Translate

Tuesday, 31 May 2016

Shirley Bassey - Diamonds Are Forever / GOLDFINGER (2002 Live)

A personal tribute to the Welsh Diva Empress Her Majesty Shirley Bassey!


By Stanley Collymore

Actually I shouldn’t be as dismayed as I am nor come to
that ought any other sensible, intelligent and clearly
rational person either, as things presently stand,
but all the same we’re nevertheless evidently
concerned by the rather ludicrous, risible
and patently vainglorious procession of
what we’re told, and then ad nauseum persistently
reminded of as though we’re retarded children,
are outstandingly and essentially in societal
terms state of the art celebrity figures by a
closely knit, decidedly subjective coterie,
and collectively, a self-appointed and
in every respect an unrepresentative
consortium of utterly self-serving
and absolutely unreliable carpet
bagging shakers and movers.

Persons: generally businessmen or women who obviously
have their financial and other personal vested interests
to carefully consider and safeguard, but who even so
don’t mind at all proceeding with their monetary
endeavours without the least regard that what
they’re habitually, fraudulently, avariciously
and self-centredly flogging is nothing more than the
crass utilization of minimal talent, if any to begin
with in the preliminary situation, encapsulated
in media streams of concerted and distinctly
propagandistic fiction that is then adroitly
packaged as an exclusive brand for the
systematically hedonistic gratification
of a primarily uncultured following.

Very much a current trend unfortunately but reflectively it
wasn’t always so, as I well know! For there was a time
when genuine talent like yours our Empress Shirley
could be readily discerned, warmly embraced in a
mutually exciting and pleasurable environment
of realistic and justifiable expectations while
being proficiently, encouragingly and fittingly honed
in the cauldron of artistic brilliance; and accounts
for why, plus the outstandingly proud Welsh
tradition of melodious singing that you’ve
been nurtured in, you’re unquestionably
the matchless Welsh, Diva Empress,
we all of us everlastingly respect
and genuinely love, your Most
Gracious and regal Majesty;
the unparalleled and the
expressively peerless
Ms Shirley Bassey!

© Stanley V. Collymore
28 May 2016.


Author’s Remarks:
Politically accredited by your country the United Kingdom you’re additionally a societally acknowledged and cheerfully accepted Dame; a living legend occasioned through genuine and astutely recognized merit; an incomparable Diva of astounding worth and artistic brilliance; a comprehensively enthralling figure richly and prodigiously endued with an exuberant and thoroughly captivating dynamism.

The sterling and consummate manifestation of definitive meritocracy and a truly spellbinding, infinitely memorable and an ineradicably sensuously, both physically and psychologically, alluring woman that’s wholly encapsulated in you, Dame Shirley Bassey: the unparalleled Diva Empress proudly born in Wales but rightfully and gratefully belonging none the less to the entire world.

And thankfully on my part and as a devoted, life-long and enduring fan of yours Dame Shirley I’m eternally grateful that your unwavering perseverance in the grievous face of myopic, racially motivated and distinctly bigoted, apathetic or concerted indifference on the part of mean-spirited, so-called teachers and other equally aberrant lowlifes who did all they could to stymie your natural ability with the expectant wish of impeding your studious progress and valid aspirations – where are these disgusting nonentities now I wonder, or who even remembers them? – appreciatively didn’t succeed in their loathsome scuppering enterprise!

So well done to an impeccably laudable Dame of the United Kingdom and matchless Diva Empress of Wales fittingly conjoined with the musical empire you’ve trustworthily created and impressively consolidated on a truly massive, enduring and global scale!

Teyrnged bersonol i'r Diva Empress Cymru Ei Mawrhydi Shirley Bassey!


Gan Stanley Collymore

A dweud y gwir na ddylwn fod mor siomedig â minnau nac
yn dod i y dylid unrhyw synhwyrol arall, deallus ac yn glir
person rhesymol chwaith, fel y mae pethau ar hyn o bryd
yn sefyll, ond mae pob yr un fath ein bod serch hynny
yn amlwg pryderu am y braidd chwerthinllyd,
chwerthinllyd a gorymdaith hollol vainglorious o
beth rydym yn gwybod, ac yna ad nauseum gyson
hatgoffa am fel pe ein bod plant retarded,
yn rhagorol o ac yn ei hanfod yn chymdeithasol
telerau cyflwr y ffigurau enwog celf gan
glos, coterie decidedly goddrychol,
ac ar y cyd, mae hunan-benodi ac
ym mhob ffordd yn anghynrychioliadol
consortiwm o gwbl hunan-gwasanaethu
a charped hollol annibynadwy
bagging shakers a phobl sy'n symud.

Personau: busnes neu fenywod sy'n amlwg yn gyffredinol
eu buddiannau breintiedig personol ariannol ac eraill
ystyried yn ofalus a diogelu, ond sydd er hynny
nid ydynt yn meddwl o gwbl bwrw ymlaen gyda'u ariannol
ymdrechion heb y sylw lleiaf bod yr hyn
eu bod yn gyson, dwyllodrus, avariciously
a fflangellu hunan-centredly yn ddim mwy na'r
defnydd crass o ychydig iawn o dalent, os o gwbl i
ddechrauâ hwy yn y sefyllfa rhagarweiniol, crynhoi
mewn nentydd cyfryngau o cydunol ac yn bendant
ffuglen propagandistic sydd wedyn adroitly
pecynnu fel brand unigryw ar gyfer y
gratification systematig hedonistaidd
o dilyniant anniwylliedig yn bennaf.

llawer iawn o duedd bresennol yn anffodus ond adfyfyriol mae'n
Nid oedd bob amser mor, fel y gwn yn dda! Am roedd amser
pan talent gwirioneddol fel eich un chi ein Empress Shirley
Gellid discerned yn hawdd, cofleidio cynnes mewn
cyffrous i bawb ac amgylchedd pleserus
disgwyliadau realistig ac yn gyfiawnadwy tra
cael hyfedr, hogi galonogol ac yn addas iawn
yn y crochan o ddisgleirdeb artistig; a chyfrifon
pam, yn ogystal â'r rhagorol balch Cymraeg
traddodiad o ganu swynol yr ydych wedi
eu meithrin mewn, rydych yn ddiamheuol
yr ddigymar Cymraeg, Diva Empress,
rydym i gyd yn un ohonom everlastingly barch
a chariad wirioneddol, eich rhan fwyaf o
Graslon a brenhinol Mawrhydi;
y digyffelyb a'r
fynegiannol peerless
Ms Shirley Bassey!

© Stanley V. Collymore
Mai 28, 2016.


Sylwadau Awdur:
hachredu Gwleidyddol gan eich gwlad y Deyrnas Unedig ydych hefyd yn Fonesig gydnabod societally a'u derbyn siriol; chwedl byw a achoswyd drwy teilyngdod dilys a gydnabyddir yn astud; mae Diva digyffelyb o werth anhygoel a disgleirdeb artistig; ffigwr enthralling gynhwysfawr gyfoethog ac yn prodigiously gwybodus o synnwyr yn ddeinamig afieithus a dengar.

Mae'r sterling a amlygiad consummate o meritocratiaeth diffiniol ac yn wirioneddol gyfareddol, anfeidrol gofiadwy a ineradicably synhwyrus, yn gorfforol ac yn seicolegol, gwraig hudolus sydd wedi crynhoi yn gyfan gwbl mewn chi, y Fonesig Shirley Bassey: y Diva digyffelyb Empress ei eni gyda balchder yng Nghymru ond sy'n perthyn ddyledus ac yn ddiolchgar serch i'r byd cyfan.

Ac yn diolch i'r drefn ar fy rhan ac fel ffyddlon, parhaol gefnogwr o un chi Fonesig Shirley Rwy'n fythol ddiolchgar gydol oes a bod eich dyfalbarhad ddiwyro yn wyneb blin o ddifaterwch gibddall, â chymhelliad hiliol a bendant bigoted, apathetig neu ar y cyd ar ran golygu-ysbryd, hyn a elwir yn athrawon a lowlifes un mor cyfeiliornus eraill a wnaeth popeth o fewn eu gallu i stymie eich gallu naturiol â dymuniad beichiog o rwystro eich cynnydd studious a dyheadau dilys - ble nonentities afiach hyn bellach tybed, neu sydd hyd yn oed yn eu cofio ? - Nid yn werthfawrogol oedd yn llwyddo yn eu menter scuppering ffiaidd!

gwneud mor dda i Dame berffaith ganmoladwy y Deyrnas Unedig ac Diva ddigymar Ymerodres Cymru addas iawn conjoined â'r ymerodraeth cerddorol yr ydych wedi creu trustworthily ac cydgrynhoi trawiadol ar wirioneddol enfawr, parhaus a raddfa fyd-eang!

Eine persönliche Hommage an die Welsh Diva Kaiserin Her Majesty Shirley Bassey!


Von Stanley Collymore

Eigentlich sein, ich sollte nicht so bestürzt wie ich bin
noch kommendas sollte jede andere vernünftige, intelligente
und klarentweder rationale Person, wie die Dinge
derzeit stehen, aber trotzdem sind wir doch offenbar
besorgt über die eher lächerlich, lächerliches
und offensichtlich vainglorious Prozession
was wir gesagt, und dann bis zum Erbrechen beharrlich
erinnerte an, als ob wir sind behinderte Kinder,
in der Gesellschaft sind hervorragend und im wesentlichen
Begriffe Stand der Technik Berühmtheit Zahlen ein
engmaschiges, dezidiert subjektiven Clique,
und gemeinsam ein selbsternannter und
in jeder Hinsicht eine nicht repräsentativ
Konsortium aus ganz eigennützig
und absolut unzuverlässig Teppich
Schüttler und Mover Absacken.

Personen: in der Regel Geschäftsleute oder Frauen,
die offensichtlich haben ihre finanzielle und andere
persönliche Interessen sorgfältig zu prüfen und zu sichern,
aber wer auch so nicht bei allen Verfahren mit ihren
monetären Sinn Bemühungen ohne den geringsten Hinweis,
dass, wassie sind gewöhnlich, in betrügerischer
Absicht, avariciously und Selbst centredly Auspeitschung ist
nichts anderes als die krasse Nutzung von minimal Talent,
wenn  überhaupt zu beginnen mit in der vorläufigen Situation,
verkapselte in Medienströme von aufeinander
abgestimmten und deutlich propagandistische
Fiktion, dann ist geschickt als exklusive
Marke für das verpackte
systematisch hedonistische
Befriedigung eines in erster Linie
unkultivierten folgenden.

Sehr viel eine aktuelle Trend leider aber reflexiv es
so war nicht immer, wie ich gut kenne! Denn es gab eine Zeit,
wenn echtes Talent wie du unsere Kaiserin Shirley
konnte leicht erkennen, umarmte herzlich in ein
für beide Seiten spannende und angenehme Umgebung
realistischer und vertretbaren Erwartungen während
proficiently wird, ermunternd und passend geschliffen
in den Kessel der künstlerischen Brillanz; und Konten
warum, sowie die hervorragend stolz Welsh
Tradition der melodischen Gesang, die Sie haben
wurde genährt in, bist du zweifellos
die unnachahmliche Welsh, Diva Kaiserin,
wir uns alle everlastingly Respekt
und wirklich Liebe, deine meisten
Gnädiger und königliche Majestät;
die unvergleichliche und die
expressiv peerless
Frau Shirley Bassey!

© Stanley V. Collymore
28. Mai 2016.


Autoren Bemerkungen:
Politisch akkreditiert von Ihrem Land das Vereinigte Königreich sind Sie zusätzlich ein gesellschaftlich anerkannt und fröhlich Dame akzeptiert; eine lebende Legende verursacht durch echte und astutely Verdienst anerkannt; eine unvergleichliche Diva von erstaunlicher Wert und künstlerische Brillanz; eine umfassende packend Figur reich und wunderbar mit einer üppigen und gründlich fesselnde Dynamik Begabten.

Der in Pfund Sterling und vollendeter Ausdruck der endgültigen Meritokratie und eine wirklich fesselnde, unendlich unvergesslich und ein unausrottbar sinnlich, sowohl physisch als auch psychisch, verführerische Frau, die in dir völlig eingekapselt ist, Dame Shirley Bassey: Die unvergleichliche Diva Kaiserin stolz in Wales geboren, aber zu Recht und dankbar gehör nichtsdestoweniger auf der ganzen Welt.

Und zum Glück auf meiner Seite und als ein treuer, ein Leben lang und ausdauernd Fan von Ihnen Dame Shirley bin ich ewig dankbar, dass Ihr unerschütterlicher Beharrlichkeit in den harten Gesicht kurzsichtig, rassistisch motivierte und deutlich bigott, apathisch oder abgestimmte Gleichgültigkeit auf Seiten der kleinlich, so genannten Lehrer und andere, ebenso anomale lowlifes, die alle taten sie konnten Ihre natürliche Fähigkeit, mit der werdenden Wunsch zu behindern Ihre fleißigen Fortschritt und gültige Bestrebungen zu torpedieren - wo jetzt diese widerlichen Nichtigkeiten sind frage ich mich, oder wer merkt sich sogar, sie ? - Anerkennend hat in ihrem abscheulichen torpediert Unternehmen nicht gelingen!

So geschehen auch auf eine tadellos löblich Dame des Vereinigten Königreichs und der unerreichte Diva Empress of Wales passend verbunden mit dem Musikimperium Sie trustworthily erstellt haben und eindrucksvoll auf einem wirklich massiv konsolidiert, dauerhafte und weltweit!

Friday, 27 May 2016

Truly inspiring, Best Motivational Video: Don´t Give Up!

Leah West - Speechless - Official Music Video

Sovereign most certainly but only in terms of massive stupidity!


By Stanley Collymore

He’s white, British, sixty two years old and lives in Abingdon,
Oxfordshire England with his female partner and their one-
year-old daughter; oh and in case you’re wondering his
name is Kevin Sheehan. Kevin to those who know him
well is what you might call a fish fanatic; in simple
terms that means he’s crazy about them and so in
the back garden of his Abingdon residence he’s
built a small fish pond which is scenic in nature, isn’t
out of place with, but on the contrary attractively
blends in with and moreover artistically and
structurally considerably enhances the
housing environment where he and
his family are happily residing.

An intended and loving decision that vitally provides
Kevin Sheehan’s chosen aquatic companions with
an impeccably suitable, thoroughly welcoming,
absolutely fortuitous for them all and a most
sheltered location surpassed by none and
where these specifically fortunate fish
can certainly in conformity with their
altruistically-minded benefactor’s
wish enjoyably and unrivalled live out the
remainder of their now pampered lives
evidently devoid of the customary
dangers they might otherwise
be usually faced with were
they residing in the wild.

A highly commendable solution you might have thought
that no sensible, intelligent, caring or logical person
could possibly find fault with but nevertheless is a
most suitable and prime candidate it would seem
in terms of a bandwagon category for patently
brain-dead morons or an inveterately stupid
organization ludicrously and vaingloriously
jump on; and one such organization that
has swallowed the bait on this one is a
body calling itself Sovereign that has
strongly taken great exception to what Kevin Sheehan
has done and accordingly ordered him to affect the
immediate demolition of what is essentially an
outdoor aquarium, since its very existence
comprises Sovereign irrationally argues
a mammoth impediment coupled with
a massive life-threatening situation
to of all people, burglar who having illegally
broken into Kevin Sheenan’s property and
with the clear intention of robbing him,
or worst still occasioning him and his
family harm, and therefore possibly
ignorant of the existence or even
location of his fish pond could
conceivable and accidentally,
is Sovereign’s daft position,
of their own volition fall
into it and get drowned!

© Stanley V. Collymore
26 May 2016.


Author’s Thoughts:
Rank stupidity is for any intelligent person hard to understand; however when it comes with the kind of rife intensity shown by sovereign it’s frankly beyond all imagination unless, of course, you’re in the same category of stupendously engrained foolhardiness as has been exemplified by Sovereign. And it begs the very obvious question to anyone, who can think logically that is, how on earth did evidently brain-dead morons come to be in possession of the jobs that they’ve somehow incredibly acquired in the first?

For using, just for argument sake, the ludicrous premise that Sovereign is using what next is this family or any other for that matter going to find itself subjected to? Being forced before they go to bed at nights to have their intended and much deserved sleep to make absolutely certain that they leave the lights on in their home just in case a burglar or any number of them come calling after having opted to illegally break into their victims’ home and were those summarily picked on NOT in Sovereign stipulated consideration for these burglars criminality, fail to leave all appropriate lights on to irrationally and according to the warped thinking of the likes of Sovereign will find themselves culpable for whatever unfortunate incident happens to these burglars if in the dark those burgling intruders who uninvited invaded their victims’ homes and in what is to them the unfamiliar environment of these residence coupled with the darkness they encountered there because the legal owner or resident in occupation inconsiderably either refused or omitted to leave the lights in their home, and as a consequence of which, poor things, one or more of these burglars tripped over something or other and either injured or, God forbid, accidentally killed themselves?

Guess what? It’s not their fault but that of the legal occupant of that residence! What madness is this, eh?

Sovereign ganz sicher, aber nur in Bezug auf die massiven Dummheit!


Von Stanley Collymore

Er ist weiß, Briten, 62 Jahre alt und lebt in Abingdon, Oxfordshire England mit seiner Partnerin und ihre ein-jährige Tochter; ach ja, und falls Sie sich fragen, seine Name ist Kevin Sheehan. Kevin zu denen, die ihn kennen gut ist, was Sie vielleicht einen Fisch Fanatiker nennen; in einfachen Begriffe, die bedeutet, dass er über sie verrückt ist und so in der Garten hinter dem Haus seiner Abingdon Residenz ist er einen kleinen Fischteich gebaut, die in der Natur landschaftlich ist, ist nicht fehl am Platz mit, sondern im Gegenteil attraktiv fügt sich in und darüber hinaus künstlerisch und strukturell erheblich verbessert die Wohnumfeld, wo er und seine Familie wohnen glücklich

Ein beabsichtigter und liebevolle Entscheidung, die von entscheidender bietet Kevin Sheehan auserwähltes Wasser Begleiter mit ein tadellos geeignet, gründlich einladend, absolut zufällig für sie alle und die meisten geschützte Lage übertroffen von niemand und wo diese speziell glücklichen Fisch kann sicherlich im Einklang mit ihren altruistisch gesinnten Gönners wünschen enjoyably und konkurrenzlos leben die Rest ihres jetzt verwöhnt Leben offenbar frei von der üblichen Gefahren könnten sie sonst werden in der Regel konfrontiert mit waren sie in der freien Natur aufhalten.

Eine sehr lobenswerte Lösung, die Sie gedacht haben könnte dass kein vernünftiger, intelligent, fürsorglich oder logische Person vielleicht bemängeln könnte, aber dennoch ist ein am besten geeignete und Hauptkandidat würde es scheinen, in Bezug auf einen fahrenden Zug Kategorie für offenkundig hirntot morons oder ein inveterately dumm Organisation irrwitzig und vaingloriously aufspringen; und eine solche Organisation, die den Köder auf dieses ein verschluckt ist Körper selbst Sovereign ruft das hat stark große Ausnahme zu dem, was Kevin Sheehan genommen getan hat, und befahl ihm, entsprechend der zu beeinflussen sofort Abriss dessen, was ist im Wesentlichen ein Outdoor-Aquarium, da seine Existenz umfasst Sovereign irrational argumentiert ein Mammut-Hindernis in Verbindung mit eine massive lebensbedrohliche Situation zu aller Menschen, Einbrecher, der illegal mit gebrochen in Kevin Sheenan Eigentum und mit der klaren Absicht, ihn zu berauben, oder schlimmsten veranlass noch ihn und seine Familie schaden, und damit möglicherweise auch nichts von der Existenz oder sogar Standort seines Fischteich konnte denkbar und aus Versehen, ist bekloppt Position des Sovereign, aus freien Stücken fallen hinein und ertrinken!

Rang Dummheit ist für jede intelligente Person schwer zu verstehen; aber wenn sie mit der Art von weit verbreitet Intensität kommt von souveränen gezeigt, es ist offen jenseits aller Vorstellungskraft, es sei denn, natürlich, Sie in der gleichen Kategorie von stupendously engrained foolhardiness sind wie von Sovereign exemplifiziert worden. Und es stellt sich die sehr offensichtliche Frage zu jemand, der logisch denken kann, das heißt, wie auf der Erde tat offenbar hirntot morons im Besitz der Arbeitsplätze zu kommen, dass sie in der ersten irgendwie unglaublich erworben haben?

Für die Verwendung, nur für Argument willen, dass Sovereign die lächerliche Prämisse verwendet, was als nächstes ist diese Familie oder jede andere für diese Angelegenheit geht selbst unterworfen zu finden? Gezwungen zu sein, bevor sie in der Nacht zu Bett gehen, um ihre beabsichtigten und viel verdienten Schlaf zu haben absolut sicher zu stellen, dass sie die Lichter in ihrem Haus nur für den Fall ein Einbrecher oder eine beliebige Anzahl von ihnen verlassen kommen fordern, nachdem sie in illegal brechen entschieden haben, ihre zu Hause "Opfer und waren diejenigen, summarisch auf nicht abgeholt in Sovereign vereinbarten Gegenleistung für diese Kriminalität Einbrechern, versagen alle geeigneten Lichter auf irrational zu verlassen und nach dem verzerrten Denken der Gleichen von Sovereign wird sich für schuldig finden, was unglücklichen Vorfall passiert mit diesen Einbrechern wenn sie im Dunkeln diese einzubrechen Eindringlinge, die ihre Opfer die Häuser eingedrungen ungebetenen und in dem, was ihnen die ungewohnte Umgebung dieser Residenz ist mit der Dunkelheit verbunden sie dort anzutreffen, weil der rechtmäßige Eigentümer oder Wohnsitz in Beruf unbeträchtlich entweder abgelehnt oder weggelassen, um die zu verlassen in ihrer Heimat Leuchten, und als Folge davon, schlechte Dinge, eine oder mehrere dieser Einbrechern stolperte über etwas oder andere und entweder verletzt oder, Gott bewahre, töteten sich aus Versehen?

Erraten Sie, was? Es ist nicht ihre Schuld, sondern die des Rechts Insasse dieser Residenz! Was Wahnsinn ist das, nicht wahr?

Sovereign sicr, ond dim ond o ran hurtrwydd enfawr!


Gan Stanley Collymore

Mae'n wyn, Prydeinig trigain ddwy flwydd oed ac yn byw yn Abingdon, Swydd Rydychen Lloegr gyda'i bartner benywaidd a'u un-merch mlwydd-oed; oh ac mewn achos ydych yn meddwl ei enw i yw Kevin Sheehan. Kevin i'r rhai sy'n ei adnabod yn dda yn yr hyn y gallech ei alw ffanatig bysgod; yn syml termau sy'n golygu ei fod yn crazy amdanynt ac felly yn yr ardd gefn ei gartref Abingdon ei fod yn Adeiladwyd pwll pysgod bach sydd yn golygfaol o ran natur, nid yw allan o le â nhw, ond ar y groes yn ddeniadol yn gweddu gyda, ac ar ben hynny artistig ac yn strwythurol sylweddol yn gwella amgylchedd tai lle ef a ei deulu yn hapus byw.

Penderfyniad a fwriadwyd a chariadus sy'n hanfodol darparu gymdeithion dyfrol a ddewiswyd Kevin Sheehan gyda yn berffaith addas, yn drylwyr groesawgar, hollol ddamweiniol iddynt i gyd ac yn y rhan fwyaf o Lleoliad cysgodol rhagori gan neb a lle mae'r rhain pysgod penodol ffodus gall sicr yn cydymffurfio â'u cymwynaswr altruistically eu meddwl yn yn dymuno bleserus a heb eu hail yn byw allan y gweddill eu bywydau pampered bellach amlwg amddifad o'r arferol peryglon y gallent fel arall eu hwynebu fel arfer gyda oedd maent yn byw yn y gwyllt.

Mae datrysiad canmoladwy iawn efallai y byddwch wedi meddwl nad oes unrhyw synhwyrol, deallus, gofalu neu berson rhesymegol Gallai o bosibl yn dod o hyd i fai gyda ond serch hynny yn mae'r rhan fwyaf ymgeisydd addas a cysefin byddai'n ymddangos o ran categori bandwagon am amlwg yn morons ymennydd-marw neu inveterately dwp sefydliad chwerthinllyd ac vaingloriously neidio ar; ac un sefydliad o'r fath sy'n wedi llyncu yr abwyd ar yr un yma yw corff galw ei hun Sovereign sydd wedi cymryd yn gryf eithriad mawr i beth Kevin Sheehan wedi ei wneud ac yn unol â hynny gorchymyn iddo effeithio ar y dymchwel ar unwaith o'r hyn yn ei hanfod yn acwariwm yn yr awyr agored, gan fod ei bodolaeth yn cynnwys Sovereign afresymol dadlau yn rhwystr enfawr ynghyd â sefyllfa anferth sy'n bygwth bywyd i yr holl bobl, lladron sy'n cael anghyfreithlon torri i mewn i eiddo Kevin Sheenan a gyda'r bwriad clir o ddwyn o'r naill ef, neu gwaethaf dal ei achosi iddo ef a'i niwed teulu, ac felly o bosibl yn anwybodus o fodolaeth neu hyd yn oed lleoliad ei pwll pysgod gallai bosibl ac yn ddamweiniol, yw sefyllfa wirion Sofran, o'u cwymp gwirfodd i mewn iddo ac yn cael boddi!

Stupidity Rank ar gyfer unrhyw berson deallus anodd eu deall; fodd bynnag, pan ddaw gyda'r math o dwyster rhemp a ddangosir gan sofran mae'n dweud y gwir tu hwnt i bob dychymyg oni bai, wrth gwrs, eich bod yn yr un categori o foolhardiness stupendously ymdreiddio fel sydd wedi ei enghreifftir gan Sovereign. Ac mae'n gofyn y cwestiwn amlwg iawn i unrhyw un, a all feddwl yn rhesymegol hynny yw, sut ar y ddaear y gwnaeth morons amlwg ymennydd-marw yn dod i fod yn berchen ar y swyddi y maent wedi bod rywsut caffael hynod yn y cyntaf?

Ar gyfer defnyddio, dim ond er mwyn dadl, y cynsail chwerthinllyd bod Sovereign yn defnyddio beth nesaf yw teulu hwn neu unrhyw un arall o ran hynny yn mynd i ddod o hyd ei hun yn dioddef? Cael eu gorfodi cyn iddynt fynd i'r gwely yn y nos i gael eu cwsg haeddiannol fwriadwyd a llawer i wneud yn gwbl sicr eu bod yn gadael y goleuadau ymlaen yn eu cartref rhag ofn lleidr neu unrhyw nifer ohonynt yn dod galw ar ôl dewis i dorri anghyfreithlon i mewn i'w cartref dioddefwyr a oedd y rhai pigo ddiannod ar NID yn Sofran nodir ystyriaeth ar gyfer lladron hyn troseddu, yn methu â gadael holl oleuadau priodol am i afresymol a bydd yn ôl y meddwl warped o bobl fel Sovereign cael eu hunain beius am ba bynnag digwyddiad anffodus yn digwydd i'r rhain byrgleriaid os yn y tywyllwch y rhai byrgleriaeth tresbaswyr a heb wahoddiad ymosododd cartrefi eu dioddefwyr 'ac yn yr hyn sydd iddynt hwy amgylchedd anghyfarwydd ynghyd â'r tywyllwch y maent yn dod ar eu traws yno oherwydd bod y perchennog cyfreithiol neu breswylydd mewn galwedigaeth inconsiderably naill ai'n gwrthod neu eu gadael allan i adael y cartref hyn goleuadau yn eu cartref, ac o ganlyniad i hynny, pethau gwael, un neu fwy o'r lladron hyn baglu dros rywbeth neu eraill a naill ai anafu neu, Duw yn gwahardd, yn ddamweiniol lladd eu hunain?

Dyfalu beth? Dyw hi ddim yn eu bai, ond bod y preswylydd cyfreithiol y cartref! Pa gwallgofrwydd yw hwn, eh?

Wednesday, 25 May 2016

My truly exceptional Maternal Grandmother!


By Stanley Collymore

You are my mentor, have always been my staunchest
protector and throughout my life were always there
to help me whenever I had a seemingly insoluble
problem, whether it was my own or someone
else’s doing, that I hadn’t the slightest clue
how to go about satisfactorily solving; yet
you always in such circumstances quite
undauntedly and with an indomitable
encouragement calmly, consolingly
and appreciably encouragingly as
was your customary wont stepped in and with
your knowledgeable expertise consummate
wisdom and in your typically enlightened
fashion tenderly and most pragmatically
placed before me the realistic options
opened to me while astutely leaving
me with the concluding decision as
fully mine to make, but whatever
that was I honestly knew would
confidently be assisted as ever
by your intrinsic and concrete
guarantee, itself perceptively
and devotedly supportive of
me! Honestly an inimitable
woman that’s what I freely
reckon, and candidly how
providential and entirely
absolutely rewarding to
know you’re my Gran!

© Stanley V. Collymore
25 May 2016.


Author’s Thoughts:
In an utterly screwed up world where significant numbers of people, and possibly even the vast majority of inhabitants of this Planet Earth that we contentiously share with each other and most conspicuously so in the so-called western developed world, haven’t a realistic clue who or what they really are or even why they’re actually living and consequently for the overwhelming majority of them life is utterly meaningless.

Thankfully for me and my entire family that has never been a problem or isn’t ever likely to be and for that fortunate and most rewarding situation the inspirational force and the invaluable contribution to this immeasurably beneficial and most prodigiously rewarding situation is unquestionably and significantly due to my incomparable Gran!

And this poem is just a small token of my appreciation, gratitude and my fathomless love for a truly remarkable human being who is also incontestably a principal and highly prized member of my family!

Mein wirklich außergewöhnliche Großmutter mütterlicherseits!


Von Stanley Collymore

Sie sind mein Mentor, meine treueste immer
Beschützer und mein ganzes Leben lang waren immer da,
mir zu helfen, wann immer ich eine scheinbar unlösbare hatte
Problem, ob es meine eigenen oder jemand
sonst tut, dass ich nicht die geringste Ahnung hatte,
wie wäre es zufrieden stellend zu gehen Lösung; noch
immer Sie in einem solchen Fall ganz
unerschrocken und mit einem unbeugsamen
ruhig Ermutigung, tröstend
und merklich ermunternd als
wurde Ihre üblichen Gewohnheit in und mit Stufen
Ihre kenntnis Expertise endeter
Weisheit und in der Regel erleuchtet
Art und Weise zart und die meisten pragmatischer
vor mir platziert die realistischen Optionen
astutely mir geöffnet, während verlassen
mich mit der abschließenden Entscheidung
Mine vollständig zu machen, aber was auch immer
das war ich ehrlich gesagt würde wusste
zuversichtlich wie immer unterstützt
indem Sie Ihre innere und Beton
Garantie, sich einfühlsam
und hingebungsvoll unterstützt
mich! Ehrlich gesagt eine unnachahmliche
Frau das ist, was ich frei
rechnen, und freimütig wie
providentiellen und ganz
absolut lohnend
Wissen Sie, mein Gran sind!

© Stanley V. Collymore
25. Mai 2016.


Des Autors Gedanken:
In einer völlig verkorkst Welt, wo eine erhebliche Zahl von Menschen, und möglicherweise sogar die überwiegende Mehrheit der Bewohner dieses Planeten Erde, die wir contentiously miteinander und am deutlichsten teilen, so in der sogenannten westlichen Industrieländern haben keine realistische Ahnung wer oder was sie wirklich sind oder auch, warum sind sie eigentlich leben und somit für die überwältigende Mehrheit von ihnen das Leben ist völlig sinnlos.

Zum Glück für mich und meine ganze Familie, die nie ein Problem war oder ist nicht immer wahrscheinlich zu sein und für die glücklichen und lohnendsten Situation die inspirierende Kraft und den unschätzbaren Beitrag zu dieser unermesslich vorteilhaft und die meisten prodigiously lohn Situation ist zweifellos und deutlich durch zu meinen unvergleichliche Gran!

Und dieses Gedicht ist nur ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, Dankbarkeit und meine unergründliche Liebe für eine wirklich bemerkenswerte Menschen, der auch unbestreitbar ein Haupt und hoch geschätzt Mitglied meiner Familie!

Mae fy Mam-gu Mamau gwirioneddol eithriadol!


Gan Stanley Collymore

Rydych yn fy mentor, bob amser wedi bod yn fy selocaf
Roedd amddiffynnydd a thrwy gydol fy mywyd bob amser yno
i fy helpu pryd bynnag roedd gen i ymddangos yn anhydawdd
broblem, a oedd yn fy mhen fy hun neu rywun
arall yn ei wneud, nad oedd gennyf y cliw slightest
sut i fynd ati foddhaol problemau; eto
chi bob amser mewn amgylchiadau o'r fath yn eithaf
undauntedly a chyda anorchfygol
anogaeth yn bwyllog, consolingly
ac yn sylweddol galonogol fel
Roedd eich wont arferol camu i mewn a gyda
eich gwybodus consummate arbenigedd
doethineb ac yn eich nodweddiadol goleuedig
ffasiwn dyner ac mae'r rhan fwyaf bragmatig
gosod mi cyn yr opsiynau realistig
Agorodd i mi tra'n gadael astud
mi gyda'r penderfyniad terfynol fel
yn llawn cloddfeydd i wneud, ond beth bynnag
dyna oedd fy mod yn gwybod yn onest y byddai
yn hyderus ei gynorthwyo ag erioed
gan eich concrid cynhenid a
warant, sydd ei hun yn graff
ac ymroddgar gefnogol
fi! Onest yn unigryw
gwraig dyna beth yr wyf yn rhydd
gyfrif, ac yn onest sut
rhagluniaethol ac yn gyfan gwbl
hollol werth chweil i
gwybod eich bod fy Nain!

© Stanley V. Collymore
Mai 25, 2016.


Meddyliau Awdur:
Mewn byd sgriwio llwyr i fyny lle mae niferoedd sylweddol o bobl, ac o bosibl hyd yn oed y mwyafrif helaeth o drigolion hyn Planet Earth ein bod contentiously rhannu â'i gilydd ac mae'r rhan fwyaf amlwg felly yn y byd datblygedig gorllewinol fel y'i gelwir, wedi nid cliw realistig pwy neu beth ydynt mewn gwirionedd neu hyd yn oed pam eu bod mewn gwirionedd yn byw, ac o ganlyniad ar gyfer y mwyafrif llethol ohonynt bywyd yn gwbl ddiystyr.

Diolch byth i mi a fy teulu cyfan erioed wedi bod yn broblem neu os nad yw'n debygol o fod yn erioed ac ar gyfer y sefyllfa honno ffodus a mwyaf gwerth chweil y grym ysbrydoledig a'r cyfraniad amhrisiadwy i'r sefyllfa hon ddifesur fuddiol ac boddhad mwyaf prodigiously yn ddiamheuol ac yn arwyddocaol oherwydd i fy Nain digyffelyb!

Ac gerdd hon yn unig yw arwydd bach o fy ngwerthfawrogiad, diolchgarwch ac mae fy nghariad fathomless ar gyfer bod dynol wirioneddol ryfeddol sydd hefyd incontestably brif ac aelod gwerthfawr iawn o fy nheulu!

Tuesday, 24 May 2016

A Song for Mothers "Guardian Angel" by Leah West

Murderous Motherhood – The ultimate act of human betrayal!


By Stanley Collymore

Motherhood is and has always been regarded in
every society that’s truly civilized one as the
fulcrum of a truly advantageous family life,
the consummate preservation of societal
norms and the intrinsically formulated
and profoundly treasured values that
vastly and invaluably contribute to
and indelibly decisively fashion
the mindful understanding and
even the subconscious acknowledgement and free
acceptance of who we are or studiously want to
be as an ongoing progressive and thoroughly
enlightened society or nation reciprocally
and harmoniously benefiting from the
fruition of our collective aspirations.
And as such there is an intentional
amalgamation of markedly right-
thinking people internationally,
and not only those confined
to Britain, who fundamentally and willingly
entrust their fullest, staunch and heartfelt
cooperation towards the attainment and
overt utilization of what is essentially
an exceptionally exemplary human
rights situation and furthermore a
veritably admirable and durable,
principled system exposition!
And when fatally sabotaged
by of all persons a mother,
cannot be verbalized or
understood as anything
other than a murderous
betrayal of motherhood!

© Stanley V. Collymore
24 May 2016.


Author’s Remarks:
It’s hardly surprising that those who are cosseted by and criminally protected by the powerful and most influential in the land not only think but also assuredly convince themselves that they can and will with impunity get away with murder; and what’s more are entitled to vituperatively vilify those who dare question this assumed right of theirs.

The frequency and number of children deliberately killed in Britain either through the individual actions of their respective mother or else as a direct consequence of the dastardly collusion between her, her husband, boyfriend or lover and irrespective of whether or not there is any biological connection between the murdered victims and their mothers’ co-conspirators of wilful death is not only frightening and an alarming aspect of contemporary British life but also a consummately shaming societal development.

And so this poem is written in commemoration of all such murdered and innocent victims, the vast majority of whom once their tragic story is out of the limelight and the perpetrators of their crimes having been arrested, tried, convicted and sent to jail where they belong, are unfortunately quickly forgotten and remain that way until the next child homicide is given media prominence.

But that’s not always the end of the story as not every murdering mother who’s patently guilty of killing her own offspring, and even more contemptibly culpable of infanticide in the process, is ever arraigned brought to court and treated objectively, as anyone else in her specific situation would be, before the law; since primarily there are dark forces at work to ensure that in her case that’s never likely to happen.

For despite her privately known and even acknowledged criminality this immune felon because of her powerful connections, biological or otherwise, that are then ably assisted by those with immeasurable influence knows full well that with a mind-boggling mixture of pretentiousness and hubris she can manipulatively play the innocent or cruelly misunderstood victim in this self-willed matter that she herself, it mustn’t be forgotten, has both rashly and irresponsibly created and what’s more is principally, if not solely, and in spite of her intentionally obfuscating tactics profoundly responsible for.

And while the immunity that she has secretly and unjustifiably been given and which is itself scandalously buttressed by the impunity she officially reserves for herself to act in any manner she cares to and that accordingly sees her as the classic portrayal of the Untouchable Teflon Woman able to freely walk the streets of her country rather than being justly and legally placed behind bars and serving a lengthy prison sentence; the public is additionally confronted with the toadying and asinine spectacle of seeing the forces of law and order at considerable expense to the taxpaying public and with a Canute-ingrained mindset essaying to bizarrely fortify this murdering mother’s house of cards with the most elaborately manufactured and media propagandized but all the same sanctioned at the highest levels implausible story; although easily recognizable as such to the average observant or prescient-minded person who from the onset of this massive charade has been perceptibly and consciously aware of what has been going on.

And the observable moral and the truth here? Any woman who’s fertile can breed; getting pregnant however doesn’t necessarily mean that she possesses the requisite qualities to be a fit or successful mother however unconscionably she is cosseted or unwarrantedly protected!

Llofruddiog famolaeth - Y weithred y pen draw o frad dynol!


Gan Stanley Collymore

Yn fam yw a bob amser wedi cael ei ystyried yn
pob cymdeithas dyna un wirioneddol wâr fel y
ffwlcrwm o fywyd teuluol wirioneddol fanteisiol,
cadwraeth consummate o gymdeithas
normau a'r llunio gynhenid
ac drysori gwerthoedd hynod sy'n
helaeth ac amhrisiadwy yn cyfrannu at
ac annileadwy bendant ffasiwn
y ddealltwriaeth ystyriol ac
hyd yn oed y gydnabyddiaeth subconscious ac am ddim
derbyn pwy ydym ni neu'n studiously eisiau
fod fel barhaus blaengar ac yn drylwyr
cymdeithas oleuedig neu genedl naill a'r llall
ac yn gytûn elwa o'r
ffrwyth ein dyheadau ar y cyd.
Ac fel y cyfryw mae fwriadol
cyfuno sylweddol hawl-
meddwl pobl yn rhyngwladol,
ac nid yn unig y rhai sy'n gaeth
i Brydain, a oedd yn sylfaenol ac yn barod
ymddiried eu llawnaf, brwd a ddwfn y galon
cydweithredu tuag at y cyrhaeddiad a
defnydd amlwg o'r hyn yn ei hanfod
yn ddynol eithriadol rhagorol
sefyllfa hawliau ac ymhellach yn
veritably rhagorol a gwydn,
system egwyddorol esboniad!
A phan sabotaged marwol
gan pob person yn fam,
Ni ellir verbalized neu
ddeall fel unrhyw beth
heblaw llofruddiog
bradychu yn fam!

© Stanley V. Collymore
Mai 24, 2016.


Sylwadau Awdur:
Mae'n syndod bod y rhai sy'n cael eu cosseted gan ac hamddiffyn gan y pwerus a mwyaf dylanwadol yn y tir yn droseddol nid yn unig yn meddwl, ond hefyd yn assuredly argyhoeddi eu hunain bod yn gallu a bydd yn ddigerydd gael i ffwrdd â llofruddiaeth; ac yn fwy na hawl i vilify vituperatively rhai sy'n Dare cwestiynu'r hyn yn cymryd yn ganiataol hawl hwy.

Mae amlder a nifer y plant a laddwyd yn fwriadol ym Mhrydain naill ai drwy'r camau gweithredu unigol eu mam priod neu fel arall o ganlyniad uniongyrchol i'r gydgynllwynio dastardly rhyngddi hi, ei gŵr, cariad neu gariad ac ni waeth a oedd, neu nad oes unrhyw gysylltiad biolegol rhwng dioddefwyr lofruddio a chyd-cynllwynwyr eu mamau marwolaeth bwriadol nid yn unig yn frawychus ac yn agwedd frawychus o fywyd cyfoes Prydain ond hefyd yn ddatblygiad cymdeithasol consummately chodi cywilydd.

Ac felly gerdd hon wedi ei ysgrifennu er cof am holl ddioddefwyr llofruddio a diniwed o'r fath, y mwyafrif helaeth ohonynt unwaith eu stori drasig allan o'r llygad y cyhoedd a'r rhai sy'n cyflawni eu troseddau wedi cael eu harestio, wedi ceisio, yn euog a'i anfon i garchar lle maent yn perthyn , yn anffodus yn cael eu hanghofio yn gyflym ac yn parhau i fod yn y ffordd honno hyd nes y lladdiad plentyn nesaf yn cael lle amlwg yn y cyfryngau.

Ond nid dyna'r bob amser diwedd y stori gan nad yw pob mam lofruddio pwy sydd hollol euog o ladd ei epil ei hun, a hyd yn oed yn fwy contemptibly beius o babanladdiad yn y broses, byth yn cael ei arraigned ddwyn i'r llys ac yn cael eu trin yn wrthrychol, fel unrhyw un arall yn ei penodol byddai sefyllfa fod, cyn i'r gyfraith; gan fod yn bennaf, mae grymoedd tywyll yn y gwaith er mwyn sicrhau bod yn ei hachos hi sy'n byth yn debygol o ddigwydd.

Am gwaethaf ei hysbys yn breifat a hyd yn oed gydnabod troseddoldeb hwn felon imiwnedd oherwydd ei chysylltiadau pwerus, biolegol neu fel arall, sydd wedyn yn cael eu cynorthwyo fedrus gan y rhai sydd â dylanwad anfeidrol yn gwybod yn iawn fod gyda chymysgedd meddwl-boggling o rodres a hubris gall hi chwarae manipulatively y dioddefwr diniwed neu'n greulon gamddeall yn y mater hwn yn hunan-willed bod hi ei hun, mae'n rhaid i ni ei anghofio, yn fyrbwyll ac anghyfrifol wedi creu ac yn fwy na yn bennaf, os nad yn unig, ac er gwaethaf ei gelu'r fwriadol tactegau hollol gyfrifol am .

Ac er bod y imiwnedd ei bod wedi ddirgel ac heb gyfiawnhad wedi'i roi ac sydd ynddo'i hun buttressed warthus gan y gael eu cosbi hi yn swyddogol cronfeydd wrth gefn ar gyfer ei hun i weithredu mewn unrhyw ffordd ei bod yn gofalu i, a bod yn unol â hynny yn ei weld fel y portread clasurol y anghyffyrddadwy Teflon Woman gallu rhydd cerdded y strydoedd ei gwlad yn hytrach na bod yn gyfiawn ac yn gyfreithlon ei roi y tu ôl i fariau a gwasanaethu dedfryd o garchar hir; y cyhoedd yn wynebu ychwanegol gyda'r toadying ac ysblander asinine o weld y lluoedd cyfraith a threfn ar gost sylweddol i'r cyhoedd talu treth ac sydd â meddylfryd Caniwt-rhan annatod essaying i atgyfnerthu tŷ hwn mam lofruddio o gardiau rhyfedd iawn gyda'r weithgynhyrchwyd a chyfryngau mwyaf gywrain propagandized ond mae pob yr un fath sancsiynu ar y lefelau uchaf stori annhebygol; er hawdd eu hadnabod fel y cyfryw i'r person sylwgar neu'r prescient â meddwl cyfartalog sydd o ddechrau'r charade enfawr hwn wedi bod yn perceptibly ac yn ymwybodol yn ymwybodol o'r hyn sydd wedi bod yn mynd.

Ac mae'r gweladwy moesol a'r gwirionedd yma? Unrhyw fenyw sydd yn ffrwythlon yn gallu bridio; beichiogi, fodd bynnag, nid yw o reidrwydd yn golygu bod yn meddu ar y rhinweddau angenrheidiol i fod yn ffit neu fam llwyddiannus, fodd bynnag, mae hi unconscionably yn cosseted neu warchodedig unwarrantedly!

Mörderische Mutterschaft - Die ultimative Akt der menschlichen Verrat!


Von Stanley Collymore

Mutterschaft ist und war schon immer betrachtet in
Jede Gesellschaft, die wirklich zivilisierter als das ist
Drehpunkt eines wirklich vorteilhaft Familienleben,
die endeter Erhaltung der gesellschaftlichen
Normen und der eigen formuliert
und zutiefst Werte geschätzt, dass
erheblich und tragen unschätzbare zu
und unauslöschlich entscheidend gestalten
das bewusst Verständnis und
auch die unbewussten Anerkennung und kostenlos
Akzeptanz dessen, wer wir sind oder wollen geflissentlich zu
sein als laufende progressive und gründlich
aufgeklärten Gesellschaft oder Nation reziprok
und harmonisch von den begünstigten
Verwirklichung unserer gemeinsamen Bestrebungen.
Und als solche gibt es eine absichtliche
Verschmelzung von deutlich rechts-
denkenden Menschen international,
und nicht nur die beschränkte
nach Großbritannien, die sich grundlegend und willig
vertrauen ihre vollen Zügen, überzeugter und innigen
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Erreichung und
offene Nutzung dessen, was im Wesentlichen
ein außergewöhnlich exemplarische Mensch
Rechtssituation und darüber hinaus eine
veritably bewundernswert und haltbar,
prinzipien System Exposition!
Und als tödlich sabotiert
von aller Personen, eine Mutter,
nicht verbalisiert werden kann oder
verstanden als etwas
andere als eine mörderische
Verrat an der Mutterschaft!

© Stanley V. Collymore
24. Mai 2016.


Autoren Bemerkungen:
Es ist kaum verwunderlich, dass diejenigen, die cosseted durch und werden strafrechtlich von der mächtigen und einflussreichsten im Land geschützt nicht nur denken, sondern auch überzeugen sich sicher, dass sie können, und ungestraft davonkommen Mord; und was mehr berechtigt sind, vituperatively diejenigen zu verunglimpfen, die dies wagen Frage richtig von ihnen angenommen.

Die Häufigkeit und Anzahl der Kinder bewusst in Großbritannien getötet entweder durch die einzelnen Aktionen ihrer jeweiligen Mutter oder auch als direkte Folge der heimtückischen Absprachen zwischen ihr, ihrem Ehemann, Freund oder Liebhaber und unabhängig davon, ob oder ob nicht jede biologische Verbindung zwischen die ermordeten Opfer und ihrer Mütter Mitverschwörer vorsätzlicher Tod ist nicht nur erschreckend und alarmierend Aspekt der zeitgenössischen britischen Lebens, sondern auch eine consummately shaming gesellschaftliche Entwicklung.

Und so dieses Gedicht in Erinnerung an all diesen ermordet und unschuldige Opfer geschrieben wird, die überwiegende Mehrheit von ihnen einmal ihre tragische Geschichte ist aus dem Rampenlicht, und die Täter ihrer Verbrechen verhaftet worden war, versucht, verurteilt und ins Gefängnis geschickt, wo sie gehören sind leider schnell vergessen und bleiben auf diese Weise, bis das nächste Kind Totschlag Medien Bedeutung gegeben wird.

Aber das ist nicht immer das Ende der Geschichte, wie nicht jeder Mord an Mutter, die offensichtlich schuldig ist von ihrem eigenen Nachwuchs zu töten, und noch mehr verachtensschuldhaft Kindestötung in dem Prozess wird jemals vor Gericht gestellt angeklagt und objektiv, wie jeder andere in ihrem spezifischen behandelt Lage wäre, vor dem Gesetz; da in erster Linie gibt es bei der Arbeit dunklen Kräfte, die in ihrem Fall zu gewährleisten, die wahrscheinlich nie geschehen ist.

Denn trotz ihrer privat bekannt und auch anerkannt Kriminalität diese Immuntäters wegen ihrer starken Verbindungen, biologischen oder auf andere Weise, die dann durch die mit unermesslichen Einfluss gekonnt unterstützt weiß genau, dass mit einem irrsinnig Mischung aus Anmaßung und Überheblichkeit sie manipulativ spielen die unschuldigen oder grausam mißverstanden Opfer in diesem eigenwilligen Sache, dass sie selbst, darf es nicht, die beide mehr vergessen hat, werden voreilig und verantwortungslos erstellt und was ist in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, und trotz ihrer absichtlich verschleiern Taktik zutiefst verantwortlich für .

Und während die Immunität, die sie hat heimlich und unberechtigt gegeben wurde und das selbst auf skandalöse Weise von der Straflosigkeit untermauert sie offiziell Reserven für sich sie in irgendeiner Art und Weise zu handeln, kümmert sich um und dementsprechend sieht sie als die klassische Darstellung der Untouchable Teflon Frau in der Lage zu frei zu Fuß die Straßen ihres Landes und nicht hinter Gittern gerecht und rechtmäßig in Verkehr gebracht ist und eine lange Haftstrafe verbüßt; essaying die Öffentlichkeit ist zusätzlich mit der Speichelleckerei und asinine Schauspiel zu sehen, die Kräfte von Recht und Ordnung mit erheblichem Aufwand an die taxpaying Öffentlichkeit und mit einem Knud-tief verwurzelt Mentalität konfrontiert diesmord Mutter Kartenhaus bizarr zu befestigen mit den meisten aufwendig hergestellt und Medien propagandized aber alle gleich auf den höchsten Ebenen unplausible Geschichte sanktioniert; obwohl leicht als solche erkennbar zu dem durchschnittlichen aufmerksamen oder prescient gesinnten Person, die von Anfang an dieser massiven Farce spürbar und bewusst bewusst gewesen ist, was los ist.

Und die beobachtbaren moralischen und hier die Wahrheit? Jede Frau, die fruchtbar ist kann züchten; Schwangerschaft bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass sie die erforderlichen Qualitäten besitzt ein Sitz oder eine erfolgreiche Mutter jedoch gewissenlos zu sein, die sie ist cosseted oder unwarrantedly geschützt!

Ewch claddu hwn yn crap McCann, ynghyd â Madeleine!


Gan Stanley Collymore

Ar ddydd Iau 24 Tachwedd, 2011 Unol Daleithiau llofruddiaeth drôn arall bwtsiera nifer o blant Afghan a oedd allan yn chwarae yn y pentref lle maent i gyd yn byw; fel a ddigwyddodd nhw oedd yr unig anafiadau cymryd rhan yn y lladd rhagfwriadol oedd yn cynnwys dim ond y meirw gan nad oedd unrhyw hanafu yn eu plith neu unrhyw goroeswyr. A'r unig reswm dros y clwyfedigion yn unig plant ac mae yna bod yn absennol a farciwyd o'r oedolion ymhlith y marwolaethau yw bod yr oedolion o'r pentref gan gynnwys y rhieni y plant a laddwyd oedd i ffwrdd ar gyrion eu cymdogaeth brysur yn crafangio pa waith y maent yn allai ddod o hyd i gael dau ben llinyn ynghyd.

Er mwyn deall y drasiedi ofnadwy yn well ac yn ei roi mewn cyd-destun dynol yn hytrach na dim ond weld drwy brism rhagfarnllyd y cyfryngau gorllewinol yn syml fel difrod cyfochrog ac felly yn cymryd y dull arferol o adael dismissively ar hynny Hoffwn eich gwahodd i ddychmygu ei fod yn gwyliau hanner tymor yr ysgol ac yn yr amseroedd caled economaidd bresennol na allwch fforddio i fforch allan y costau uchel ar gyfer gofal plant, yn cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith i ofalu am eich plant ac er mwyn i chi fynd i mewn i gytundeb rhesymol a realistig gyda lleol rhieni sy'n gweithio yn yr un sefyllfa â chi lle byddai'r plant hynaf yn eich grŵp ar y cyd o blant yn cymryd cyfrifoldeb am ofalu am y rhai iau ac yn fwy agored i niwed sy'n eich galluogi fel rhieni sy'n gweithio i barhau gyda'ch swyddi, colli arian nid yn ddiangen trwy gael eu gorfodi i aros gartref, ac mae hyn i gyd yn y wybodaeth lawn y bydd eich plant yn ddiogel ac yn iach.

Fodd bynnag, er gwaethaf eich gweithredoedd aeddfed, bwriadau da a arweiniodd atynt, yr ymdrech sylweddol i chi wariwyd i sicrhau bod popeth yn mynd yn ôl y bwriad, a gwiriadau munud olaf a wnaethoch i sicrhau eich hun ac yn argyhoeddi eich plant y bydd popeth yn cael ei ategu iawn gan yn brawf cyflym a methu yn golygu o gyfathrebu dylai argyfwng annisgwyl yn codi pethau er hynny yn anffodus ac yn eithaf drychinebus troi allan yn gyfan gwbl wahanol i'r hyn yr ydych wedi cynllunio. A'r prif reswm am hynny yw bod grymoedd tywyll yn y gwaith sydd y tu hwnt i'ch gafael a'ch bod yn gwbl ddi-rym yn erbyn. Am hytrach na bwrdwn llofruddiaeth Unol Daleithiau i ymgodymu â hyn y mae eich plant allan yn chwarae fel eu cymheiriaid Afghan yn wynebu yw'r grym angheuol rhwng yr heddlu a'r gang troseddol yr heddlu yn sôn, ar ôl.

Nid yw'r broblem gyda hyn yw bod yr heddlu yn eu ymosodiad creulon ar eich cymdogaeth yn gweithredu ar yr hyn a oedd gwybodaeth yn glir ffug, nid yw'r rhywbeth tro cyntaf fel hyn wedi digwydd, a'r criw maent yn fod i fod yn ôl yn dod o yno gan fod oes unrhyw gangiau yn eich cymdogaeth a dod i mewn i'ch cymuned eu gynnau boeth ddi-hid, yn saethu yn gyntaf a gofyn cwestiynau yn ddiweddarach polisi, yr heddlu wedi llwyddo i dorri i lawr pob un olaf eich plant a'r rhai eich cymdogion yn rhy oedd yn digwydd bod y tu allan yn y amser yn gwneud yr hyn y plant normal yn, cymryd rhan mewn chwarae.

'N annhymerus' yn caniatáu i chi amser i fyfyrio ar senario go iawn posibl a allai effeithio ar eich plant a sut fyddech chi'n teimlo rhoi yn y math hwnnw o sefyllfa. Beth fyddai eich ymateb yn cael ei wybod bod eich plant diniwed yn gunned i lawr yn y ffordd dieflig, a pha meddyliau yn eich barn chi yn cael ei rhuthro drwy eich meddwl gwyllt wrth i chi ei chael yn anodd ymdopi gyda'r set yn eithaf erchyll o amgylchiadau sydd wedi hyd yn sylweddol, anadferadwy ac annealladwy i chi wthio i ddyfnderoedd dyfnaf a darkest o anobaith? Ac er eich bod yn mynd i'r afael â'r arswyd y cyfan a cheisio deall pam fod hyn wedi digwydd i chi, ffyrnig melltithio Dduw am ganiatáu iddo ddigwydd, ffyrnig guro i fyny ar eich hun am ddewis gwaith yn lle bod yn y cartref er bod eich cydwybod yn dweud ydych nid yw'n chi pwy sydd ar fai, rydych yn reddfol troi ar y teledu i weld sut mae'r mater yn cael ei adrodd, sut y mae'r rhai sy'n gyfrifol am lofruddio eich plant yn ymateb i'ch drasiedi. Ond beth ydych chi'n ei gael, nid yw llawer o ddim byd o gwbl o ran cydymdeimlad a dealltwriaeth. Yn lle hynny y blather heddlu ymlaen am ba mor beryglus gang hwn yw, sut fel swyddogion gorfodi'r gyfraith eu bod yn ymrwymedig i bagio a beth ddigwyddodd i eich plant yn unig oedd am ddigwyddiad anffodus. Mewn geiriau eraill, eich plant lofruddio yn y cynllun cyffredinol o bethau yn cael eu difrodi yn unig cyfochrog ac mae hyn yn y thema bod y cyfryngau godi a rhedeg gyda.

Yr wyf yn gwybod fel person gwyn ei fod yn y peth hawsaf yn y byd i ddiswyddo hwn neu unrhyw senario debygol eraill yn hytrach bell-lwytho neu hyd yn oed hurt a'r syniad yn unig o eich anwyliaid gwerthfawr yn cael eu cyfeirio at ddifrod fel cyfochrog byddai reddfol ac yn eithaf ffyrnig sydd gennych hercian wallgof yn rhy dramgwyddus hyd yn oed i eiriau, ond eto nad ydych yn meddwl gratuitously cymhwyso derminoleg hon i eraill heb hyd yn oed batio yn blew'r amrannau wrth i chi eu defnyddio; felly beth mae hynny'n gwneud i chi? Mewn geiriau eraill, mae'n derm sy'n eithaf addas i fodau dynol llai a dylid eu cyfyngu yn unig iddynt hwy, nid yw aelodau o'r ras meistr. Rwy'n anghytuno ac yn meddwl ei bod yn hen bryd bod y rhain bodau israddol tybiedig troi eich syniadau dirdro ar eu pennau ac yn dangos i chi yn yr un ffordd creulon pa difrod cyfochrog yn ymwneud; sut y mae'n wantonly difetha bywydau, gobeithion a rhagolygon rhai a effeithir gan ei fod a pha mor hiliol mae mewn gwirionedd yn y dyfodol. Ac yn fy marn i destun y cyfle gwirioneddol o gael eu difrodi neu eu gorfodi i gerdded yn olion traed eu perthnasau neu ffrindiau cystuddiol sy'n cael eu gadael trawmatig arnynt i nôl eu cyrff dismembered hideously ymdrechu fel y maent yn gwneud hynny er mwyn gwneud synnwyr o pam y digwyddodd yn gyfochrog y lle cyntaf yn ffordd wych o ymarfer eich meddyliau ac yn gadael i chi gael profiad uniongyrchol beth rydych ddysgl allan fel mater o drefn neu wedi ei wneud yn eich enw chi gan eich llywodraethau i eraill. Wedi'r cyfan mae'r hyn sy'n dda i'r wydd rhaid sicr yn iawn ar gyfer y Gander yn ogystal.

Mae'r math o lladd creulon a diwahân Rwyf wedi ddisgrifiwyd yn gynharach i chi yn ddigwyddiad bwriadol a bob dydd a gyflawnir yn erbyn sifiliaid diniwed Affganistan, ardaloedd y gororau Pacistan, Somalia, rhannau o'r Sudan ac hyd yn ddiweddar y rhai o Irac a Libya gan yr Unol Daleithiau yn naill ai ar ben ei hun neu ar y cyd â'i bartneriaid aelodau yn y Sefydliad Terrorist Gogledd yr Iwerydd. Ac yn union fel yr ydym wedi ymddangosiadol gyda ICC lle mae pob dditiad mae wedi cyhoeddi ers ei chreu wedi bod yn erbyn y wladwriaeth Affricanaidd neu pennaeth y llywodraeth o wlad yn Affrica mae yna hefyd duedd hiliol wen a adeiladwyd ym-i sut drones lofruddiaeth hyn yn cael eu gweithredu. Yn ymarferol mae'r cartelau cyffuriau Mecsico yn wlad sy'n rhannu ffin â'r Unol Daleithiau yn peri llawer mwy o fygythiad i'r Unol Daleithiau mewn nifer fawr o ffyrdd na'r gwledydd a dargedir drôn lofruddio grybwyllwyd yn gynharach yn ei wneud neu'n byth gallai, ond er gwaethaf hyn yr wyf yn don ' t weld neu gael fu unrhyw achosion o Adroddodd Unol Daleithiau bwrdwn dyrnu Mecsico i mewn i gyflwyno truenus; ac ymddiried ynof yno ni fydd yn unrhyw. Felly ewch ffigur!

Y gwir gwir amdani yw nad ydynt yn wyn bywydau yn rhad ac yn dreuliadwy pan osodwyd wrth ymyl rhai o fywydau Caucasian; o leiaf dyna sut mae'r rhan fwyaf o wyn yn ei weld yn glir. Afghanistan ac roeddent sy'n dwyn baich y assassinations hyn neu unigolion o wledydd eraill yr effeithir arnynt mabwysiadu'r un agwedd dideimlad a drahaus i ladd Americanwyr, Almaenwyr, Ffrangeg, mae'r Prydeinig neu unrhyw Ewropeaidd gwyn arall, Canada neu Awstralia gallech bet chi bywyd ni Ni fyddai clywed yr olaf ohono yn y cyfryngau gorllewinol sydd yn sydyn yn dod yn hynod dawedog ac yn gyfleus ddall pan fo pobl hyn yn dioddef gan eu bod yn gyson. Ond nid yw hynny'n bwysig yn y lleiaf i Gwrol Ryfelwyr hyn o rinwedd yn y cyfryngau gorllewinol nad ydynt hyd yn oed yn yn sylweddoli eu bod yn gweithredu ac wedi gwneud hynny ers amser hir iawn yn awr heb unrhyw fath o cwmpawd moesol; pobl sy'n gweld ac yn cyfeirio at eu hunain fel newyddiadurwyr, yn cael llawer o safbwyntiau i spew allan ond dim sail ffeithiol o gwbl i unrhyw un o'r safbwyntiau hyn. Ar gyfer pob maent yn gwybod yw bod yr hyn maen nhw'n ei wneud yn edrych yn dda ar y teledu, felly, felly, yn eu dealltwriaeth clefyd melyn ac yn hollol anwybodus am y byd bod yn rhaid i'r gweddill ohonom yn byw ynddo yn iawn.

Mae'n ffaith adnabyddus i unrhyw un sydd wedi gweithio yn y cyfryngau gorllewinol neu hastudio oddi chwarter agos bod darlledwyr fel y BBC, Sky News, Channel 4, ITV, CNN, Ffrainc 24 a Fox News cydlynu a choreograffu eu themâu darlledu ar gyfer ofalus resymau amlwg nid lleiaf o'r rhain yw'r bwriad penodol i osod yn gadarn ac atgyfnerthu ym meddwl eu cyhoeddus gwylio myth bod â chymaint o honnir wahanol ddarlledwyr dweud yr un peth ar yr un pryd, yna yr hyn y maent yn ei ddweud wedi i fod y gwir . Mae'n sgam eithaf atgas, wrth gwrs, ond un sydd wedi gweithio'n braidd yn llwyddiannus yn y gorffennol ac yn dal i wneud yn bennaf oherwydd bod y cyhoedd yn gwylio gorllewinol naill ai'n rhy dwp neu asgwrn segur at atalfa i maes ar gyfer ei hun y deunydd sydd ei fod yn cael ei gyflenwi yn tueddu i lyncu beth mae wedi bod yn anonest a bwydo calculatedly llinell bachyn a sinker.

Dyma ychydig o enghreifftiau o'r hyn yr wyf yn ei olygu. Ar ddydd Sul 4 Rhagfyr, 2011 aeth y Rwsiaid i bleidleisio i ethol llywodraeth newydd, ond gyda'r Unol Daleithiau a gweddill y gorllewin elyniaethus iawn i Moscow gan ei fod yn bendant yn gwrthod i fod yn rhan o'r uniongrededd cyffredinol ganddynt vis-à-vis Syria ac Iran lle mae'n amlwg eu bod am i topple y llywodraethau yn y ddau yn datgan mae'n rhaid i Rwsia, felly, gael eu bychanu a'u cosbi yn gyhoeddus, a pha well ffordd i bardduo iddo nag drwy'r cyfryngau gorllewinol lickspittle y mae ei raison d'être yw propaganda unadulterated. Daeth y salvoes cyntaf yn yr ymgyrch sbeitlyd o disinformation o'r OSCE a Hillary Clinton a oedd yn ddigymell datgan etholiadau hyn i fod nid yn rhydd nac yn deg, dim sôn oddi wrthynt er bod yr Unol Daleithiau a rhoddwyr gorllewinol eraill wedi sianelu anghyfreithlon cannoedd o filoedd o ddoleri yr Unol Daleithiau bod y rhain yn wledydd gorllewinol fethdalwr gan gynnwys gall yr Unol Daleithiau fforddio i grwpiau gwrthblaid pro-orllewinol yn Rwsia i ddylanwadu a hyd yn oed yn ystumio'r etholiadau yno. A sut eironig nad yw Hillary Clinton a'r OSCE wrth darlithio Rwsia ar gyfanrwydd cynnal etholiadau democrataidd a pharchu gan eu bod yn hunan-gyfiawn ei roi ewyllys y bobl hepgor i gyd mor gyfleus neu'n dewis i wneud unrhyw sôn am y 2000 etholiadau arlywyddol yr Unol Daleithiau y mae'r byd i gyd yn gwybod Al Gore yn ennill mewn gwirionedd ond eu dwyn i gyd mor ddemocrataidd oddi wrtho.

Ddim yn fodlon ben ei hun gyda ymosodiadau alw-amdano yma ar Rwsia y llywodraeth yr Unol Daleithiau, yna anogir Fox News a CNN, nid yn dasg anodd drwy unrhyw ddull, i gael eu cynnig eu hunain yn Rwsia; a gwnaethant brydlon. Darlun graffig sut Rwsiaid cyffredin yn terfysgoedd yn y strydoedd o Rwsia fel y maent yn llosgi adeiladau a ymosododd Putin thugs diogelwch gwylltio ddwfn oherwydd eu bod wedi yr etholiadau ddwyn oddi wrthynt oedd Fox News a CNN diwrnod maes ohoni. Y broblem er oedd nad oedd y lluniau y maent yn dro ar ôl tro ac yn condemnatorily dangos ar y teledu am arferion miniog y drefn Rwsia yn dod o Rwsia o gwbl; oeddent mewn gwirionedd yn Groeg ac felly flêr oedd Fox News yn ei adroddiadau gwrthrychol hyn a elwir bod y clowniau nid oedd hyd yn oed yn cael y gudd-wybodaeth i olygu y llythrennau Groeg ar rai o'r adeiladau yn eu naratif darluniadol. Fel ar gyfer CNN maent yn gwneud yn ddim gwell er eu ymddiheuro hwyr ac yn anfoddog am eu pecyn o gorwedd pan fydd miloedd o wylwyr ledled y byd ac yn arbennig o Rwsia protestio i'r darlledwr bod ei ddelweddau tân darlledu yn rheolaidd o Rwsiaid yn protestio yn erbyn eu llywodraeth yn dda oddi ar y marc a ei dim dilysrwydd o gwbl gan nad oedd y dorf oedd unrhyw ran o brotest wleidyddol, ond yn cynnwys gefnogwyr pêl-droed gan ddangos yn erbyn y lladd un o'u haelodau mewn gwrthdaro pêl-droed cystadleuol. Still, mae hyn i gyd par gyfer y cwrs pan fo'r rhain darlledwyr gorwedd yn bryderus ac sy'n dweud fel mater o drefn ac yn gwneud pethau fel hyn i gyhoedd Unol Daleithiau benodol anwybodus i raddau helaeth gorllewinol ac mewn oherwydd y gwir maent yn gwybod y gallant gael i ffwrdd ag ef.

Mae hynny'n golygu effeithiol y gall yr Unol Daleithiau a llywodraethau gorllewinol yn hawdd dod ar fwrdd cyhoedd brainwashed helaeth eu twyllo yn barod ac felly gellir eu trin yn rhwydd drwy nawdd y cyfryngau gorllewinol i mewn i gefnogi eu rhyfeloedd anghyfreithlon, achosi newid trefn yn y gwledydd y mae eu llywodraethau y gorllewin ar gyfer nid yw amrywiaeth o resymau hunanol yn hoffi ac yn awyddus i gael ei saethu o fel y gallant wedyn yn sefydlu cyfundrefnau pyped yn eu lle sy'n gydsynio i'r dylanwadau a gofynion eu trinwyr gorllewinol. A sut crass a eironig y gall yr Unol Daleithiau yn beirniadu clampdowns ddemocratiaeth yn Rwsia pan fydd y rhai sy'n gwylio cyfryngau annibynnol yn y byd yn gweld ac yn gwybod pob thactegau creulon yn rhy dda beth, dresmasu ar hawliau sifil a'u hawliau cyfansoddiadol fod y weinyddiaeth Unol Daleithiau a'i orfodi cyfraith swyddogion yn cyflogi yn erbyn y protestwyr Wall Street a myrdd o symudiadau cysylltiedig sydd wedi ymddangos yn ddigymell i fyny ledled y wlad ac er gwaethaf eu triniaeth ofnadwy yn nwylo'r awdurdodau Unol Daleithiau yn ei wneud yn heddychlon ac yn llwyddiannus yn teimlo eu barn a'u lleisio eu barn yn erbyn llygredd gwleidyddol a thrachwant corfforaethol sydd wedi cyrraedd cyfrannau epidemig yn y wlad honno arteithio. Pa ragrithwyr bres Hillary Clinton a gweddill ohonynt.

Ond a yw Ofcom nad oes da criw o jobsworths toadying ymchwilio Fox Newyddion a CNN am beth yw dryloyw camweddau amlwg ar eu trwydded darlledu? Nid yw ychydig ohono; ers gyrsiau o'r fath o weithredu a dilynol cosbau yn unig yn cael eu neilltuo ar gyfer pobl fel Wasg teledu sy'n well i ddweud y gwir, bod yn llais y di-lais ac yn gwrthod dilyn y cyffredinol a gorllewinol uniongrededd cyffredinol sancsiynu o gorwedd bod llywodraethau y gorllewin yn bwydo ar, peiriannydd rhyfeloedd yn erbyn ac yn cynnal ymosodiadau o wledydd pobl eraill ar sail. Beth sydd wedi unrhyw un o'r hyn i'w wneud â Kate a Gerry McCann wyf yn clywed chi'n gofyn? Byddai llawer iawn iawn gan eu bod yn amlwg y math o bobl atgas sy'n cyd-fynd yn gyfforddus i batrwm y rhai rwyf wedi ddisgrifiwyd yn gynharach a bod y byd yn llawer iawn yn well eu byd heb ac mae hynny'n ei roi y lleiaf. Am dyma ddau unigolyn sy'n cymryd gorwedd ac yn eu rendro fel y gwirionedd, a oedd er gwaethaf eu beiau yn amlwg ac yn niferus ac yn gwrthod marcio yn cydnabod rhaid i'r rhain lleyg blwmp gyda nhw yn hytrach na haughtily a'u brathodd ar ysgwyddau rhywun fod eu meddylfryd gwyllt patholegol yn pennu y dylent ac ar ben hynny gall ddisgwylgar fel hawl yn rhagweld y bydd pawb arall yn unol â hynny a unquestioningly cytuno i; a hyd yn hyn maent wedi bod braidd yn llwyddiannus yn y ystryw sâl ac yn eithaf aflonyddu ar y rhai hwy.

Yn ddieithriad pawb Rwyf wedi siarad â am Madeleine neu ohonynt eu hunain wedi codi'r mater gyda mi yn y DU neu dramor yn bendant o'r farn yr wyf yn rhannu'r na fu unrhyw herwgydio ferch pwy rydym yn credu'n gryf yn farw ac wedi bod o'r cychwyn, a bod ei rhieni isymwybodol euogrwydd wracked ond er hynny ceiswyr sylw rhagoriaeth par ac yn cynnwys Kate mam a oedd yn fwy addas iawn y gellid ei ddisgrifio fel Lucria Borgia gyfoes cit gyda gŵr amlwg iâr-pigo, nid oes angen i ofyn pwy gwisgo'r trowsus yn eu tŷ, yw'r rhai sydd yn unig sy'n gyfrifol naill ai'n fwriadol neu'n ddamweiniol am farwolaeth Madeleine a diflaniad ei chorff.

Ar ben hynny rwy'n argyhoeddedig bendant a phob greddf perfedd yn atgyfnerthu'r farn hon bod y ddau llofruddion, am pe Madeleine ei ladd yn fwriadol nid oes dianc rhag y ffaith mai llofruddiaeth yw'r drosedd dan sylw ac os ei marwolaeth yn ddamweiniol a'i rhieni yn rhoi ar y charade cywrain i wyro sylw oddi wrth yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd mwyach dynladdiad yn well fel y byddai wedi bod yn wir oedd ganddynt yn onest o'r dechrau, yn gwbl beius am yr hyn ddigwyddodd i eu merch. Gadewch i mi bwysleisio'r pwynt hwnnw; os wyf yn damwain i mewn i chi ac rydych canfyddedig y cychwyn roedd damwain ond mae fy iaith y corff dilynol, ymddiheuro ar fy rhan i chi ac atgyfnerthir hyn i gyd drwy agwedd ddiystyriol a hyd yn oed yn elyniaethus gennyf tuag atoch chi a beth ddigwyddodd, gallai unrhyw un rhoi'r bai i chi am feddwl bod efallai beth wnes nid oedd damwain wedi'r cyfan a hyn a ddigwyddodd oedd ymosodiad rhagfwriadol gan i mi ei wneud cleverly i ddod ar eu traws fel damwain? A phan un yn ychwanegu at fod yr achos o wyrdroi cwrs cyfiawnder nid wyf yn credu y byddai unrhyw berson rhesymol yn ei ystyried yn fater chwerthin.

Mae'n fy marn onest ac yn absenoldeb i-dyddiad unrhyw dystiolaeth gwadu i'r gwrthwyneb gan y McCanns neu unrhyw un arall hefyd yn fy swydd unshakable sy'n Kate a Gerry McCann ar ôl marwolaeth Madeleine yn conspiratorially naill ai gyda'i gilydd neu gyda chymorth cyfeiliornus pobl eraill yr eu bod yn gwybod yn dda, ac felly gallai ymddiried waredu ymhlyg clandestinely ac yn ofalus o gorff Madeleine yn. Mae gweddill y pantomeim hurt ac yn enwedig stori cywrain ac i fy meddwl annhebygol iawn ac yn hollol argyhoeddi y McCanns 'yn theatr llwyr y erchyll ysgrifenedig, actio a chyfarwyddo ddiwyd gan fenyw sy'n ddrwg iawn, hynod glyfar ag ef a chyda penchant rhyfeddol i wneud ei malignity ymddangos yn gredadwy a hyd yn oed parchus. Pwy a ŵyr beth yn union tannau i dynnu a phryd i wneud hynny; pa gydymdeimlad o'i chynulleidfa i chwarae ddeheuig ar; ac yn sylweddol pa rhagfarnau cynhenid sydd ganddynt ei bod hi, gall Kate McCann hunan-centredly manteisio at ei fantais fwyaf tra ar yr un pryd â gostyngeiddrwydd hollol contrived ond photogenically amlwg yn rhoi portread clasurol deilwng o enwebiad Oscar am y rhan fwyaf anffodus ond rhedeg y felin, wneud yn galed gan fam, dynes a gwraig, mewn cyd-destun penodol yn y drefn honno i tanwydd yr adwaith mwyaf empathi posibl yn ei blaid, ac ni fyddai yn ei menyn geg toddi. Wel, dwi ddim yn prynu unrhyw ran ohono, erioed wedi gwneud hynny o'r cychwyn cyntaf y saga ffiaidd, ac na fydd byth.

Mae yna rai pethau sy'n nodweddiadol o Saesneg ac felly ymdreiddio ein psyche cenedlaethol yr ydym yn reddfol yn ymateb i'r atgyrch gyflyru maent sbarduno ynom ni waeth beth yr amgylchiadau yr ydym yn cael ein hunain neu ble yn y byd yr ydym yn gorfforol yn cael eu. Ciwio yn un atgyrch mor gyflyru o'r meddylfryd Saesneg, gan roi ar ein gwregysau diogelwch pan fyddwn yn mynd i mewn i gerbyd heb ystyried a ydym yn y teithiwr neu yrrwr y cerbyd hwnnw yn un arall, fel erioed yn gadael am eiliad unig o dan unrhyw amgylchiadau o gwbl blant dan oed ac yn enwedig babanod, plant bach ac o dan bump oed ar eu pen eu hunain a heb oruchwyliaeth.

Mewn achos o yr enghraifft olaf ar wahân i fod yn rhywbeth bod yr holl bobl Saesneg ar draws y bwrdd yn synhwyrol ac yn llwyr tanysgrifio i mae hefyd cyfraith y tir gyda llym ac i fy sancsiynau cyfreithiol a chymdeithasol meddwl priodol a chyfiawn thalu'r i'r rhai sy'n torri'r gyfraith . Ac felly clir-cwlt yw'r gofynion cyfreithiol a chymdeithasol rhaid i un yn cadw at y esgus cloff o "oh Doeddwn i ddim yn gwybod" Ni ellir byth ddod realistig neu yn rhesymegol i mewn i'r hafaliad. Anwybyddu'r gyfraith, hyd yn oed yn anfwriadol a gallwch ddod o hyd eich hun yn y carchar, ostracized cymdeithasol a dweud eich plant yn gyfreithlon ac yn bosibl byth yn dibynnu ar ba mor ddifrifol y tordyletswydd ei gymryd i ffwrdd oddi wrthych gan y gwasanaethau cymdeithasol a hyd yn oed mabwysiadu gan deulu arall. Gan gadw hyn oll mewn cof yn unig cyfanswm moron, y cwbl rhyfygus neu'r endemically esgeulus, ddideimlad neu'n hollol hunan-ganolog a fyddai'n ystyried heb sôn am fynd i lawr y llwybr hwnnw.

Byddai Kate McCann sy'n anonest yn hoffi i bortreadu ei hun fel mam gariadus a gofalgar nodweddiadol wedi gwybod hyn i gyd ond mae ei mwgwd conceited o dwyll yn gyflym yn cael ei chwythu i ffwrdd fel sbwriel ddiwerth destun y grym llawn y corwynt trofannol pan benderfynodd calculatedly gyda'i hen- gwr wedi'u pigo Gerry i hunanol yn y nos yn mynd allan, yn cael amser da ac yn gwneud unrhyw ddarpariaethau beth bynnag ar gyfer gofal, goruchwyliaeth a diogelwch o dri o blant hynod o ifanc eu gadael yn llythrennol ar eu pen eu hunain i ofalu amdanynt eu hunain yn ogystal ag ymdopi â beth bynnag wrth gefn y maent yn cael eu hunain wynebu. Nawr, nid yw'n wyddoniaeth roced i ddyfalu a diddwytho beth peryglon cynhenid hyd yn oed ar gyfer plant llawer hŷn y gallai neu y byddai wedi bod heb sôn am y rhai o Madeleine a gosod oedran ei brodyr a'i chwiorydd iau 'yn y sefyllfa annymunol, ond wnaeth y mater hwn yn y lleiaf i Fam y Ganrif Kate McCann llawer yn poeni mwy am ei boddhad cymdeithasol hunan-ganolog hunain y noson honno na rhianta? Fel uffern y gwnaeth!

Dyma fy senario o'r hyn a ddigwyddodd y noson honno ym Mhortiwgal. Kate McCann y ysgogydd gynradd yn y stori erchyll a asinine hi'n nauseum ad ac yn ddiflino bod yn nyddu gormod o israddol pan ddaeth i fforchio allan ar gyfer gwasanaethau gwarchod plant priodol ar gyfer ei phlant ag unrhyw riant arferol fyddai mewn amgylchiadau tebyg, ond serch hynny yn gweld unrhyw angen neu unrhyw reswm dilys i dorri'n ôl ar gost ei noson mewn pyliau allan gyda ffrindiau oedd yn benderfynol dod yr hyn y gall na fyddai dim yn lesteirio neu ddifetha ei Goleddu'r noson allan, a oedd yn cynnwys Madeleine. Gallai'r ddau plant iau yn cael eu hudo i gysgu a bod problem cymryd gofal, Madeleine er yn gynnig llawer llymach. Roedd hi'n gwybod bod ei rhieni yn mynd allan ac yn cael eu gadael yma ar ei phen ei hun gyda dim ond ei brodyr a'i chwiorydd iau i gadw ei chwmni, dim llawer gysur iddi os yw'r ddau brodyr a chwiorydd yn cysgu'n drwm; ac a yw o ofn naturiol o wybod ei bod yn cael ei adael heb oruchwyliaeth ac ar ei phen ei hun mewn gwesty fflat rhyfedd ac yn gymharol anghyfarwydd yn y nos a chyda'r ddau ei rieni absennol, neu resentment childlike a dealladwy iawn yn teimlo yn ddwys gan blentyn ifanc ymwybodol iawn yn fwriadol o gael eu taflu yn y modd hwn Madeleine amlwg oedd cael dim ohono a feistily a rebelliously gwneud yr hyn pob plentyn sy'n teimlo ei fod ef neu hi wedi cael ei gymryd anghyfiawn manteisio gan eu rhieni o'r holl bobl yn ei wneud mewn amgylchiadau o'r fath, maent yn rhoi gwagio eu teimladau trwy chwarae i fyny rhywbeth wedi pydru.

Nawr, nid oes rhiant ar blaned y ddaear nad yw wedi ei wynebu ar ryw adeg neu'i gilydd gyda sefyllfa fel hyn sy'n llythrennol yn eu gyrru o amgylch y tro a lle ar y pryd y gallent yn eithaf hapus wedi llofruddio y Sods bach heriol ac exasperating fel y maent yn Gwyliodd â siom a dicter eu dyheadau wonted gwrthdaro implacably â'r hyn o safbwynt oedolyn maent yn ei weld fel y galwadau anghyfrifol a hunan-amsugno eu plentyn neu blant; mewn geiriau eraill y maent am ei wneud rhywbeth y maent yn eu hystyried yn hanfodol bwysig ar y pryd, ond mae eu hepil truculent gyda'u hanghenion brys a'r un mor bwysig eu hunain yn gweld gwbl wahanol.

Gall hyn wrth gwrs yn fwyaf gwylltio ar gyfer y rhiant o dan sylw a allai hambwrdd pob math o ddulliau i pacify y plentyn dan sylw, ond os oes rhaid cael aeddfedu digon hyn yn methu â yn y pen draw yn derbyn bod beth bynnag gallai eu yearnings personol fydd eu prif flaenoriaeth ac chyfrifoldeb cyntaf yn ddieithriad rhaid fydd y plentyn hwnnw, ei lles a'i ddiogelwch corfforol ac emosiynol. Wrth gwrs, os oes oedolion eraill o gwmpas, er enghraifft neiniau a theidiau, modrybedd neu ewythrod, sy'n gallu neu'n barod i gamu i mewn i'r bôn ac fedrus cynorthwyo gyda'r broblem sy'n bodoli y rhiant aflonyddu gall o leiaf yn cysuro eu hunain os ydynt yn dal i ystyried ei bod yn hanfodol i parhau â'u cynlluniau, bydd strancio er gwaethaf eu plentyn ddiamheuol fod mewn dwylo diogel, ymhlith pobl maent yn eu hadnabod, cariad ac ymddiriedaeth, mewn amgylchedd y maent yn gyfarwydd ac yn teimlo'n gyfforddus gyda, ac yn y wybodaeth pawb dan sylw eu bod yn yn ddiogel, yn derbyn gofal da a'u hamddiffyn. Ar wyliau ym Mhortiwgal nad oedd gan yr McCanns opsiwn olaf hwn ond yn sylweddol yn absenoldeb ei bod yn eithaf amlwg na ellid eu trafferthu, ac felly oedd yn gwneud dim i greu ac amgen a dewis adeiladol ar gyfer eu plant.

Yn y cyfamser parhaodd Madeleine i chwarae i fyny, sefyllfa sy'n cael decidedly ar wic Kate; ac bendant nad oedd hi'n mynd i roi'r gorau i'w noson allan neu gael ei difetha o bell gan fam brat bach cantankerous ar ddiwedd ei goddefgarwch swta rhwymo allan yn ei phlentyn exasperating gyda chanlyniadau angheuol. Ar y pwynt hwn, byddai unrhyw fam arferol gwbl ymwybodol o'r hyn oedd hi wneud wedi mynd i banig, deialu'r gwasanaethau brys wyllt yn gobeithio y gallai ei merch rhywsut yn cael ei ddadebru a gyda dyfodiad yr heddlu esboniwyd yn ogystal â rhai sydd yn yr hyn a ddigwyddodd oedd damwain a sut y daeth; wedi'r cyfan roedd ei phlentyn, ei gnawd a gwaed ei hun, roedd hi jyst lladd a beth bynnag dicter gallai fod yn gynharach wedi cael a fynegir tuag at y plentyn hwn fyddai sicr o fod wedi chwalwyd gan ei cholled drist a'r mwyaf pwerus o greddfau hysbys i bawb fyw creaduriaid, sef mam am ei epil.

Ond yn codi bwgan o Kate McCann byddai'n hollol ffôl i feddwl bod un yn ymdrin â mam arferol neu hyd yn oed bod dynol arferol, am ei hymateb personol i'r ffrwydrad cychwynnol a robbed mor greulon Madeleine ei bywyd ifanc a'r trên o ddigwyddiadau sy'n Kate McCann wedyn sicrhau calculatedly eu rhoi ar waith i osgoi sylw ffwrdd oddi wrth ei euogrwydd gall yn fy marn i yn cael ei gyfeirio yn onest ac yn sardonically ato fel yr ymateb mwyaf gwaed oer, yn sinigaidd, depraved a hunan-amsugno at drychineb dynol fod y gallai meddwl dynol dyfalu.

Cario ymlaen ei chynlluniau mewn pyliau fel pe bai dim anweddaidd wedi digwydd y noson honno Kate McCann, ynghyd â Gerry gyfarfod gyda'i ffrindiau gan ei bod bob amser yn wont i ac o adroddiadau a gefais yn y bywyd ac enaid y rhan. Mae hi hyd yn oed yn popped yn ôl i'r fflat hi a'i theulu yn aros mewn ei fod yn cael ei ddweud cwpl o weithiau i wirio i fyny ar y plant y mae'n gwneud cais, gan adrodd bob amser ar ei ddychwelyd yn ôl at ei ffrindiau gyda equanimity mai dim ond meddwl sâl o ystyried yr amgylchiadau roedd hi yn y gallai contrive bod popeth mewn trefn ac mae'r plant yn hollol iawn, gan ganiatáu dim yn ei ymarweddiad neu fod ei gŵr Gerry a oedd ar dennyn tynn i bradychu y ffaith ei fod i gyd yn gelwydd ddigywilydd, yn charade sinigaidd sy'n yn cael ei chwarae yn bwrpasol allan i osod y sylfeini yn ofalus a gobeithio creu amgylchedd ffafriol ffafriol i'w hunain ond yn bwysig yn un a fyddai'n eu exculpate o'r holl fai y maent wedi llwyddo i'w wneud, ac ymhell o fodau pethau hunky-dory roedd llofruddwraig yn fawr sy'n ynghyd â'i gŵr yn affeithiwr ar ôl y ffaith wedi lladd ei phlentyn hynaf Madeleine gynharach.

Dim ond ar ôl ddifyrrwch y noson oedd drosodd a grisiau ffafriol yn cael eu cymryd gyda'r holl assiduousness o Apache Brodorol Americanwyr yn graff cuddio eu traciau a lleoliad o'r fyddin yr Unol Daleithiau yn ystod y gipio tir a welodd genedigaeth imperialaeth Americanaidd oedd y McCanns yn adrodd eu merch Madeleine fel goll . Beth ddilynir eisoes yn y parth cyhoeddus ac adnabyddus felly ni fyddaf yn gwastraffu amser, egni ac trysor yn mynd dros dir hen ac anonest. Beth fyddaf yn ei ddweud fodd bynnag, yw hwn. Pe traffickers plentyn oedd yn gyfrifol am gipio Madeleine pam mynd â hi ei phen ei hun ac nid ei brodyr a'i chwiorydd hefyd? Os bydd y cipio oedd i fodloni'r gofyniad sefydlogi o methu heb blant i gael plant eu hunain, yn methu i fabwysiadu ond serch hynny yn dal daer i feddu plentyn gallent alw eu hunain, yna byddai yn sicr y ddau frodyr a chwiorydd iau o Madeleine wedi bod yn llawer bet well na Madeleine ei hun ers bod babanod iau a bron eu hunain y galw i gof cof am pwy yn union yr oeddent unwaith eu bod yn gorfforol i ffwrdd oddi wrth Kate a Gerry a thros gyfnod llawer byrrach o amser y byddai'n fod yn gwbl nad ydynt yn bodoli, sefyllfa a fyddai'n ddi-os yn llawer mwy anodd yn achos Madeleine gan ystyried ei hoedran. Felly, byddai bet llawer mwy diogel fel yr wyf yn ei weld ac yn un a wnaeth fwy o synnwyr wedi bod i hepgor Madeleine yn gyfan gwbl ac yn cario oddi ar ei brodyr a chwiorydd. Heblaw ei fod yn llawer haws i basio oddi baban anghyfreithlon fel eich hun na merch ifanc o oedran Madeleine ac yn amlwg deallus a fyddai yn gyson yn cael eu swnian am fod eisiau ei mam ac yn tynnu sylw at y sefyllfa anodd hi mewn. Nid yw symudiad clyfar byddwn yn dweud.

Mae'n amlwg bedoffiliaid sy'n ysglyfaethu ar blant ifanc ac agored i niwed iawn, ond data empirig ar gael yn dangos yn glir bod dioddefwyr o'r fath naill ai'n aelodau o'r teulu, y plant o ffrindiau neu gydweithwyr, neu y cysylltiadau agos o deuluoedd strapio ac ar y cyrion yn ariannol byw mewn cymunedau yn llefydd fel Gwlad Thai, y Gambia, de India a Kenya bod yn croesawu'r arian maent yn ei gael yn gyfnewid am roi eu plant ifanc ar gyfer cam-drin gan bedoffiliaid gorllewinol Prydain, Ewrop ac eraill yn dda-sodlau sy'n hedfan yn eu gwledydd i fwynhau eu tueddiadau gyda imiwnedd rhag swyddogion lleol llygredig sy'n ffuantus gwadu gweithgareddau o'r fath yn digwydd, crwn ar y rhai sy'n dweud fel arall yn eu cyhuddo o ymdrechu i ddinistrio diwydiant ymwelwyr y wlad ac blissfully parhau fel arfer. Mae hyn yn y patrwm arferol fel bedoffiliaid am resymau amlwg yn bobl gyfrinachgar nad ydynt, neu byddent byth yn sefydlu cydweithfeydd bedoffilydd lle byddai pobl fel Madeleine McCann yn cael eu cymryd ac baratoi ar gyfer bywyd o debauchery. Ac i feddwl fel arall nid yn unig yn afresymegol, ond mae hefyd yn syniad gwaedlyd dwp. Felly dyna syniad ffansïol arall y gellir eu diystyru yn gadarn ynglŷn â lle Madeleine honnir wedi dod i ben i fyny.

Yn fuan ar ôl dychwelyd i'r DU o Bortiwgal un o'r pethau cyntaf a wnaeth Kate McCann oedd i logi ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus. Nawr, nid sugnwyr gwaed hyn yn dod rhad, ac nid y eironi yr hyn a wnaeth Kate gollwyd ar mi fod tra bod hi a Gerry rhyngddynt allai neu ddim am ddod o hyd i'r arian i logi warchodwr costio cryn dipyn yn llai ym Mhortiwgal nag yn y DU ac yn unman beth yw costau ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus a fyddai wedi atal y llanast unseemly rhag digwydd yn y lle cyntaf, dyma oedd Mrs McCann gwario ffortiwn brenin i gael ei ddelwedd gyhoeddus airbrushed ofalus iawn gan ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus.

Pam? A yw'n beth galaru perthnasau sydd wedi colli anwyliaid drasig heb sôn am rieni trawmateiddio ddwfn sydd wedi gorfod dioddef ac yn dal i wneud y boen dirdynnol o wybod bod eu plant wedi bod yn greulon, a gymerwyd yn barhaol ac inexcusably oddi wrthynt drwy Gyrru'n ddi-hid gweithredoedd o lofruddiaeth a gyflawnwyd gan bersonau nad oeddent hyd yn oed yn gwybod fel arfer yn ei wneud? Wrth gwrs ddim. Nid yw Neville a Doreen Lawrence rhieni Stephen Lawrence yn troi at dactegau atgas o'r fath neu yn teimlo unrhyw angen i gyflogi iddynt hyd yn oed pan fydd yr heddlu a ddylai fod wedi bod yn canolbwyntio ar ddod o hyd ac arestio lladd hiliol Stephen yn fwy sefydlogi ai peidio Stephen yn perthyn i

Mae teuluoedd y mwy na 4,000 o ddioddefwyr du, Mark Duggan yn 2011 yw'r diweddaraf ohonynt, a oedd lofruddio gan sgwadiau marwolaeth yr heddlu dros gyfnod o ddegawdau ac mae'r rheithfarnau crwneriaid er gwaethaf bod y rhain yn lofruddiaethau rhagfwriadol, dim swyddog yr heddlu yn y DU sy'n ymwneud wedi erioed cael eu dwyn i archebu lle ar gyfer unrhyw un o'r troseddau hyn, ac eto nid dangos ataliaeth rhyfeddol ac urddas cymesur i gyd-fynd yn wyneb cythrudd dro ar ôl tro ac yn ddiystyriol gan yr heddlu, y llywodraeth ac asiantaethau dinesig eraill un aelod neu ffrind unrhyw un o'r teuluoedd hyn wedi erioed troi at yr hyn Kate McCann wedi ei wneud; nac mae gan y Chwe Birmingham, mae'r Guildford Pum neu'r dioddefwyr Caerdydd du bwytho gan yr heddlu yng Nghymru, ei garcharu am flynyddoedd ac yn y diwedd eu rhyddhau oherwydd bod tystiolaeth DNA bendant yn dangos yr hyn y mae'r heddlu yn gwybod ar hyd nad oeddent yn gyfrifol am y lladd gwraig gwyn cawsant eu cyhuddo ar gam o lofruddio.

Hyd yn oed felly nid oes swyddogion yr heddlu, er bod llygredd a gwyrdroi cwrs cyfiawnder yn profi i wedi bod yn rhemp ymhlith swyddogion yr heddlu sy'n ymwneud â'r Achos Caerdydd, wedi eu disgyblu heb sôn gyhuddo o DPP yn unochrog wedi penderfynu peidio â chymryd unrhyw gamau yn erbyn nhw. Yn hanfodol yr un o'r dioddefwyr hyn sy'n hoffi holl eraill rwyf wedi crybwyll o'r blaen i gyd yn gwbl ddiniwed naill ai llogi neu yn gweld yr angen i ddefnyddio gwasanaethau ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus; felly beth sydd mor arbennig am Kate McCann a'i hamgylchiadau ei bod yn teimlo mor llwyr sefydlogi am ymddiried beth yn y bôn yn fater troseddol gan unrhyw feini prawf y gall un ddewis defnyddio'r at y dewiniaeth a'r celfyddydau du o materialistically oleddf ac yn foesegol ddiffygiol deillio meddyg? Ewch ffigur!

Kate a Gerry McCann er eu bod yn ddi-os nad yw'r prif chwaraewyr dan sylw yw'r unig rai sydd ar fai yn y saga pathetic; yr awdurdodau Portiwgaleg obsequious poeni mwy am eu dwristiaeth chwythu a'r canlyniadau andwyol y gallai digwyddiad hwn yn ei gael arno os nad yw gwthio frysiog allan o'r ffordd na gwneud proffesiynol beth bynnag a gymerwyd i ddatrys llofruddiaeth merch ifanc yn yr un mor euog, felly hefyd y British awdurdodau, yn benodol â'r gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu ac mae ein cyfryngau hyn a elwir yn brif ffrwd, am gratuitously ganiatáu i'r McCanns i gymryd gorwedd argyhoeddi ac yn troi i mewn i ceiliog a tarw stori mwyaf cywrain y mae eu derbyn yn ddi-gwestiwn gan bobl a fyddai'n ystyried eu hunain fel unigolion rhesymegol herio pob resymeg.

Does dim amheuaeth yn fy meddwl nad oedd gan Kate a Gerry McCann wedi bod yn ddu, Asiaidd, heb fod yn wyn neu'n wyn dosbarth gweithiol oddi ar ystâd eraill y cyngor y byddent yn ddau yn cael eu gwneud o amser carchar yn lle cael eu caniatáu i wneud y mwyaf o'r rhyddid maent yn eu mwynhau ar hyn o bryd i ffugio fel enwogion cyhoeddus. Am hyd yn oed os nad oedd y gwasanaethau cymdeithasol yn Lloegr wedi pinio rap llofruddiaeth arnynt ar ôl dychwelyd i'r DU y byddent yn sicr wedi cael eu cyfweld a godir gan eu cyfrif eu hunain gyda esgeuluso plant gros insomuch gan fod y ddau gyfaddef i fynd allan o drylwyr nos gan adael tri o blant ifanc ac agored iawn i niwed ar eu pen eu hunain heb unrhyw fath o ddarpariaeth gofal plant neu oruchwyliaeth gan oedolion yn eu lle ar eu cyfer; ac ar ben hynny byddai'r ddau o blant sydd wedi goroesi wedi eu cymryd i mewn i ofal fel mesur rhagofalus. Ond yn rhyfeddol ac yn eithaf rhyfeddol dim o hyn byth yn digwydd er bod plentyn yn drosiadol goll.

A'r rheswm bod triniaeth maneg y plentyn yn cael ei thalu'r at y McCanns ac yn fwyaf arbennig i Kate a dal siglo lle maent yn bryderus yw bod Kate a'i gŵr yn cael o'r cychwyn cyntaf ticio'r holl flychau niweidiol ffafriol sy'n taro cyseiniant gyda ddylanwadol aelodau o'n cymdeithas mewn gwleidyddiaeth, yr heddlu, y gwasanaethau cymdeithasol ac yn sylweddol y cyfryngau Prydeinig a siâp y naratif o amgylch y McCanns ac a gafodd ei bwmpio allan fel yr uniongrededd bodoli i'r wlad a'r byd yn gyffredinol, yn gwneud hynny mewn modd a fyddai erioed wedi cael eu hymestyn i Shannon Matthews y mae ei mam Karen wedi iddi gipio gyda cymhelliant ariannol yw'r prif gymhelliad ar gyfer hyn a nyddu un modd stori ffansïol i'r cyfryngau am yr hyn a allai o bosibl fod wedi digwydd i ei merch, gan hepgor sôn yn ei chyfweliadau ddagreuol sy'n ar bob cam drwy gydol ddioddefaint Shannon hi, ei mam ei hun, yn gwybod yn union lle'r oedd Shannon ac o dan ba amgylchiadau yr oedd yn cael ei gynnal.

Roedd Karen Matthews arestio ar ôl hynny, cyhuddo o gipio ei merch, ceisio, yn euog a'i anfon i'r carchar am yr hyn a wnaeth hi. Hyd yn oed wedyn ei ystryw bob amser yn rhedeg y risg o gael eu canfod a'u trin yn gyfreithiol mewn ffordd bod y McCanns yn annhebygol o fod, i Karen Matthews yn amlwg dosbarth gweithiol gwyn a holl asiantaethau perthnasol, yr heddlu, y gwasanaethau cymdeithasol a'r cyfryngau, yn reddfol mabwysiadu'r ymagwedd ar y cyd tuag at ei o euog hyd nes y profir ddieuog, rhywbeth nad ydynt wedi gwneud neu a fyddai byth yn breuddwydio am ei wneud gyda Dosbarth Canol Kate McCann a'i gŵr Gerry. Dyna pam Karen Matthews yn haeddiannol yn y carchar, ond mae'r McCanns anghyfiawn dal cerdded rhad ac am ddim.

Mae hyn yn syniad hollol asinine bod canol Caucasian a dosbarth uchaf o deuluoedd gwyn ac yn enwedig os ydynt yn Saesneg yn gwbl analluog o unrhyw fath o gamwedd ac os ydynt yn dod o hyd ar ôl hynny i gael eu dal i fyny yn rhywbeth annymunol rhaid iddo fod yn fai rhywun arall ac roeddent yn unig diniwed dupes yn y berthynas mor chwerthinllyd fy mod weithiau yn meddwl tybed beth yw'r ffynnon am hurtrwydd o'r fath a sut y gall dynion a merched cyffredin gyda'i gilydd yn cymryd absenoldeb o'u synhwyrau i gredu a hyd yn oed yn reddfol yn cefnogi rhywbeth mor rhyfedd ac yn chwerthinllyd? Peidiwch byth wedi disgyn ar gyfer y math hwn o drivel fy hun yr wyf serch hynny penderfynais i wneud ychydig o waith ymchwil cynhwysfawr ar y ffenomen peri dryswch ac roedd y canlyniadau'n syfrdanol. Gan ei bod yn ymwneud â menywod gwyn fel menywod du ac eraill heb fod yn wyn o ba bynnag safle cymdeithasol yn cael eu hystyried i gael gwarediad a adeiladwyd yn-tuag at droseddoldeb beth bynnag yr wyf yn cymryd fy ymchwil nifer o ganrifoedd yn ôl a'i orchuddio pob gwlad yn Ewrop sy'n bodoli yn ogystal â'r gwledydd hynny sydd yn wyn a reolir neu a oedd yn flaenorol felly pan gymerodd troseddau murderous hyn lle.

Yr hyn yn arbennig fy nharo am y wybodaeth yr wyf unearthed yn fy ymchwil helaeth oedd y nifer enfawr o lofruddiaethau torfol a oedd wedi ymrwymo gyfan gwbl gan menywod gwyn sy'n gweithredu yn gyfan gwbl ar eu pen eu hunain a hyd yn oed ar yr ychydig achlysuron pan oeddent yn accomplices gwrywaidd sy'n ymwneud â rhai o'r menywod hyn y cofnodion cyfreithiol bendant ddangos ei bod yn y merched a oedd y prif instigators yn ogystal â'r prif gyfranogwyr mewn gweithredoedd erchyll hyn o lofruddiaeth fwyaf budr. Felly, o ystyried yr hyn yn wrthrychol ddi-os, ddiduedd trawsgrifiadau, yn fanwl, croesholi a chyfoes cyfreithiol troseddau erchyll hyn fel drosglwyddo mewn llysoedd a gyfansoddwyd yn briodol y gyfraith yn herio unrhyw un yn barod i barhau asininely gyda'r syniad chwerthinllyd bod menywod gwyn fel y cyfryw ac yn arbennig y rhai yn y haenau uwch cymdeithas Caucasian gwyn yn y rhyw llai serth heb eu cyffwrdd gan y bwriad troseddol ac fel y cyfryw yn gwbl analluog i difyr llawer llai cynnal a gwneud hynny ei ben ei hun ac ar eu dulliau gwirfodd o ymddygiad sy'n gysylltiedig gadarn gyda'r greddf BASER dynolryw. Nid dim ond yn wir.

Dyma flas o anallu o flodau tybiedig hyn o Benywdod Caucasian gwyn. Awstralia: Kathleen Megan Folbigg - llofruddio pedwar o'i phlant; oedran y plant: 8, 10, 19 mis a 19 diwrnod yn y drefn honno. Sarah a John Makin - laddwyd dros 12 o blant. Martha Rendell - lladd 3 llysblant. Caroline tegyll - ymrwymedig lluosog llofruddiaethau. Awstria: Elfrieda Blauensteiner - lluosog llofruddiaethau. Gweriniaeth Tsiec: Marie Fikackova - llofruddio 10 o fabanod. Denmarc: Dagma Johanne AMALIE Overbye - llofruddio 25 o blant. Y Ffindir: Aino Nykopp-Koski - llofrudd torfol. Ffrainc: Marie Madeleine Marguerite d'Aubray - llofrudd torfol. Yr Almaen: Marianne Noelle - llofrudd torfol. Sophie Charlotte Elisabeth Ursinus - llofrudd torfol. Elisabeth Weise - llofrudd torfol. Iseldiroedd: Maria Swaneburg - laddwyd dros 27 o'i dioddefwyr gyda arsenig. Seland Newydd: Minnie Dean, fewnfudwr Alban i Seland Newydd - llofrudd torfol. De Affrica (cyfnod apartheid) Daisy de Melker - llofrudd torfol.

Sbaen: Francisca Ballesteros - rhwng 1990 a 2004 lladdwyd ei theulu, ac yna ceisio lladd ei mab wedi goroesi. Y Deyrnas Unedig: Beverley Allitt - lladdwyd 4 babanod. Mary Ann Brittland - llofrudd torfol, felly hefyd oedd Mary Ann Cotton, Amelia Dyer, Catherine Wilson, Mary Elizabeth Wilson a Amelia Sach, tra Annie Walters llofruddio nifer anhysbys o fabanod eu codi ar gyfer mabwysiadu. Yr Unol Daleithiau America: lofruddion Offeren - Amy Archer Gilligan, Velma Barfield, Cynthia Coffman, Carroll Cole, Nannie Doss - alwedig y nain chwerthin ac yn hwyliog weddw ddu, Louise Peete, Angela Maturino Resendiz, Marybeth Timning, Jane Toppin a Marie Noe sydd llofruddio 8 o'i phlant rhwng 1949 ac 1968. yr wyf yn gobeithio fy mod i wedi gwneud fy mhwynt ac wrth wneud hynny os hoffech ofyn pam y dylai'r McCanns yn cael ei roi triniaeth arbennig pan ddaw i amheuaeth naturiol? Neu gallai fod yn bod llednais Mae gan Kate gwarcheidwad dylanwadol a all dynnu llinynnau i amddiffyn hi yn yr un modd a wnaeth dynwared Lord Lucan amlwg. yn ddiddorol ddigon mae wedi byth yn cael eu dwyn o flaen eu gwell chwaith!

Rwyf wedi colli llythrennol cyfrif yn Lloegr yn unig o nifer yr achosion lle mae aelodau agos o'r teulu yn ymddangos ar ein sgriniau teledu ddagreuol, trallod ac weithiau yn agos at gwymp gorfforol yn dilyn y llofruddiaeth, cipio neu diflaniad un o'u hunain, pledio â'r llofrudd honedig neu abductor i wneud y peth gweddus, ildio eu hunain i'r heddlu a helpu i ddod â chau i ddigwyddiad sydd wedi dioddef trawma yn ddwfn ac yn devastated bywydau'r aelodau o'r teulu sy'n weddill yn unig i ddysgu yn ddiweddarach gyda sicrwydd ac a gefnogir gan arestiadau heddlu gan fy mod yn amau
​​bob amser o'r cychwyn cyntaf nad oedd unrhyw o'r tu allan oedd yn rhan erioed mewn troseddau penodol hynny ac aelodau o'r teulu y rhai tugging ddiflino yn ein heartstrings ac ymbil am gydymdeimlad ac adnabod gyda nhw oedd y rhai euog ar hyd gan y byddai euogfarnau llys dilynol yn cadarnhau.

Susan Leigh Vaughan Smith Ganwyd 26 Medi, 1971 yn fenyw Americanaidd ddedfrydu i fywyd yn y carchar am lofruddio ei phlant. Fe'i ganed yn yr Undeb, South Carolina ac yn gyn fyfyriwr o Brifysgol Undeb South Carolina, Susan yn wraig briod yn euog ar 22 Gorffennaf, 1995 ar gyfer lofruddio ei dau fab Michael 3 oed a 14 mis oed Alexander. Enillodd yr achos enwog ledled y byd yn fuan ar ôl iddo ddatblygu gyda'r Unol Daleithiau, Ewrop, yn enwedig y BBC, a chyfryngau gorllewinol eraill yn ymfoddhau penodol mewn frenzy bwydo am y peth fel oedd Susan Smith honni fod dyn du wedi carjacked ei gerbyd a yrrir i ffwrdd gyda hi meibion
​​yn dal yn y car. Yn y cyfamser gwneud Susan Smith llawer pledion ddagreuol ar y teledu am y achub a dychwelyd yn ddiogel ei phlant. Mae dyn du ystrydebol mewn llygaid hiliol gwyn yn gwneud rhywbeth mor annynol i fenyw wen heb sôn dosbarth canol un oedd y cyfan mâl i felin y cyfryngau gorllewinol ac yn fuan wedyn llythyr cadwyn Usenet oedd mewn cylchrediad yn gofyn i ddefnyddwyr y rhyngrwyd i fod ar y golwg allan am gerbyd Susan tra ymchwiliad cyhoeddusrwydd sylweddol iawn ac yn chwilio ledled y wlad aeth i mewn anterth. Roedd Susan Smith yn dod dros nos yn ffigwr enwog, er mewn amgylchiadau trasig, y gallai llawer o wyn a oedd yn barod i gydymdeimlo a dangos empathi tuag.

Ond y gwir, yn ffodus i bob dyn du naill ai'n byw yn Ne Carolina neu'n pasio drwy'r hanner deheuol y cyn-drefedigaeth y Carolinas sydd yn eithaf eironig ei sefydlu gan Barbadians yn 1649, oedd yn dod i'r amlwg a wrth wynebu ei fod wedi Susan Smith ddim dewis ond i gyfaddef. Id Ni fu unrhyw carjacking; dim dyn du cymryd rhan yn yr ystyr mwyaf anghysbell yn ei sgam murderous ac eithrio mewn cof hiliol Susan Smith, a syndod syndod roedd hi oedd wedi lladd ei phlant. eu strapio ddiogel yn ei char hi wedi cael ei yrru y cerbyd yn 1990 Mazda protege i lyn a elwir yn lleol John D. Llyn Hir. Ac mae ei gymhelliad datganedig am wneud yr hyn a wnaeth hi - i gael gwared ar ei phlant, felly gallai hi gael perthynas gyda dyn gwyn lleol cyfoethog nad oedd ganddynt unrhyw ddiddordeb mewn teulu parod.

Mae cyflwr deheuol obsesiwn gyda'r gosb eithaf Susan Smith arbedwyd hwn a rhoddwyd dedfryd o garchar am oes er gwaethaf pledion yn eu cyflwyniadau llys oddi wrth ei gŵr a rhai o'i aelodau eraill o'r teulu ffieiddiodd llwyr gan yr hyn y byddai hi'n gwneud hynny hi yn cael ei roi i yn lle hynny marwolaeth; Roedd gan y barnwr er bod syniadau eraill ac mae'n ymddangos bod yr erlyniad ddim yn rhy oedd gan y perfedd neu yn fwy priodol a allai yn dal eu cythreuliaid hiliol i fynnu y gosb eithaf i fenyw wen gan eu bod yn sicr y byddai wedi ei wneud oedd Susan Smith bod yn ddu, ac heb fod yn wyn neu yn Sbaenaidd. A dim ond dychmygwch os nad oedd y gwirionedd wedi gollwng allan gorfodi Susan Smith i gyffesu beth fyddai tynged rhai dyn du anffodus ei bod wedi bysedd am ei drosedd wedi bod yn yr hyn yn ei hanfod Jim Crow diriogaeth. Ond nid yw hyd yn oed yn y carchar wedi dymheru ymddygiad Susan Smith neu exacted oddi wrth ei unrhyw edifeirwch am ei drosedd a arweiniodd dau swyddogion y carchar, Lt Houston Cagle a Capt. Alfred R. Rowe Jnr, yn cael eu cosbi am gael rhyw gyda hi a Susan cael eu symud i un arall carchar lle mae hi'n cael ei gynnal ar hyn o bryd. Ond nid oedd y rhain gan unrhyw ddarn o unig shenanigans dychymyg Susan Smith tra tu ôl i fariau. Gyda llaw, bydd y wraig hon yn gymwys ar gyfer parôl ar 4 Tachwedd, 2024.

Ar Dydd Llun 21 Tachwedd 2011 yn Wolverhampton Llys y Goron 36 mlwydd oed Sheila Jones, gwraig Caucasian gwyn, ei ddedfrydu i 22 mlynedd yn y carchar am lofruddio creulon ei nain. Doting ar ei wyres Daisy Myring o Walsall yn y Saesneg West Midlands wedi ymddiriedwyd ei materion personol ac ariannol i Sheila a bradychu callously ymddiriedaeth ei hen nain 92 mlynedd. Yn gyfnewid am ymddiriedaeth ei nain Sheila Jones yn hael ac yn ddiarwybod i'r hen wraig wedi helpu ei hun i arbed ei nain. Aeth hyn ymlaen am beth amser a phan yn y pen draw Daisy Myring amau
​​ei bod yn cael ei swindled gan ei hwyres hun penderfynodd Sheila Jones i gymryd bywyd yr hen wraig. Dychwelyd i dŷ ei nain yn y meirw y nos, a lle yr hen wraig yn byw eu pennau eu hunain Sheila Jones yn gadael ei hun i mewn i'r adeilad ac yn ddidrugaredd bludgeoned ei mam-gu gyda viciousness sydd yn hollol annealladwy, yna cerdded i ffwrdd gan adael Daisy Myring i farw. Mae'r ferch hen oedd yn marw yn fuan wedyn o savagery yr ymosodiad ar ei, y anafiadau lluosog oedd hi i law a hyd yn oed o bosibl yn ogystal oherwydd tor-calon o wybodaeth am a oedd wedi gwneud hyn iddi. Roedd hyn yn nain wedi'r cyfan, a gellir dadlau un o ffigurau mwyaf annwyl mewn unrhyw deulu.

Felly beth yn annog yr holl viciousness hwn, yna? Fy marn bersonol yw bod pan fydd gennych llywodraethau cenedlaethol, prif weinidogion, llywyddion a seneddau heb unrhyw cwmpawd moesol, lle mae trachwant a materoliaeth yw'r raison d'être sylfaenol ar gyfer rhyfeloedd presennol ac yn cael eu fomented yn bennaf oherwydd y vices hyn; rhyfeloedd y mae bywydau pobl yn cyfrif am naught ac mae'r uniongrededd cyffredinol yw I, mi, fy a minnau nid ydym erioed, ni neu ein rhai ni, mae'n syndod bod y ffordd hon hunanol ac amhersonol o gynnal un hunan yn dod yn y meincnod ar gyfer nifer cynyddol o bobl sy'n inculcate mae'n ddigwestiwn yn eu bywydau fel ymddygiad normal. O ganlyniad, moesau a gwerthoedd traddodiadol yn cael eu taflu allan o'r ffenestr fel hen het ac agwedd laissez faire o wneud pa bynnag un yn teimlo y gall ef neu hi o bosibl fynd i ffwrdd gyda, ac mae hynny'n cynnwys llofruddiaeth, yn cael ei ystyried yn berffaith iawn, ac os cânt eu herio rhai sy'n gysylltiedig Bydd amddiffyn tan y gwartheg dod adref eu bod yn y dde ac mae'n eu beirniaid sydd yn y anghywir. Mae achos o resymeg nid yn unig yn diraddio'n ond troi yn gyfan gwbl ar ei ben.


Diweddariad Dydd Gwener 5 Gorffennaf, 2013

Felly mae'r Heddlu Metropolitan yn lansio ymchwiliad ffurfiol i'r diflaniad honedig Madeleine McCann er gwaethaf y ffaith Portiwgal, pan fyddaf yn gwirio ddiwethaf, nid oedd yn gorfforol yn rhan o'r DU ac allan o unrhyw awdurdodaeth heddlu'r DU. Gadewch i ni fod yn swrth yma; mae hwn yn sgam Met a menter poblogaidd gyrru o ben ein elît gwleidyddol i ddargyfeirio sylw oddi wrth yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd ar y rhan o'n gyhoeddus i raddau helaeth herio'n ddeallusol ac dumbed yn addysgol i lawr.

Gadewch i mi yn bendant yn datgan y farn Rwyf bob amser wedi cynnal o ddechrau'r fiasco a con-artist cywrain hwn ymdrech. Mae'r ferch wedi marw; ac unrhyw, berson deallus hunan-parchu yn gwybod hynny, yn union fel eu bod yr un mor ymwybodol pwy sy'n gyfrifol am ei marwolaeth. Barn hefyd a gedwir gan yr heddlu Portiwgaleg lle mae troseddu hwn yn cael ei wneud. Ond yn union fel dynwared Lord Lucan mae pobl bwerus a dylanwadol tu ôl i'r llenni tynnu llinynnau i twyllo y cyhoedd gyda hyn barhaus ac ymhelaethu ffars ariannol a gyflawnir gan gŵn rheoli Orwellaidd y Met ar gais o foch elit gwleidyddol yn ein fersiwn Orwellaidd Prydain Farm Animal .

Eironig yn wir bod o lofruddio Stephen Lawrence, a bod a gynhaliwyd gan dynwared Lord Lucan ddau a gynhaliwyd ar ardal y Met, fe gymerodd 19 mlynedd o rwystredigaeth, profion yn erbyn y teulu Lawrence a perversion fwriadol cwrs cyfiawnder gan y Met a swyddogion eraill yr heddlu ar gyfer cyfiawnder rhannol i gael ei gyflwyno i Stephen, ei deulu a'i gefnogwyr tra dynwared Lord Lucan o'r diwrnod cyntaf un wedi crwydro yn rhydd. A yw anghymwyster hwn neu lygredd gan Heddlu Met? Fy marn i yw, 'i' y ddau yn gymysg â hiliaeth a throseddoldeb.

Rydym yn gwybod a oedd yn uwch swyddogion Met yn y pocedi ariannol un o'r tad gang laddwyr 'Steffan. A sut dod Interpol gyda gwarant byd-eang i fod allan am dynwared Lord Lucan na allai ddod o hyd iddo? Yr ateb: Interpol ei briffio gan yr Heddlu Metropolitan i fynd trwy'r cynigion ond troi llygad dall i leoliad dynwared Lord Lucan sy'n eu bod yn gwybod am. Nawr bod y Met yn ddiwyd ymdrechu i twyllo'r cyhoedd ym Mhrydain a'r byd yn gyffredinol bod Madeleine yn fyw, ac ar yr esgus Seionaidd annilys os byddwch yn dweud celwydd yn uchel ac yn ddigon aml mae niferoedd sylweddol o morons fydd yn credu eich bod bob amser.

Ac mae llawer yn yr achos hwn yn ei wneud; gyfer y naratif Cafodd ei gynnau'n fwriadol oddi wrth y digwyddiadau rhesymegol sydd yn amlwg wedi digwydd ym Mhortiwgal i un am herwgipio sydd byth yn digwydd ffantasi ac am yr holl resymau amlinellais mewn erthygl blaenorol; nad yw'n annhebyg o'r datgeliadau Edward Snowden a Skyjacking Evo Morales awyren dros Ewrop. Sefyllfa lle y cyfryngau gorllewinol toadying, eu cyflwynwyr idiot defnyddiol a pundits wedi osgoi'r materion gwirioneddol yn fwriadol ond yn hytrach yn canolbwyntio ar rai ffug.

Felly does dim dadansoddiad cyhoeddus fforensig o'r hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd i Madeleine ym Mhortiwgal neu hyd yn oed pam; yn lle hynny rydym yn clywed ei bod yn las-Eyed, melyn ac annwyl, fel pe y dylai hynny olygu Fuck i gyd mewn gwlad lle nad yw'r rhan fwyaf ohonom yn. Ond gallwch weld lle disinformants hyn yn dod o a pham eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud. Hyd yn oed yn y gwledydd Nordig yn llai na 33% o'u cyhoeddus yn melyn neu las-Eyed. Yn ddiweddar menyw Prydeinig gwyn o Birmingham ei garcharu am greulondeb sickeningly erchyll a llofruddiaeth yn y pen draw her "annwyl" mab ifanc bod yr arbenigwyr yn y gwasanaethau cymdeithasol a dywedodd hyd yn oed y barnwr y treial oedd un o'r achosion gwaethaf byddent yn dod ar eu traws a chan mam a oedd yn llwyr llawdriniol ac yn gyfrwys ym mhob ffordd. Roedd yn gweithio dosbarth gwyn caled!

Ni all unrhyw un yr wyf wedi siarad â neu gyfweld â deall y Met ac obsesiwn Downing Street gyda Madeleine ar draul pob plentyn arall sydd wedi mynd ar goll, ac rwy'n pwysleisio, yn y DU; ac y consensws cyffredinol yw bod y tu ôl i'r llenni, mae bersonau dylanwadol tynnu'r llinynnau at fwriadol ddrysu'r mater a gwyrdroi cwrs cyfiawnder. Mae'r Lawrences a'u cefnogwyr ar lawr gwlad a drefnwyd ddealladwy ymgyrch i gael cyfiawnder i Stephen pan na fydd unrhyw un yn dod i law oddi wrth y Met, ond ar unrhyw adeg y gwnaethant yn troi at llogi cwmni cysylltiadau cyhoeddus i exculpate eu heuogrwydd tybiedig mewn lofruddiaeth Stephen pan fydd yr heddlu, fel yr ydym i gyd yn awr yn gwybod, yn ymchwilio iddynt yn hytrach na dod lladd hysbys Stephen i gyfiawnder yn wahanol i rai eraill yr ydym i gyd yn gwybod yn frwdfrydig, ond yn ôl pob golwg heb fod galar-dioddef hapus aeth i lawr y llwybr hwn ac yn dal i wneud.

A phan pobl fel Norman Bettison cyn Brif Gwnstabl Gorllewin Swydd Efrog, yn ddwfn ymhlyg yn y Hillsborough dalu am hyd, a hyrwyddir ar ôl y digwyddiad ac yn hysbys yn awr i fod yn weithredol o ymgyrch ceg y groth yn erbyn y Lawrences a'u cefnogwyr, yn gallu ymddeol gwirfoddol a cherdded i ffwrdd gyda phensiwn heb ei gyffwrdd o fraster 'i jyst yn mynd i ddangos pa mor llygredig ein heddluoedd yn, ac yn enwedig felly ar ben y stabl Aegean. Os bydd y aptly gyfenwid Cressida Dick y Met oedd y plismon sbardun mae hi wedi gwneud allan i fod yn lle, yn fy marn i, mae'r tocyn madam gyrru testosterone fel pob un o'i math sy'n cael eu rhoi yn y byd gwrywaidd misogynistic busnes, yr heddlu neu beth bynnag rhoi'r argraff bod menywod wedi torri trwy'r nenfwd gwydr diarhebol o goruchafiaeth dynion trwy dwyll, byddai'n cymryd ei chydweithwyr gwrywaidd llygredig i dasg, wedi eu hymchwilio, a godir am eu troseddau erchyll ac garcharu.

Ond pam dylai hi pan mae hi eisiau i ddangos faint y mae hi'n un o'r bechgyn! Dyna pam y gall pobl fel Norman Bettison ymddeol â'u pensiynau braster gall Scallywags odiously llygredig yn gyfan ac eraill fel John Yates camu i ffwrdd gyda bendith y Met ac Downing Street i Bahrain i gymryd drosodd gan Ian Henderson ac yno trefnu artaith a llofruddiaeth i wadu Bahrainis ymdrechu am yr un ddemocratiaeth ac ati fod ein PM gorwedd a seneddwyr bregethu i'r byd, ond nid ydynt yn ymarfer eu hunain. Felly peidiwch â dal eich anadl y bydd Cressida Dick Buddug tebyg yn dod i'r adwy cyfraith a threfn yn Lloegr; am beidio â hi wedi got it yn ei.

Fel ar gyfer y 38 yn arwain y Met yn dweud ei fod yn ei gael ar yr achos Madeleine, roi seibiant i mi! Mae ganddynt dros 150 o achosion pendant o bedoffiliaid cyfredol sy'n gweithio ar neu yn gysylltiedig â'r BBC, wedi gwneud bugger popeth am hyn ac nid ydynt yn bwriadu. Madeleine McCann wedi marw; a hyd nes gorff byw a DNA ddiymwad yn cael ei ddarparu i'r gwrthwyneb bod yr unigolyn a gyflwynir yw pwy charlatans hyn yn honni ei bod yn dyna yw barn y byddaf yn dal yn rhesymegol. Beth mae pobl eraill yn ei feddwl yn fater iddynt hwy; ond ni byddaf yn ymuno â'r dorf drin sinigaidd o'r, morons groupie llygaid glas melyn-gwallt nad ydynt yn gallu meddwl drostynt eu hunain ac mae angen rhywun arall i wneud hynny ar eu cyfer. Mae gen i ymennydd berffaith weithredol yn fy mhen diolch i chi!

Yn olaf, dim ond dychmygu beth fyddai'r helynt o'r holl rhagrithwyr hyn dwbl-safonol, Lapins diddordeb personol a idiots defnyddiol ar draws y DU yn cael ei os Heddlu Jamaica, y rhai o CARICOM neu hyd yn oed y Gymanwlad du arrogantly a fympwyol ceisio gwneud yr hyn y mae'r heddlu Met yn wneud vis-à-vis Portiwgal a phenderfynodd un mor dirmygus i gynnal ymchwiliad ffurfiol i drin yr Heddlu Metropolitan ei hun o gadewch i ni ddweud y Stephen Lawrence, Joy Gardner neu achosion Mark Duggan o fewn iard gefn y Met ei hun o Lundain. Ni fyddem yn clywed yr olaf ohono a phawb o David Cameron hadleisio gan y defaid eraill yn nau Dŷ'r Senedd a'r cyfryngau fyddai poeri tân a brwmstan ar yr hyn a welsant fel niggers uppity!

Ond fel y gwyddom o'r Animal Farm cysyniad anonest ein bod i gyd yn gyfartal yn propaganda gwych yn gweithredu mewn dwylo y rhai sy'n arfer y pŵer a dylanwad, fel er enghraifft y llywodraeth, y Swyddfa Gartref, mae eu cefnogwyr, yr Heddlu Metropolitan, et al cyfryngau; ond mewn gwirionedd mae rhai unigolion a grwpiau yn cael eu gweld yn amlwg ac yn trin fel mwy cyfartal nag eraill. Mae'r gwariant cyfredol gan yr Heddlu Metropolitan ar sgam hwn sydd ganddynt yn rhedeg yn £ 2 filiwn Sterling yn flynyddol. Dim arian i ddod â gweddill laddwyr hysbys Stephen Lawrence i gyfiawnder am drosedd a gyflawnwyd yn Llundain, ond digon i wario ar y ffars amlwg ac yn warth rheng cyfiawnder.