfortunately in many other countries the culture of greed and making a quick buck has asininely interceded and thoroughly screwed up many innocent lives as a result. And it’s not only diabetes but also many varieties of cancer that as a consequence of these unedifying and totally materialistic measures which are now savagely plaguing not just a few countries but humanity globally.


So why don’t you, and especially those of you in Britain, use your loaves and the brains you’re supposedly born with, although I personally doubt that very much going by your overall, rather stupid and manifestly brain-dead behaviour and instead of hubristically and unthinkingly lending your idiotic weight to the insane purchase of expensive and useless military toys for the personal aggrandizement and greater financial empowerment of those that own and abusively control the military industrial complex aided and assisted by their political lackeys, get a grip on yourselves and do something truly constructive in terms of helping top rid of not only in Britain but also the rest of the world of what I honestly believe are curable diseases? And while you may flatter yourself that neither you nor anyone close to you is a suffer of diabetes or any of the malignant cancers, that’s fine now; but can you honestly say with certainty what will happen to you or them in the long-term or even more crucially the imminent future?

Leben mit Diabetes der stille, aber unerbittliche Killer


Von Stanley Collymore

Es ist depressiv kalt, dicht neblig und absolut eiskalt meine Füße
töten mich buchstäblich mit Schmerzen und sind darüber hinaus
praktisch macht mich wahnsinnig. Nichts mit dem Wetter zu
tun was eigentlich los ist, da wie der Rest meines Körpers
ich machte ganz sicher, vor dem verlassen des Hauses
an diesem Morgen, dass Sie wurden ordnungsgemäß
betreut und zweifellos gemütlich und warm in den
bequemen Schuhen, die ich bin tragen. Also,
was ist das Problem, dann höre ich Sie und warum
bin ich wirklich beschweren? Ganz zutreffend,
ich gebe frei zu, die Frage dass Sie fragen;
Aber es ist medizinisch mit mich Sie
sehen, wie in Wirklichkeit ich
bin ein langzeit-stehenden
Patienten von Typ-2-
Diabetes.

Ja, meine gewissenhaft und sehr viel auf dem Ball Arzt hat mich
von Anfang an mit allen nötigen vorgeschrieben Medikamente,
die ich brauche und die ich routinemäßig für meine
etablierten medizinischen Zustand, während
zusätzlich, wie durch die äußerst charmante und
methodisch professionell kenntnisreich GP Praxis,
diabetische Pflege Schwester,die ich oft
und zuversichtlich zu sehen, wie von
ihr beobachte ich unerschütterlich
meine Blutzuckersituation täglich,
und außerdem alle acht
Wochen oder so meine
ähnlich adorable
und außerordentlich professionell Podiatrist in ihrem durch
und durch die so emblematisch für sie ist und engagierende
Natur pflegt sorgfältig keine lästigen Symptome,
die ich haben könnte und müssen gesorgt
werden oder irgendwelche reste Arbeit zu
erledigen. Sogar so das Leben ist
so eine Hündin, dass auch mit
die besten Wünsche
oder Absichten in der
Welt von mir selbst oder
andere hat es doch es scheint,
zu periodisch und perverserweise einschiffen
auf Erbitterung und ärgerliche Störungen
wie das, was an den Moment
bin ich erleben!

© Stanley V. Collymore
24. Januar 2017.


Bemerkungen des Autors:
Es gibt keinen Zweifel daran, dass Diabetes in beiden Formen: Typ 2 die häufiger und Typ 1, und trotz der Sterling Bemühungen seitens der Organisationen in Großbritannien, wünscht man, dass die gleiche entschlossene Engagement nicht nur in finanziellen, sondern auch in zahlreichen andere offenbar gangbare Wege wurden auch durch aufeinanderfolgende UK Regime investiert die sich jedoch offensichtlich nicht der Fall gewesen, sondern ist eine kontinuierliche und absolut verachtenswerten Situation, die sowohl conscionably und dringend auf, die unbedingt beachtet werden muss und vor allem, wenn diese gleichen Regime nicht nur unaufrichtig implizieren aber auch sagen, öffentlich und unehrlich, dass es in wichtigen Gegenmaßnahmen wie Diabetes-Behandlung zu investieren, verbunden mit der Ausrottung dieser Krankheit und anderen Krankheiten kein Geld zur Verfügung steht, die die Gesundheit, das Wohlergehen und die Zukunftsaussichten des durchschnittlichen britischen Staatsbürger oder im Vereinigten Königreich ansässigen gefährden aber dennoch tun können und ohne Skrupel oder Zögern zügig und willig schuppen viel Geld für nutzlose und Reich Reminiszenz imperialistisch und Kolonist Abenteuer berappen, die sich durch die obszöne und anmaßend Kauf durch die Undurchführbarkeit in ihrer Nutzung von Kernsystemen wie Trident verschärft werden, Dass nur Millionen von unschuldigen Zivilisten weltweit vollendet werden.

Das Diabetes signifikant ausgelöst und weiter global durch propagierte und eigennützigen finanziellen Interessen auf einer weltweiten Gemeinschaft von unverantwortlich und korrupten multinationalen Unternehmen und ihren Mitarbeitern in Kulturen Mutation beteiligt aufgezwungen verschärft, die wachsende von ihnen und ihre Verteilung und mit allen Bereichen dieser lukrativ und zur Ausbeutung begann Verfahren ausschließlich im Besitz von einer kleinen Clique von völlig skrupellos, völlig lowlife Abschaum und Begleiter mit, dass fassend geizig Multi-Milliardäre, die mehr, dass sie die Weltbevölkerung scheren finanziell je mehr sie gierig wollen, ich habe keinen Zweifel daran, In meinen Gedanken über diese und die anderen Unglücke, die sich diese zweifelhaften Exemplare, die sich Menschen rufen, rücksichtslos jedem zufügen, so muss man sagen, solange es Geld dafür gibt und in Dumper-Lastwagen für diese vollendeten zionistischen Nazi gesammelt wird Zuhälter


Seit Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden haben globale Gemeinschaften und Länder ein gesundes und produktives Leben gelebt, in dem sie ihre Ernten auf natürliche Weise vermehrten, die Tiere, auf die sie sich in der gleichen Weise verhielten, und genau wussten, was es war, dass sie in ihre Mägen einnahmen, und als solche und vor allem in durchaus sinnvoll Ländern wie Barbados - die emsig und ganz harmonisch mit der Natur von diesen harmonischen Verfahren enorm routinemäßig eingesetzt und profitiert - die mit ihren versuchte pro Einwohner als die meisten Hundertjährigen überall in der Welt weitermachen in Barbados 'Fall hat und Getestet Lösungen für eine glückliche Person, Essen Leben und glückliches Leben. Aber leider hat in vielen anderen Ländern die Kultur der Gier und die Herstellung eines schnellen Bock asinin interzediert und gründlich verschlissen viele unschuldige Leben als Ergebnis. Und es ist nicht nur Diabetes, sondern auch viele Sorten

Vivre avec le diabète le tueur silencieux mais implacable


Par Stanley Collymore

C'est un froid déprimant, densément brumeux et absolument
mes pieds sont littéralement me tuer avec la douleur et
en plus sont pratiquement me conduire fou. Rien
à voir avec la météo ce qui se passe en fait,
puisque comme le reste de mon corps
je fait assez sûr avant de quitter ce
matin ce matin ils ont été correctement pris en charge
et incontestablement confortable et chaleureux
dans les chaussures confortables que je suis
portant. Alors quel est le problème alors
je vous entends questionnement et
pourquoi suis-je vraiment se plaindre?
Tout à fait pertinent, j'admets volontiers
que la que vous demandez; mais c'est
médical avec moi vous voyez
comme en réalité je suis
un long-permanente
du diabète de
type 2.

Oui mon consciencieux et beaucoup sur le médecin balle
m'a prescrit d'emblée toutes les conditions requises
Médicament dont j'ai besoin et que je prends
habituellement pour condition médicale
établie, tout en plus, déterminée par le
caractère extrêmement charmant et
méthodiquement professionnel
pratique de médecin généraliste, sœur infirmière
diabétique que j'ai souvent et avec confiance
voir, guidé par je surveille mon niveau de
sucre dans le sang tous les jours et, de plus, toutes
les huit semaines environ également adorable et
extrêmement professionnel Podiatrist dans
son complet et compétent manière si
emblématique de son affable et la nature engageante
s'occupe des symptômes gênants que je pourrais
avoir et doivent être pris en charge ou travail
à faire. Toutefois la vie est une telle salope
que même avec la meilleure volonté ou
les intentions dans le monde de moi-
même ou d'autres, elle semble-t-il,
périodiquement et perversement
embarquer exaspérant et défauts
exaspérants comme celui qui,
au moment où je suis
Expérience!

© Stanley V. Collymore
24 janvier 2017.


Remarques de l'auteur:
Il ne fait aucun doute que le diabète sous ses deux formes: le type 2 le plus commun et le type 1, et malgré les efforts sterling de la part des organisations en Grande-Bretagne, on souhaite que le même engagement résolu non seulement en termes financiers, D'autres manières évidemment praticables ont également été investies par des régimes britanniques consécutifs, mais qui n'a manifestement pas été le cas, mais plutôt une situation continue et totalement détestable qui est à la fois nécessaire et urgente et surtout lorsque ces mêmes régimes ne sont pas seulement malhonnêtes Impliquent mais aussi publiquement et malhonnêtement dire qu'il n'y a pas d'argent disponible pour investir dans des mesures contre-actives vitales comme le traitement du diabète couplé avec l'éradication de cette maladie et d'autres maladies qui mettent en péril la santé, le bien-être et les perspectives futures du citoyen britannique moyen ou résidant au Royaume- Néanmoins peuvent et font sans aucun scrupule ou d'hésitation libéralement et volontairement shell out charges d'argent pour inutile et empire retournent les aventures impérialistes et colons qui sont eux-mêmes exacerbées par l'achat obscène et hubristic par l'impraticabilité dans leur utilisation de systèmes nucléaires comme Trident, Qui ne font que semer la misère sur des millions de civils innocents dans le monde entier.

Que le diabète est significativement déclenché et aggravé dans le monde par des intérêts financiers propagandés et intéressés imposés à une communauté mondiale par des sociétés multinationales irresponsables et corrompues et leurs associés impliqués dans la mutation des cultures, leur croissance et leur distribution ainsi que tous les secteurs lucratifs Et exploitamment engagé dans des procédures exclusivement détenues et contrôlées par une petite coterie de tout à fait inconcevable, totalement lowlife écume et préposé à cette avarice multi-milliardaires saisissant que plus ils s'envolent la population mondiale financièrement plus ils avidement veulent, je n'ai aucun doute Dans mon esprit sur cette et les autres calamités que ces spécimens douteux appelant eux-mêmes les êtres humains infligent sévèrement à tout le monde, il faut dire, tant qu'il y a de l'argent à faire et garnered dans les camions-bennes pour ces nazi consumment sioniste Proxénètes


Pendant des siècles et même des millénaires, des communautés et des pays mondiaux ont vécu des vies saines et productives où ils ont cultivé leurs cultures naturellement, nourrissaient les animaux sur lesquels ils s'appuyaient et savaient exactement ce qu'ils ingéraient dans leur estomac; En tant que tels et surtout dans des pays tout à fait sensés comme la Barbade - qui assidûment et tout à fait harmonieusement avec la nature employaient régulièrement et profitaient énormément de ces procédures harmonieuses - que par la population comme dans le cas de la Barbade les plus centenarians partout dans le monde continuent avec leurs essayés et Testé des solutions à un individu heureux, manger la vie et la vie heureuse. Mais, malheureusement, dans de nombreux autres pays, la culture de la cupidité et de la rapidité de l'argent a intercédé de façon asynchrone et a complètement gâché de nombreuses vies innocentes. Et ce n'est pas seulement le diabète mais aussi de nombreuses variétés

Byw gyda diabetes y llofrudd tawel ond implacable


Gan Stanley Collymore

Mae'n ddigalon o oer, dwys niwlog ac yn gwbl rhewi a fy nhraed
yn llythrennol yn lladd fi gyda phoen ac ar ben hynny yn cael
eu bron yn gyrru fi wallgof. Dim byd i'w wneud â'r tywydd
beth sy'n digwydd mewn gwirionedd, gan fod fel gweddill
fy nghorff yr wyf yn gwneud yn siŵr cyn gadael cartref
y bore yma fod iddynt gael eu cymryd yn briodol gofalu
am ac yn ddiamheuol glyd ac yn gynnes yn yr esgidiau
cyfforddus fy mod gwisgo. Felly beth yw'r broblem
yna rwy'n eich clywed cwestiynu a pam ydw Fi 'n
sylweddol yn cwyno? Eithaf berthnasol, yr wyf
yn rhydd cyfaddef, y cwestiwn eich bod yn
gofyn; ond mae'n meddygol gyda mi eich
gweld fel mewn gwirionedd rwy'n hir-
dioddefwr o ddiabetes Math 2 yn sefyll.

Ydy fy gydwybodol ac yn fawr iawn ar y meddyg bêl
wedi o'r cychwyn cyntaf i mi a ragnodir gyda'r holl
angenrheidiol feddyginiaeth ei angen arnaf ac yr
wyf yn cymryd fel mater o drefn ar gyfer fy
cyflwr meddygol sefydledig, tra yn ychwanegol,
fel a bennir gan yr hynod swynol a drefnus
broffesiynol wybodus meddygfa, chwaer
nyrsio diabetig pwy oeddwn yn aml ac
yn hyderus yn gweld, fel arwain gan
hi Rwyf unwaveringly yn monitro
fy sefyllfa siwgr yn y gwaed bob dydd,
ac ar ben hynny bob wyth wythnos neu felly
mae fy yn yr un modd annwyl ac yn hynod
broffesiynol podiatrydd yn ei trwyadl a
hyfedr modd sy'n mor arwyddluniol
o'i hynaws a natur atyniadol ddiwyd yn
mynychu i unrhyw symptomau pesky
allai fod gennyf a angen eu darparu
ar gyfer, neu unrhyw gweddilliol
gwaith sydd angen ei wneud. Er
hynny ast fath bywyd hyd yn oed
gyda yr ewyllys neu fwriadau
gorau ym myd naill ai â mi
neu eraill er hynny mae gan
mae'n ymddangos, i gyfnodol
ac wrthnysig cychwyn ar
exasperating aglitches
gwylltio fel hynny
sydd ar hyn o
hyn o bryd
rwy'n profi!

© Stanley V. Collymore
Ionawr 24, 2017.


Sylwadau Awdur:
Nid oes amheuaeth bod diabetes yn y ddwy ei ffurfiau: math 2 yr un yn fwy cyffredin a math 1, ac er gwaethaf ymdrechion sterling ar ran sefydliadau ym Mhrydain, un yn dymuno bod yr un ymrwymiad benderfynol nid yn unig mewn termau ariannol, ond hefyd mewn nifer o ffyrdd amlwg yn ymarferol eraill hefyd fuddsoddi gan gyfundrefnau yn olynol y DU ond nad amlwg wedi bod yn wir, ond yn hytrach yn sefyllfa barhaus ac yn gwbl warthus y mae angen rhoi sylw i ddau conscionably ac ar frys, ac yn arbennig pan un cyfundrefnau hyn nid yn unig yn ffuantus awgrymu ond hefyd yn dweud yn gyhoeddus ac yn anonest nad oes arian ar gael i fuddsoddi mewn mesurau counteractive hanfodol fel triniaeth diabetes ynghyd â dileu'r clefyd hwn ac afiechydon eraill sy'n peryglu iechyd, lles a rhagolygon y dinesydd Prydeinig cyfartalog neu breswylydd yn y DU yn y dyfodol, ond serch hynny allant ei wneud heb unrhyw Scruples neu betruso hael ac yn barod i gragen allan sied-llwyth o arian ar gyfer anturiaethau ddiwerth ac ymerodraeth throwback imperialaidd a colonist sy'n cael eu hunain yn gwaethygu gan y pryniant anllad a orfalch gan anymarferoldeb yn eu defnydd o systemau niwclear fel Trident, mai dim ond wreak trallod consummate ar filiynau o sifiliaid diniwed ledled y byd.

Bod diabetes yn cael ei sbarduno yn sylweddol ac yn gwaethygu yn fyd-eang ymhellach gan fuddiannau ariannol propagandized a hunan-gwasanaethu gwthio ar gymuned fyd-eang gan gorfforaethau rhyngwladol anghyfrifol ac yn llygredig a'u cymdeithion sy'n ymwneud â chnydau treiglo, tyfu hwy a'u dosbarthu a gyda phob sector o'r rhain proffidiol a dechreuodd exploitatively ar weithdrefnau sy'n eiddo yn gyfan gwbl ac yn rheoli gan coterie fach o gwbl afresymol, llysnafedd hollol chynullis a cynorthwyydd â hynny graspingly avaricious aml-billionaires a po fwyaf y maent yn cnu y boblogaeth fyd-eang yn ariannol y mwyaf y maent farus eisiau, nid oes gennyf amheuaeth o gwbl yn fy meddwl ar hyn ac y calamities eraill y sbesimenau amheus hyn yn galw eu hunain bodau dynol callously inflict ar bawb, mae'n rhaid dweud, cyn belled ag y mae arian ynddo i gael eu gwneud ac garnered mewn llwythi dadlwytho-lori ar gyfer y rhain consummately Seionaidd-Natsïaidd pimps.


Am ganrifoedd a hyd yn oed filoedd o flynyddoedd gymunedau byd-eang a gwledydd wedi byw bywydau iach a chynhyrchiol y maent yn tyfu eu cnydau yn naturiol, bwydo anifeiliaid y maent yn dibynnu arnynt yn yr un ffordd ac yn gwybod yn union beth oedd eu bod yn amlyncu'r yn eu stumogau, a fel y cyfryw ac yn enwedig mewn gwledydd drylwyr synhwyrol fel Barbados - sydd yn ddyfal ac yn eithaf gytûn â Natur gyflogedig ac elwa'n fawr iawn ar y gweithdrefnau cytûn hyn fel mater o drefn - bod y boblogaeth fel yn Barbados 'achos mae gan y rhan fwyaf o centenarians unrhyw le yn y byd barhau gyda'u rhoi ar brawf a'u profi atebion i unigolyn hapus, bwyta bywyd a bywyd hapus. Ond yn anffodus mewn llawer o wledydd eraill y diwylliant o trachwant a gwneud arian cyflym wedi ymbil asininely a sgriwio yn drylwyr i fyny llawer o fywydau diniwed o ganlyniad. Ac mae'n nid yn unig diabetes, ond hefyd llawer o fathau

Saturday, 21 January 2017

Beethoven - 6th Symphony 'Pastoral' (Complete) ♫♥

What’s it with you, and why can’t you leave me alone and in peace?


By Stanley Collymore

What is it with you, and why do you keep on gratuitously
picking on and criticizing me? For whatever things I say
or do you instantaneously jump on my case not only to
condemn what I’ve done but also, with your barbed
comments or alleged knowledgeable advice, and
totally unasked for, vociferously, patronizingly
and even most hatefully conclude how very
off-base, in your subjective point of view,
and according to you, I completely am.
Well I’m thoroughly sick and tired of it and not only
because I firmly consider myself to be a genuinely
responsible and well-informed adult but also a
person in my own right that is entitled to and
furthermore have realistic opinions of my
own which, in case you’ve expediently
either chosen to forget or are wholly
unconcerned about is none the less
my permanent prerogative to, and
additionally as I justly perceive
it emphatically stops you from
unilaterally and unduly, even
if I was indubitably in need
of advice, behaving in this
constantly confrontational
fashion of yours towards
me for no other reason
I can inference, apart
from the realization,
it so happens, that
you are my mum.

© Stanley V. Collymore
21 January 2017.


Author’s Remarks:
Whatever the circumstances: natural and biologically, surrogate or test tube, in which each and everyone of us ultimately enters this world that we’re in, the clear and indispensible necessity of a human mother to assist and complete that process is inevitable. That’s the physiological part which is itself markedly different in a multitude of ways and wide-ranging permutations that can and not uncommonly necessitates a series of actions or steps taken in order to realize the particular end of raising each child that successfully makes it through conception to birth and expectantly adulthood.


A complex evolution, and not an over-statement to say so, whose development can be virtually trouble free, pretty straightforward and infinitely beneficial for those individuals fortunate to be so privileged but regrettably can also conversely be a distinctly traumatic as well utterly debilitating nightmare for those who aren’t so lucky particularly when the wilful dispenser of such angst is the one person that conventional norms dictate should never be a part of that latter equation. Yet how often do contemporary circumstances and tragic events prove us to be totally wrong? 

Was ist mit dir, und warum kannst du mich nicht allein und in Frieden lassen?


Von Stanley Collymore

Was ist mit dir, und warum bleibst du unentgeltlich Kommissionierung
und Kritik mich? Für was auch immer ich sage oder springen Sie
sofort auf meinen Fall nicht nur zu verurteilen, was ich getan
habe, sondern auch, mit Ihrem Stacheldraht Bemerkungen
oder angebliche sachkundige Beratung und völlig
ungefragt, lautstark, bevormundend und selbst
die meisten hasserfüllt schließen, wie sehr
Off-base, in Ihrer subjektiven Sicht,
und nach Ihnen, ich vollständig
bin. Nun bin ich gründlich krank und müde und nicht nur
denn ich halte mich für echt verantwortlich und gut
informiert Erwachsene, sondern auch ein Person
in meinem eigenen Recht, die Anspruch auf und
ferner realistische Meinungen von mir haben
eigene, falls Sie zweckdienlich sind entweder
gewählt, um zu vergessen oder ganz sind
unbekümmert ist dennoch mein dauerndes
Vorrecht, und zusätzlich, wie ich gerade
wahrnehme es stoppt Sie ausdrücklich
einseitig und übermäßig, sogar wenn ich
unzweifelhaft in Not wäre der Rat,
verhalten sich in diesem ständig
konfrontiert Mode von Ihnen
in Richtung mich aus keinem
anderen Grund ich kann
schlussfolgern, auseinander
aus der Realisierung,
es passiert so, dass
Du bist meine
Mutter.

© Stanley V. Collymore
21. Januar 2017.


Bemerkungen des Autors:
Unabhängig von den Umständen: Natürlich und biologisch, Surrogat oder Reagenzglas, in dem jeder von uns letztlich in diese Welt eintritt, in der wir leben, ist die klare und unverzichtbare Notwendigkeit einer menschlichen Mutter, diesen Prozess zu unterstützen und abzuschließen, unvermeidlich. Das ist der physiologische Teil, der sich in einer Vielzahl von Möglichkeiten und weitreichenden Permutationen deutlich unterscheidet, die eine Reihe von Handlungen oder Schritten unternimmt, die unternommen werden müssen, um das besondere Ende der Erziehung jedes Kindes zu verwirklichen, das es erfolgreich durch Konzeption macht Geburt und erwartungsvolles Erwachsenenalter.


Eine komplexe Entwicklung und nicht eine Überaussage zu sagen, deren Entwicklung praktisch problemlos sein kann, ziemlich unkompliziert und unendlich vorteilhaft für jene Individuen, die glücklich sind, so privilegiert zu sein, aber bedauerlicherweise kann auch umgekehrt ein deutlich traumatischer und völlig schwächender Albtraum sein Diejenigen, die nicht so glücklich sind, besonders wenn der vorsätzliche Spender solcher Angst die eine Person ist, die herkömmliche Normen diktieren, sollte nie ein Teil dieser letzteren Gleichung sein. Doch wie oft beweisen zeitgenössische Umstände und tragische Ereignisse uns völlig falsch?

Beth yw ei gyda chi, a pham na allwch adael i mi ei ben ei hun ac mewn heddwch?


Gan Stanley Collymore

Beth yw ei gyda chi, a pham ydych chi'n cadw ar gratuitously
pigo ar a beirniadu mi? Am ba bynnag bethau yr wyf yn
dweud neu a ydych ar unwaith neidio ar fy achos, nid
yn unig i gondemnio yr hyn yr wyf wedi ei wneud,
ond hefyd, gyda'ch bigog sylwadau neu gyngor
gwybodus honedig, a hollol heb eu gofyn
am, groch, patronizingly a hyd yn oed y
rhan fwyaf o hatefully casgliad sut
iawn oddi ar y sylfaen, yn eich
pwynt goddrychol o farn, ac
yn ôl i chi, yr wyf yn llwyr fi.Wel dwi'n drylwyr sâl
ac yn flinedig ohono ac nid yn unig oherwydd yr
wyf yn gadarn ystyried fy hun i fod yn wirioneddol
oedolyn cyfrifol a lles gwybodus ond hefyd yn
person yn fy hun sy'n cael ei hawl iddo a
ar ben hynny rhaid i farn realistig o fy
hun sydd, rhag ofn eich bod wedi
hwylus naill ai a ddewiswyd i
anghofio neu yn gyfan gwbl poeni am neb llai fy
rhagorfraint parhaol i, ac ychwanegol fel yr
wyf yn gyfiawn yn gweld mae'n bendant
yn eich rhwystro rhag unochrog ac
ormodol, hyd yn oed os oeddwn
yn indubitably mewn angeno
gyngor, yn ymddwyn fel hyn gyson
wrthdrawiadol ffasiwn o chi tuag
at mi am unrhyw reswm arall
Gallaf rhesymiad, ar wahân
oddi wrth y sylweddoliad,
mae'n digwydd felly,
bodti yw fy mam.

© Stanley V. Collymore
Ionawr 21, 2017.


Sylwadau Awdur:
Beth bynnag yr amgylchiadau: naturiol ac yn fiolegol, benthyg neu tiwb profi, lle mae pob un a phawb ohonom yn y pen draw yn mynd i mewn y byd hwn ein bod yn, yr angen clir ac anhepgor o fam dynol i gynorthwyo a chwblhau broses honno yn anochel. Dyna y rhan ffisiolegol sydd ynddo'i hun wahanol iawn mewn llu o ffyrdd ac gyfnewidiadau eang sy'n gall ac nid anghyffredin yn golygu bod angen cyfres o gamau gweithredu neu'r camau a gymerwyd er mwyn gwireddu'r ben penodol o godi pob plentyn sy'n llwyddo yn ei gwneud yn drwy cenhedlu i geni ac yn ddisgwylgar oedolaeth.


Mae esblygiad cymhleth, ac nid gor-ddatganiad i ddweud hynny, y mae eu datblygiad yn gallu bod bron drafferth rhad ac am ddim, 'n bert syml ac anfeidrol o fudd i'r unigolion hynny ffodus i fod mor freintiedig, ond gall yn anffodus hefyd i'r gwrthwyneb fod yn amlwg drawmatig hunllef yn ogystal gwbl gwanychol ar gyfer y rhai nad ydynt mor ffodus enwedig pan fydd y peiriant bwriadol o ing o'r fath yw'r un person sydd normau confensiynol pennu ddylid byth fod yn rhan o hynny hafaliad olaf. Eto i gyd pa mor aml y mae amgylchiadau cyfoes a digwyddiadau trasig profi i ni fod yn gwbl anghywir?

Qu'est-ce que tu as, et pourquoi ne peux-tu pas me laisser seul et en paix?


Par Stanley Collymore

Qu'est-ce que c'est avec vous, et pourquoi continuez-vous
gratuitement? Me cueillir et me critiquer? Pour tout
ce que je dis ou sautez-vous instantanément sur
mon cas non seulement pour Condamner ce
que j'ai fait mais aussi, avec votre barbelé
Commentaires ou prétendus conseils
éclairés, et totalement non sollicité,
vociférant, condescendant et
même les plus haïssables concluent combien Hors-
base, dans votre point de vue subjectif, et selon
vous, je suis complètement.eh bien, je suis
complètement malade et fatigué de celui-
ci et pas seulement parce que je me
considère comme une véritable
Adulte responsable et bien
informé, mais aussi Personne de mon propre droit
qui a droit à avoir des opinions réalistes sur mes
qui, au cas où vous auriez convenablement
Choisis pour oublier ou sont entièrement indifférent
est néanmoins ma prérogative permanente, et de
plus, comme je le perçois il vous empêche
énormément de unilatéralement et indûment,
même si j'étais indubitablement dans le
besoin Conseils, se comportent dans
ce constamment confrontation
la mode de la vôtre vers moi
pour aucune autre raison
je peux déduire, à part
de la réalisation,
il se trouve que
tu es ma mère

© Stanley V. Collymore
21 janvier 2017.


Remarques de l'auteur:
Quelles que soient les circonstances: naturelles et biologiques, de substitution ou d'éprouvette, où chacun d'entre nous entre dans ce monde où nous sommes, la nécessité claire et indispensable d'une mère humaine pour assister et compléter ce processus est inévitable. C'est la partie physiologique qui est elle-même nettement différente dans une multitude de façons et de permutations de large qui peut et ne nécessite pas rarement une série d'actions ou des mesures prises pour réaliser la fin particulière de l'éducation de chaque enfant qui réussit à traverser la conception à La naissance et l'âge adulte.


Une évolution complexe, et non pas un sur-déclaration de dire, dont le développement peut être pratiquement sans problème, assez simple et infiniment bénéfique pour les personnes chanceuses d'être si privilégié, mais malheureusement peut également être inversement un traumatisme distinctement traumatique et tout à fait débilitante pour Ceux qui ne sont pas si chanceux, surtout quand le dispensateur délibéré d'une telle angoisse est la personne que les normes conventionnelles dictent ne devrait jamais faire partie de cette dernière équation. Cependant, combien de fois les circonstances contemporaines et les événements tragiques nous prouvent être totalement faux?

Friday, 20 January 2017

Glenn Miller - In The Mood [HQ]

A veritable human gem at just four years old!


By Stanley Collymore
               
Exceedingly young in age for behaviour like this one
would have thought, just four years old to be exact,
but already well-versed in the social graces and
disciplined art of refinement commensurate
with the cherished aspirations of all truly
civilized and caring communities and
absolutely resoundingly too in your
very principled action young lady
demonstrably putting to noticeable shame significant
numbers of people, by far considerably older than
you who is distinctly of Asian extraction, not
only residing in but also, in addition, self-
righteously and cheerfully regarding
themselves as irrefutably rightfully
and furthermore exclusively too
belonging to Britain; entirely
nothing like you and others
whom they derisively see
and regard as foreigners
and strangers in acerbic
language they awfully
utilize to keenly but
implausibly malign
in those fallacious
contentions used
by them to none the less contend and as
they see it that you’re unquestionably
surplus to requirements, who have
constantly implanted yourselves
in what they acerbically claim
are plainly minority-ridden
or to boot immigrant and
consequently ingrained
delinquency teeming
and unsurprisingly
too contemptible,
enthusiastically
in sponging off
them, peculiar
communities.

This notwithstanding how recently or previously
non-existent their own dubious and far from
advantageous association with the United
Kingdom is or has been. Even so their
ill-conceived, hubristic, narcissistic
and gratuitous arrogance coupled
with their transparently fixated, deeply ingrained
insolence and totally aggressive malevolence
don’t stop the likes of them from decrying
your natural and lawful presence to be
in your birth country where clearly
in wedded conditions you were
conceived and born, entirely
dissimilar from the distinct
circumstances pertaining
as it happens to the vast
majority of them and
where in person I had personally observed this
incident of your amiable and instinctive act
of altruism - into believing, these clearly
despicable and lowlife charlatans, that
they’re fundamentally better in every
respect than anyone like you – who
though indeed young is none the
less already a veritable human
Gem – that neither looks nor
decides to behave like them.

© Stanley V. Collymore
19 January 2017.


Author’s Remarks:
This poem was inspired by a four year old Asian girl of Indian extraction and a total stranger to me as was her father who were both waiting in a queue that I was at the head of in a well-known take-away establishment waiting to be served at the same moment my purchased transaction was in the process of coming to its conclusion. I had just paid for the items that I’d ordered and was about to receive my receipt for them from the sales assistant who’d served me when in the process of him doing so the receipt accidentally slipped from his hand - an occurrence that he immediately apologized to me for which was pleasantly very nice of him but in actual fact there was absolutely no need at all for him to do so, since what had happened was really no one’s fault and simply just one of those things – and landed on the floor on my side of the counter that separated us.

Both the sales assistant and myself fully cognizant of what had happened and also where precisely the receipt had landed and I motioned to him that I’d pick it up just as soon as I’d safely and quite securely replaced my debit card, which I had used for that particular transaction, back into my shoulder bag that was now opened and also on the counter. However, before I could do so I felt a gentle tap on my leg and on glancing to where it had come from became aware of this smartly dressed and also beaming with a most enchanting smile young girl of Asian extraction who’d in the process of her own volition and quite unbeknown to me at the time had picked up the said receipt and was now presenting it to me with the words: “You dropped your receipt and I thought I’d pick it up for you.” Immensely charmed by what she’s voluntarily and altruistically done I instinctively thanked her with the words: “Thank you young lady; that was most kind and very thoughtful of you.” She smiled engagingly and returned to her father.


I then thanked him although it was entirely his daughter’s doing; but that said such behaviour from one so very young had to be derived from somewhere, and not emerge purely from thin air, as every intelligent and conscionable person in Britain well knows that such unselfish behaviour even from supposedly mature adults is extremely rare and very akin to trying to getting blood out of a stone; and so I warmly and genuinely and thanked that little girl’s dad too for being the kind of father that he obviously was. And with my own thoughts on the contemporary Britain that I routinely observe when I’m there I was buoyed up with hope for its future, although not from those who delude themselves that they alone are exclusively Britons and no one else has any right to that supposedly on their part exceptionalist distinction. So thank you again young lady, and here’s to the future and significantly too the kind of civilized, diverse, compassionate and thoroughly principled Britain that you and others like you, regardless of their race or background, represent.

Mae drysor dynol veritable yn ddim ond pedair oed!


Gan Stanley Collymore

Eithriadol o ifanc o ran oedran ar gyfer ymddygiad
fel hwn Byddai'n rhaid meddwl, dim ond pedair
oed i fod yn fanwl gywir, ond mae eisoes-
hyddysg yn y grasusau cymdeithasol a
celf ddisgybledig o gymesur mireinio
â dyheadau Atgofion yr holl wir
cymunedau wâr a gofalgar a
hollol resoundingly hefyd
yn eich gweithredu egwyddorol iawn ferch ifanc
amlwg yn rhoi i drueni amlwg sylweddol nifer
y bobl, o bell ffordd gryn dipyn yn hŷn na ohonoch
sydd yn amlwg o echdynnu Asiaidd, nid Dim
ond yn byw mewn, ond hefyd, yn ogystal,
hunan-ynghylch gyfiawn ac yn siriol eu
hunain fel glwm ddyledus ac ar ben
hynny yn gyfan gwbl yn rhy yn
perthyn i Brydain; yn gyfan gwbl
dim byd fel chi a phobl eraill
y maent derisively gweld
a sylw fel tramorwyr
a dieithriaid yn milain iaith maent yn ofnadwy
defnyddio i fynd ati'n weithredol ond malign
implausibly yn y rhai fallacious chynhennau
a ddefnyddir ganddynt i serch dadlau ac
fel maent yn ei weld eich bod yn ddiamheuol
weddill i anghenion, sydd wedi eich hunain
fewnblannu yn gyson yn yr hyn maent yn
honni acerbically yn amlwg lleiafrifol-
marchogaeth neu at lesewch mewnfudwyr
a o ganlyniad, gwreiddio'n ferw
tramgwyddaeth ac nid yw'n
syndod rhy dirmygu, yn
frwdfrydig yn sponging
off iddynt, rhyfedd
cymunedau.

Mae hyn er gwaethaf pa mor ddiweddar neu yn
flaenorol nad ydynt yn bodoli eu hunain amheus
ac yn bell o cysylltiad manteisiol gyda'r
Unedig Kingdom neu sydd wedi bod.
Hyd yn oed felly mae eu annoeth,
orfalch, narcissistic a balchder
alw-amdano ynghyd gyda'u
fixated dryloyw, yn ddwfn
gwreiddio'n haerllugrwydd
a drwgewyllys hollol
ymosodol peidiwch â rhoi'r gorau
pobl fel nhw rhag decrying eich
presenoldeb naturiol a chyfreithlon i
fod yn yn eich gwlad geni lle amlwg mewn
amodau gaeth roeddech cenhedlu a anwyd,
yn gyfan gwbl annhebyg o wahanol
amgylchiadau sy'n ymwneud
gan ei fod yn digwydd i'r
helaeth mwyafrif
ohonynt able yn bersonol roeddwn
i wedi sylwi ar hyn yn bersonol
digwyddiad o'ch act serchus
a greddfol o anhunanoldeb –
i gredu, mae'r rhain yn
glir charlatans ffiaidd a
chynullis, bod eu bod
yn sylfaenol well
ym mhob barch na neb
fel chi – pwy er yn
wir ifanc neb y
llai eisoes
yn ddynol veritable
Gem – nad yw
yn edrych
nac penderfynu
ymddwyn
fel nhw.

© Stanley V. Collymore
Ionawr 19, 2017.


Sylwadau Awdur:
Mae'r gerdd ei ysbrydoli gan pedair oed Merch Asiaidd cloddio Indiaidd a dieithryn llwyr i mi fel yr oedd ei thad a oedd y ddau yn aros mewn ciw fy mod ar ben mewn adnabyddus cludfwyd sefydliad aros i fod yn Gwasanaethodd ar yr un bryd fy trafodiad a brynwyd yn y broses o ddod i'w gasgliad. Roeddwn newydd talu am yr eitemau yr wyf wedi archebu ac roedd ar fin cael fy derbynneb ar eu cyfer oddi wrth y cynorthwy-ydd gwerthu a oedd wedi i mi wasanaethodd pan yn y broses o wneud hynny ef y dderbynneb ddamweiniol llithro oddi wrth ei law - digwyddiad ei fod yn ymddiheurodd unwaith i mi am a oedd ochr orau neis iawn ohono, ond mewn gwirionedd nid oedd dim angen o gwbl am iddo wneud hynny, gan fod yr hyn a oedd wedi digwydd mewn gwirionedd ar fai nad oes neb oedd ac yn syml dim ond un o'r pethau hynny - a glanio ar y llawr ar fy ochr y cownter a gwahanu ni.

Mae'r cynorthwy-ydd gwerthu a minnau gwbl ymwybodol o'r hyn a oedd wedi digwydd a hefyd ble yn union y dderbynneb wedi glanio ac yr wyf yn motioned iddo y byddwn i'n ei godi yn union cyn gynted ag fy mod wedi yn ddiogel ac yn eithaf ddiogel disodli fy ngherdyn debyd, yr wyf yn wedi ei ddefnyddio ar gyfer y trafodiad penodol, yn ôl i fy bag ysgwydd a oedd bellach yn agor a hefyd ar y cownter. Fodd bynnag, cyn y gallwn i wneud hynny roeddwn yn teimlo tap ysgafn ar fy nghoes ac ar glancing i ble yr oedd wedi dod o daeth yn ymwybodol o hyn gwisgo'n drwsiadus ac hefyd beaming gyda gwên merch ifanc mwyaf hudolus o echdynnu Asiaidd a oedd wedi yn y broses o ei ddewis ei hun ac yn eithaf ddiarwybod i mi ar y pryd wedi codi y dderbynneb dweud ac yn awr yn ei chyflwyno i mi gyda'r geiriau: "Rydych gollwng eich derbynneb ac yr wyf yn meddwl y byddwn i'n ei godi ar eich cyfer." swyno hynod gan yr hyn mae hi wedi'i wneud yn wirfoddol ac altruistically diolchais reddfol hi gyda'r geiriau: "Diolch ferch ifanc chi; oedd y rhan fwyaf caredig a meddylgar iawn ohonoch chi. "Gwenodd engagingly a dychwelodd at ei thad.


yna rwyf yn diolchodd iddo er ei bod yn gyfan gwbl yn gwneud ei merch; ond roedd bod ymddygiad dweud o'r fath o un mor ifanc iawn ei fod yn deillio o rywle, ac nid yn dod i'r amlwg yn unig o'r awyr denau, fel pob person deallus a conscionable ym Mhrydain yn dda gwybod bod ymddygiad o'r fath anhunanol, hyd yn oed oddi wrth oedolion sôn, aeddfed yn brin iawn ac yn debyg iawn i geisio cael gwaed allan o garreg; ac felly yr wyf yn gynnes ac yn wirioneddol a diolchodd y dad ferch fach yn rhy am fod y math o dad ei fod yn amlwg yr oedd. A gyda fy meddyliau eu hunain ar y Brydain gyfoes fy mod yn arsylwi fel mater o drefn pan fyddaf yno roeddwn yn buoyed i fyny gyda gobaith ar gyfer ei ddyfodol, er nad gan y rhai sy'n twyllo eu hunain eu bod yn cael eu pen eu hunain yn unig Prydeinwyr ac nid oes neb arall unrhyw hawl i hynny i fod ar eu rhan gwahaniaeth exceptionalist. Felly diolch wraig eto ifanc rydych yn, ac dyma tua'r dyfodol ac yn sylweddol hefyd y math o wâr, amrywiol, tosturiol a egwyddorol drylwyr Prydain eich bod chi a phobl eraill fel chi, waeth beth yw eu hil neu eu cefndir, yn eu cynrychioli.