Translate

Wednesday, 21 September 2016

The most beautiful rendition of Mozart's Ave Verum Corpus

2 comments:

 1. There are two sets of people in this world that anyone with an ounce of commonsense, any awareness of the stark and dangerous realities of life compounded by the loathsome perversities of human nature should under no circumstance have anything whatsoever to do with much less so trust. I learnt this from every one of my childhood mentors: at home, at school, at the church I attended and in the community where I grew up, but most particularly so from my maternal Grandmother. And those two groups that stand out glaringly and foremost among others that one should also be wary of are: Pathological liars who in their obsession for lying even believe their own bloody lies; and traitors. For nothing in this life or however much in terms of rapprochement you try to be gracious, conciliatory or even be altruistic to them they haven’t a clue about decency or any human virtues about them and will always stab you in the back.

  You are one such piece of shit NEIL COYLE, apart from being a USEFUL IDIOT, and the Parliamentary Labour Party is full of such scum like you; so too is Progress the Blairite criminal mafia and its new offshoot- Labour Future or whatever it calls itself – dishonestly and tax evadingly masquerading as a progressive and democratic force in British and particularly Labour politics.

  These fuckers are nothing of the kind that they project themselves as, neither are their war crime string pullers like Tony Blair, Alastair Campbell, Jack Straw, Gordon Brown and the rest of them along with their likeminded Yid collaborators and in attendance with them all their varied Useful Idiots! And the only positive thing regarding all this scum is to have them got rid of machete necklace or hair cut style and pushing up daisies in some cemetery or other.

  Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, dass jemand mit einer Unze Vernunft, jedes Bewusstsein für die krassen und gefährlichen Realitäten des Lebens von den widerlichen Perversitäten der menschlichen Natur zusammengesetzt sollten unter keinen Umständen auch immer etwas mit viel weniger Vertrauen zu tun. Das erfuhr ich von jedem meiner Kindheit Mentoren: zu Hause, in der Schule, in der Kirche, die ich besuchte und in der Gemeinschaft, in der ich aufwuchs, ganz besonders aber so von meiner Großmutter mütterlicherseits. Und diese beiden Gruppen, die grell und vor allem unter den anderen abheben, dass man auch vorsichtig sein sollten, sind: Pathologische Lügner, die in ihrer Besessenheit für das Lügen sogar ihre eigene blutige Lügen glauben; und Verräter. Denn nichts in diesem Leben oder so sehr im Hinblick auf die Annäherung versuchen, Sie zu ihnen gnädig, versöhnlich oder sogar sein altruistisch zu sein, sie haben keine Ahnung von Anstand oder irgendwelchen menschlichen Tugenden über sie und werden Sie immer in den Rücken fallen.

  Sie sind ein solches Stück Scheiße NEIL COYLE, abgesehen von ein nützlicher Idiot zu sein, und die Parlamentarische Labour Party ist voll von solchen Abschaum wie Sie; so ist auch Fortschritt der Blairite kriminellen Mafia und ihre neuen offshoot- Labour Zukunft oder was auch immer es selbst nennt - unehrlich und Steuer evadingly getarnt als eine progressive und demokratische Kraft in der britischen und vor allem Arbeitspolitik.

  Diese Ficker sind nichts von der Art, die sie projizieren sich als weder ihre Kriegsverbrechen Drahtzieher wie Tony Blair, Alastair Campbell, Jack Straw, Gordon Brown und der Rest von ihnen zusammen mit ihren gleichgesinnten Yid Mitarbeitern und in Anwesenheit mit ihnen allen ihre vielfältige nützliche Idioten! Und die einzige positive Sache in Bezug auf all diesen Abschaum ist sie von Machete Halskette oder Haare schneiden Stil und Schieben nach oben Gänseblümchen in einigen Friedhof oder anderen los zu haben.

  ReplyDelete
 2. Mae dwy set o bobl yn y byd hwn fod unrhyw un sydd â owns o synnwyr cyffredin, unrhyw ymwybyddiaeth o realiti llwm a pheryglus o fywyd gymhlethu gan y perversities ffiaidd o natur ddynol ddylai o dan unrhyw amgylchiadau gennych unrhyw beth o gwbl i'w wneud gyda llawer llai felly ymddiriedaeth. Dysgais hwn o bob un o fy mentoriaid plentyndod: yn y cartref, yn yr ysgol, ar yr eglwys fynychais ac yn y gymuned lle cefais i fy magu, ond mae'r rhan fwyaf yn enwedig felly gan fy Mam-gu mamau. A'r rhai ddau grŵp sy'n sefyll allan glaringly ac yn bennaf ymhlith eraill y dylai un hefyd fod yn wyliadwrus ohonynt: celwyddog patholegol sydd yn eu hobsesiwn i orwedd hyd yn oed yn credu bod eu celwyddau gwaedlyd hunain; a bradwyr. Ar gyfer unrhyw beth yn y bywyd hwn, neu faint bynnag o ran rapprochement ydych yn ceisio bod yn drugarog, cymodol neu hyd yn oed fod yn anhunanol iddynt hwy nid oes ganddynt syniad am gwedduster neu unrhyw rhinweddau dynol amdanynt a bydd bob amser yn eich stab yn y cefn.

  Yr ydych yn un darn o'r fath o cachu NEIL COYLE, ar wahân i fod yn idiot DEFNYDDIOL, a'r Blaid Lafur Seneddol yn llawn o llysnafedd o'r fath fel chi; felly hefyd y cynnydd y maffia troseddol Blairaidd ac mae ei offshoot- Dyfodol Lafur newydd neu beth bynnag y mae'n galw ei hun - yn anonest a threth evadingly ffugio bod yn rym cynyddol a democrataidd yng ngwleidyddiaeth Lafur Prydain ac yn arbennig.

  Mae'r fuckers yn ddim byd o'r math y maent prosiect eu hunain fel, ac nid yw eu pullers llinyn troseddau rhyfel fel Tony Blair, Alastair Campbell, Jack Straw, Gordon Brown a gweddill ohonynt ynghyd â'u cydweithwyr Yid un meddylfryd ac yn bresennol gyda hwy eu holl Idiots defnyddiol amrywiol! A'r unig beth cadarnhaol am yr holl llysnafedd hwn yw eu cael yn cael gwared ar mwclis machete neu arddull torri gwallt a gwthio i fyny llygad y dydd mewn rhyw fynwent neu arall.

  ReplyDelete